Waarom was MEnS niet akkoord met het Masterplan 2050?


Is MEnS tegen het Masterplan 2050?

Neen! In tegendeel. MEnS is zeer blij dat Moerbeke een langetermijnvisie ontwikkelt waarin kleinere projecten worden in opgenomen. Op deze manier wordt alles aan elkaar verbonden en vormt Moerbeke meer 1 geheel.


Waarom was MEnS dan niet akkoord met het Masterplan tijdens de gemeenteraad van dinsdag 8 september 2020?

Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 30 juni 2020 vroeg MEnS om 2 zaken toe te voegen aan Masterplan 2050:

 • Tijdspad met uit te voeren werken

 • Financieel plan dat hoort bij het tijdspad

Laten we daar nu eens dieper op in gaan:

 • Tijdspad

- Bij het agendapunt zat er een excell-bestand ‘ProjectenTimingGemeenteraad’. Dit excell-bestand afkortingen en kleurtjes maar er is geen legende aanwezig. Het is niet duidelijk waarvoor MJB en de kleurtjes voor staan.


- Ook ontbreekt er wat er nog dient te gebeuren na de legislatuur. Natuurlijk kan deze gemeenteraad dit niet goedkeuren maar het is toch wel belangrijk om het volledige plaatje te zien. De gemeenteraad kan dit dan ter kennis nemen.


- Het is ook niet duidelijk of de infrastructuurwegen van de straten die op de lus liggen eerst aangepakt worden vooraleer de lus wordt ingevoerd.


- Het masterplan is opgedeeld per ambitie maar dit is totaal niet terug te vinden in het tijdspad waardoor het niet overzichtelijk is en je niet goed weet welke de doelstelling is. Hierdoor is zeer moeilijk na te gaan of het tijdspad logisch is opgebouwd.

 • Financieel plan Hier kunnen we kort over zijn. Het ontbreekt. Wordt er dus een huis gebouwd zonder dat er een raming is? Kan de gemeente dit allemaal bekostigen? Hoe gaan we dit financieren?

Niet alleen MEnS had een aantal bedenkingen maar ook CD&V+ hadden meer dan terechte vragen over de particpatie van werkgroepen. Er werd afgesproken dat er een advies zou gevraagd worden aan:

 • GECORO

 • Werkgroep mobiliteit

 • Werkgroep duurzaamheid

Laten we hier ook eens dieper op ingaan:

 • GECORO Tijdens de gemeenteraad van juni 2020 was dit zogezegd in orde. Ja, er is een verslag waar dat in staat dat het masterplan is besproken maar er is geen advies opgenomen in het verslag. Zelf was gemeenteraadslid aanwezig op de vergadering van GECORO van 3 juni 2020 en er werd geen advies geformuleerd.

 • Werkgroep mobiliteit Het advies van de werkgroep mobiliteit is:

- Opgemaakt via mailverkeer na een vergadering


- Er zijn wel een aantal voorwaarden die voldaan dienen te worden vooraleer het als een positief advies kan zijn

 • Werkgroep duurzaamheid Het advies van de werkgroep duurzaamheid is:

- Opgemaakt via mailverkeer na een vergadering


- Er zijn wel een aantal voorwaarden die voldaan dienen te worden vooraleer het als een positief advies kan zijn


Tijdens de gemeenteraad werd gevraagd om ‘Masterplan 2050’ goed te keuren. Maar over welk document gaat het? MEnS heeft nog geen document ontvangen waarin is opgenomen:

 • Tijdspad

 • Financieel plan

 • Aanpassingen van de werkgroepen:

 • Mobiliteit

 • Duurzaamheid


Welke antwoorden heeft MEnS tijdens de gemeenteraad gekregen?

Tijdens de gemeenteraad werden bovenvermelde vragen gesteld maar er werd enkel geantwoord op de vraag van de kleurencode van het tijdspad.


Wat wil MEnS dan eigenlijk?

MEnS is de mening toegedaan dat we onze tijd moeten nemen om het zo goed mogelijk te doen. Het gaat immers over een visie van 30 jaar. Dit snel snel er willen doorjagen is niet ok. Laten we onze tijd nemen om een goed document op te stellen dat door de voltallige gemeenteraad kan goedgekeurd worden. Maar in de goedkeuring dient op zijn minst ook te staan over welke versie dat het gaat!


MEnS wenst dat dit document:

 • wordt opgesteld met de adviezen geformuleerd in de werkgroepen

 • een deftig tijdspad opgesteld per ambitie voor deze legislatuur en een raming voor de komende legislaturen

 • een raming van de financiële kosten voor deze legislatuur en een raming voor de komende legislaturen

 • transparantie

 • wel doorsproken is met alle actoren

 • professioneel wordt aangepakt