Stop het gedoogbeleid


Advies studiebureau Aacon

Het studiebureau Aacon heeft in opdracht van het College Burgemeester en Schepenen een studie met betrekking tot ‘wegverkeer - gebiedsdekkende maatregelen’ uitgevoerd en een advies geformuleerd.


Verdagen agendapunt in september

Dit advies werd op dinsdag 10 september 2019 voor de eerste keer voorgelegd aan de gemeenteraad. Het agendapunt werd verdaagd op aandringen van de oppositie omdat:

  • de raadsleden niet alle documenten ontvangen hadden

  • de werkgroep mobiliteit zich niet had gebogen over het advies van het studiebureau

Werkgroep mobiliteit

In de maand oktober 2019 kregen de leden van de werkgroep mobiliteit toelichting over het advies door het studiebureau Aacon. De leden van de werkgroep formuleerden de volgende bezorgdheden:

  • De Maluslaan blijkt niet opgenomen in de straten die in het regime van 30 km/u vallen. De werkgroep vraagt deze straat toe te voegen.

  • Er wordt opgemerkt dat het regime van 30 km/u in de Damstraat, ondanks de aanwezige snelheidsremmers, in realiteit waarschijnlijk niet zal nageleefd worden.*

  • Voor bebouwde kom Koudenborm (Heirweg), wordt gevraagd het snelheidsregime van 50 km/u aan te houden tot de grens met Klein-Sinaai.

Het studiebureau verwierp de laatste 2 bemerkingen. De eerste bemerking werd opgenomen in het advies waarna de werkgroep een positief advies gaf.


Gemeenteraad dinsdag 26 november 2019

Tijdens de gemeenteraad vroeg de fractie MEnS waarom de laatste 2 bezorgdheden/bemerkingen niet werden meegenomen. Volgens het studiebureau leent de volledige Heirweg er niet voor om er een zone 50 van te maken omdat het niet realistisch is: het wegbeeld beantwoordt niet aan een regime van 50km/u (eerder verspreide bebouwing, afgescheiden fietspad…).

De bezorgdheid van de Damstraat werd niet meegenomen omdat dit niets te maken heeft met de voorliggende wijzigingen.


Handhaven snelheden

De fractie MEnS is echter wel bezorgd rond het handhaven van de maximum snelheden. Tijdens de gemeenteraad vroeg raadslid Seline Somers dan ook meermaals aan de schepen van mobiliteit, Stijn De Schepper, hoe de gemeente er zal voor zorgen dat de maximumsnelheden gehandhaafd zullen worden. Er kwam geen antwoord.


Enkele cijfers

Bron: Lokale politie politiezone Regio Puyenbroeck


Wat valt er op?

  • het aantal bemande controles neemt af**

  • het aantal gecontroleerde voertuigen is na 2017 drastisch gedaald

  • het % vastgestelde overtredingen snelheid stijgt jaar na jaar

In 2018 reed dus meer dan 1 op 5 van de gecontroleerde voertuigen te snel. En toch controleert de Lokale Politie minder en minder op snelheid. Dit vindt MEnS niet ok. Gaan de nieuwe gebiedsdekkende maatregelen beter gerespecteerd worden dan de maximumsnelheden nu?


Stop het gedoogbeleid zodat de nieuwe maatregelen impact hebben

Fractie MEnS wil toch een oproep doen om de bemerking van de Damstraat ernstig te nemen. De hertekening van de maximumsnelheden binnen onze gemeente was meer dan nodig maar het project kan alleen impact hebben als de maximumsnelheden worden gerespecteerd.


Er is dus nood aan een doorgedreven communicatie, sensibilisatie en spijtig genoeg ook controle. Samenwerking tussen werkgroepen, burgerorganisaties, lokale politie en gemeentebestuur is ook een grote meerwaarde om dit project te laten slagen.


MEnS gelooft in het project en staat er ook 100% achter, maar het gedoogbeleid moet stoppen.


* Momenteel is een deel van de Damstraat nog een woonerf maar dit zal wijzigen met de nieuwe maatregelen. Het woonerf zal onder 30 km/u vallen.


** Volgens de lokale politie zijn er geen onbemande snelheidscontroles omdat de gemeente Moerbeke geen vaste flitspalen heeft.

Contact

mensmoerbeke@gmail.com

Dahlialaan 7 te Moerbeke-Waas

0499 34 94 80

facebook-icon-preview-1.png

Onafhankelijken

© 2020 by MEnS. Created with Wix.com