Raad voor maatschappelijk welzijn op dinsdag 23 februari 2021


De Raad voor maatschappelijk welzijn werd door de maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus via videoconferentie gehouden.


MEnS heeft geen extra vragen gesteld in deze raad voor maatschappelijk welzijn.


1. Goedkeuring notulen vorige zitting.

MEnS was akkoord


2. Vaststelling gecorrigeerd M3 schema : aanpassing meerjarenplan 2020-

2025 deel OCMW

Het in december goedgekeurde M3-schema bevat enkel de cijfers voor de budgetwijziging van 2020. Het M3- schema moet echter ook de cijfers van 2021 bevatten waardoor ook het budget

van 2021 impliciet wordt goedgekeurd. In de andere schema’s, die ook goedgekeurd zijn in december, waren de cijfers voor 2021 tem. 2025 reeds verwerkt.


Het nieuwe M3- schema dat nu wordt voorgelegd bevat dus de cijfers van 2020 en 2021.


MEnS was akkoord


3. Verkiezing van nieuwe leden van de algemene vergadering van Sakura

Bij beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 juni 2017 werd de oprichting van het Zorgbedrijf 'Sakura' goedgekeurd.


Overeenkomstig artikel 12 van de statuten bestaat de algemene vergadering uit afgevaardigden van alle stichtende deelgenoten van de vereniging Sakura, 11 leden uit de raad van het OCMW Lokeren en 6 leden uit de raad van het OCMW Moerbeke.


Voor Moerbeke waren onder meer Tibbe Verschaffel en Karen De Block afgevaardigd. Wegens hun ontslag als gemeenteraads- en OCMW-raadslid neemt ook hun mandaat in het Zorgbedrijf een einde en dient in hun vervanging te worden voorzien.


De aanduiding van 2 nieuwe leden gebeurt bij geheime stemming waaraan alle raadsleden deelnemen en waarvoor ieder lid één stembiljet ontvangt.


De volgende personen waren kandidaat:

  • Dieleman Martine (CD&V+)

  • Mertens Inge (Open VLD)

Beide kandidaten werden via de geheime stemming verkozen.


4. Aanpassing rechtspositieregeling

Uit de controle van de sociale zekerheidsaangifte uitgevoerd op 21 oktober 2020 voor de periode van 2017/3 tot en met 2020/2 met daaruit voortvloeiend opmerkingen onder andere betreffende de geschenkcheques naar aanleiding van een pensionering dient de rechtspositieregeling als volgt te worden aangepast:

"dat overeenkomstig artikel 19, §2, 14° van het KB van 28.11.1969 geschenken in speciën of in de vorm van geschenkcheques die aan een werknemer worden overhandigd ter gelegenheid van zijn pensionering vrijgesteld zijn van bijdragen als ze een bedrag van € 40 niet overschrijden per volledig dienstjaar dat de werknemer bij de betrokken werkgever in dienst is, met een totaal bedrag van tenminste € 120 en maximum € 1000 (tot en met 31.12.2016 was dit € 35 max/jaar, met een minimum van € 105 en een maximum van € 875)"


Voornoemde wijzigingen zijn besproken met de vakorganisaties op 13 januari 2021 die vroegen om het minimum bedrag van € 5 euro per dienstjaar op te trekken naar een hoger bedrag (het maximumbedrag per dienstjaar bedraagt € 40).


Na beraad, heeft het vast bureau het voorstel geformuleerd om aan de personeelsleden met 25 jaar en 35 jaar anciënniteit onder de vorm van een geschenkcheque van € 250 en bij pensionering een geschenkcheque toe te kennen van € 10 per gepresteerd dienstjaar met een minimum van € 120 en een maximum van € 400.


De toekenning van de geschenkcheques wordt met terugwerkende kracht integraal toegepast op de in dienstzijnde personeelsleden die op de inwerkingtreding van onderhavig besluit aan de voorwaarden voldoen.


MEnS was akkoord

Contact

mensmoerbeke@gmail.com

Dahlialaan 7 te Moerbeke-Waas

0499 34 94 80

facebook-icon-preview-1.png

Onafhankelijken

© 2020 by MEnS. Created with Wix.com