Raad voor maatschappelijk welzijn dinsdag 8 september 20201. Goedkeuren notulen van de vorige zitting

MEnS was akkoord


2. Audio: kennisname jaarrekening 2019

De gemeenteraad besliste op 30 oktober 2018 houdende toe te treden tot Audio. Deze toetreding was van belang in het kader van de interne audit en evaluatie van de organisatie als instrument om de werking en de beheerscontrole te verbeteren. Audio is op 15 juni 2010 opgericht als een vereniging in het kader van titel 8 (hoofdstuk 1) van het OCMW-decreet en werkt uitsluitend voor vennoten-leden.

Conform de statuten van Audio wordt heden de jaarrekening 2019, goedgekeurd door de algemene vergadering van 19 juni 2020, ter kennisgeving voorgelegd aan de vennoten- leden, zijnde de Raad voor Maatschappelijk welzijn.


Het agendapunt was ter kennisname


3. Jaarrekening zorgbedrijf Sakura 2019: advies

De jaarrekening 2019 van het Zorgbedrijf Sakura, met maatschappelijke zetel Polderstraat 2 te 9160 Lokeren, werd vastgesteld door de Algemene Vergadering van 17 juni 2020 en bezorgd op 25 juni 2020. Met ingang van 1 januari 2018 zijn de zorginstellingen van Lokeren en Moerbeke overgedragen aan de OCMW- vereniging Sakura. De gemeenteraad heeft in zitting van 27 juni 2017 het oprichtingsbedrijf ‘SAKURA’ en de bijhorende statuten goedgekeurd. De OCMW-raad deed dit in zitting van 15 juni 2017. In uitvoering van artikel 490 §3 van het Decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat de betrokken raden voor maatschappelijk welzijn advies kunnen uitbrengen over de jaarrekening van de welzijnsvereniging.


MEnS was akkoord


4. Actief schuldbeheer : herziening rentevoeten

In het kader van financieel beheer en gelet op de huidige rentetoestand, stelt het vast bureau voor om voor krediet 59 bij Belfius , t.w.v. € 2.241.553,91 (lening voor inbreng Sakura), de herzieningsdatum te verschuiven met 3 jaar van 13/10/2022 tot 13/10/2025.


MEnS was akkoord


5. Uitwerking besteding Vlaamse en Federale subsidies betreffende

Ondanks de verschillende vangnetten van de sociale zekerheid die zijn ingezet naar aanleiding van COVID-19, werden er zowel Vlaamse als Federale maatregelen toegekend voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Voor iedere subsidie werd een doelgroep bepaald en een toekenningssysteem uitgewerkt rekeninghoudend met het advies van de raad voor armoedebestrijding:

  1. de subsidie voor armoedebestrijding van € 9.096,03 wordt toegekend aan iedere burger die voldoet aan de voorwaarden van het reglement als tussenkomst in het vast recht gemeentebelasting.

  2. de subsidie voor armoedebestrijding van € 9.601,36 wordt toegekend aan iedere burger die voldoet aan de voorwaarden van het reglement in de vorm van consumptiebonnen.

  3. de voorwaarden voor de verdeling van de financiële toelage van € 552, bedoeld voor bedeling van maaltijden en voedselpakketten en/of voor uitreiking van aankoopbonnen voor voeding,wordt vastgesteld volgens de opgestelde voorwaarden.

  4. de subsidie "Covid-19" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van € 10.626,00 en € 924,00 (personeelskosten) wordt gebruikt conform de voorwaarden bepaald in het opgestelde reglement.


MEnS was akkoord