Raad voor maatschappelijk welzijn op dinsdag 26 januari 2021


Nieuwe raadsleden gemeente Moerbeke (c) Kristof Pieters

De Raad voor maatschappelijk welzijn werd door de maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus via videoconferentie gehouden.


MEnS heeft geen extra vragen gesteld in deze raad voor maatschappelijk welzijn.


1. Akteneming installatie nieuwe raadsleden

MEnS heeft akte genomen


2. Goedkeuring notulen vorige zitting

MEnS was akkoord


3. Aanpassing rechtspositieregeling

Het huidige personeelsbestand en meer concreet de specifieke anciënniteit van het personeelsbestand vraagt een wijziging aan de specifieke voorwaarden voor bevordering per niveau en per rang om ervoor te zorgen dat de juiste profielen in aanmerking komen om deel te nemen aan de bevorderingsprocedure.


Ook vraagt het kleine personeelsbestand van de gemeente een wijziging in de samenstelling van de selectiecommissie om ervoor te zorgen dat de organisatie van selectieprocedures soepeler, minder tijdrovend en meer kostenbesparend kan verlopen.


Uit de controle van de sociale zekerheidsaangifte uitgevoerd op 21 oktober 2020 voor de periode van 2017/3 tot en met 2020/2 met daaruit voortvloeiend opmerkingen onder andere betreffende de geschenkcheques naar aanleiding van een pensionering dient de rechtspositieregeling te worden aangepast.


MEnS was akkoord


4. Audio: kennisname verslag algemene vergadering van 18 december 2020

De gemeenteraad besliste op 30 oktober 2018 houdende toe te treden tot Audio. Deze toetreding was van belang in het kader van de interne audit en evaluatie van de organisatie als instrument om de werking en de beheerscontrole te verbeteren.


Conform de statuten van Audio werd het verslag van de algemene vergadering ter kennisgeving voorgelegd aan de vennoten-leden, zijnde de gemeenteraad.


MEnS heeft kennis genomen