Raad voor Maatschappelijk Welzijn op dinsdag 15 december 2020

Bijgewerkt: jan 29


De Raad voor maatschappelijk welzijn werd door de maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus via videoconferentie gehouden.

MEnS stelde extra vragen met betrekking tot:

 • Goedkeuring kader organisatiebeheersing

 • Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 OCMW

1. Goedkeuring verslag vorige zitting

MEnS was akkoord


2. Goedkeuring kader organisatiebeheersing

Akkoord


Het decreet lokaal bestuur verplicht de lokale besturen om een intern controlesysteem op te bouwen.


Interne controle wordt in het decreet omschreven als het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te bieden over:

 • Het bereiken van de doelstellingen.

 • Het naleven van wetgeving en procedures.

 • De beschikbaarheid van betrouwbare beheersinformatie.

 • Het efficiënt en economisch gebruik van middelen.

 • De bescherming van activa.

 • Het voorkomen van fraude.

Conform het decreet lokaal bestuur bepaalt het organisatiebeheersingssysteem op welke wijze de organisatiebeheersing van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van de personeelsleden en organen die ervoor verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het organisatiebeheersingssysteem betrokken zijn.


Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam. Het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.


Voor de opmaak van het kader opteert de gemeente om de leidraad organisatiebeheersing voor de lokale besturen opgemaakt door de Vlaamse Gemeenschap te volgen.


Vragen

 • Welke zijn de volgende stappen in dit proces? Antwoord: Het managementsteam zal in de komende weken de prioriteiten aanduiden en deze laten valideren door het College van burgemeester en schepenen. Het is ook de bedoeling dat de gemeenteraad 6 maandelijks op de hoogte wordt gehouden van het proces.

 • Om de hoeveel tijd worden de doelstellingen opnieuw geëvalueerd? Antwoord: Dit is een cyclisch proces (PDCA-cyclus). Het is dus mogelijk dat verschillende doelstellingen zich niet op dezelfde plaats in de cyclus bevinden.

 • Wie volgt op dat de werkpunten aangepakt worden? Antwoord: Het managementsteam volgt de werkpunten op en duidt prioriteiten aan.

MEnS heeft zich onthouden


3. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 OCMW

Een keer per jaar moeten de meerjarenplannen aangepast worden om de kredieten voor het volgende jaar vast te stellen. In diezelfde aanpassing van het meerjarenplan mogen de kredieten van 2020 ook aangepast worden.


De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven. In de financiële nota wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht bewaard blijft.


De gemeente en het OCMW hebben een geïntegreerd aangepast meerjarenplan maar elk orgaan heeft haar eigen bevoegdheid voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moeten eerst hun eigen deel van de aanpassing van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van de aanpassing van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor de aanpassing van het meerjarenplan definitief is vastgesteld.


Vragen:

 • Eerst en vooral willen wij de financiële dienst bedanken voor de overzichtelijke documenten zodanig dat we als leken toch min of meer begrijpen hoe de financiën van onze gemeente zijn.

 • De omgevingsanalyse zowel intern als extern vinden wij zeer interessante documenten die dan ook een weerslag zouden moeten vinden in de aanpassingen van het beleid die doorgevoerd worden. Ik licht er een aantal uit. Bij de externe omgevingsanalyse is te lezen dat Moerbeke te kampen heeft met stijgende kansarmoede, dat het niet hebben van een lokaal dienstencentrum als problematisch wordt gezien, dat er onvoldoende burgerparticipatie is en dat de burgers te weinig worden geïnformeerd over beslissingen. In de interne omgevingsanalyse staat dan weer dat het Strategisch Meerjarenplan onvoldoende als procesdocument wordt gebruikt, dat er binnen de gemeente meer moet ingezet worden op HRM en dat er geen formele visie en missie is vastgelegd. Dat laatste is heel grappig want in het document van organisatiebeheersing (agendapunt 2) staat dat het document opgesteld is naar de visie en de missie van de gemeente. Naar waar wordt er daar dan verwezen? Waarom haal ik nu deze werkpunten aan? Graag had ik geweten hoe deze werkpunten vervat zitten in het aangepaste meerjarenplan dat nu hier voorligt ter goedkeuring. Antwoord: De keuzes zijn gemaakt. Op basis van 'kader organisatiebeheersing' wordt er gewerkt aan deze keuzes.

 • Ik heb de uitgaven gelezen dat men eigen eigen poetspersoneel perfereert boven een kuisfirma waar mogelijk. Wil dit zeggen dat de visie van de meerderheid verschuift naar eigen poetspersoneel dan een kuisfirma? Antwoord: De dienstverlening sociale poetsdienst wordt afgeschaft maar de personeelsleden worden niet ontslagen. Deze personeelsleden worden nu ingeschakeld om gebouwen van de gemeente poetsen waardoor de gemeente minder een beroep moet doen op een externe firma. De visie van de meerderheid is echter niet gewijzigd.

 • Op 8 december 2020 was er in de krant te lezen dat onze gemeente 70 000 euro zal investeren in Sakura. Hoe komt het dat dit al in de krant staat en dat we dit nu pas beslissen? Dit is toch wel een loopje nemen met de democratie. Antwoord: De burgemeester heeft inderdaad voor de goedkeuring op de gemeenteraad samen met Lokeren een persbericht verstuurd. Hij erkent dat dit misschien niet zo een goed idee was.

MEnS was niet akkoord