Raad voor maatschappelijk welzijn dinsdag 30 juni 2020


De raad voor maatschappelijk welzijn werd door de maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus via videoconferentie gehouden.


1. Goedkeuring notulen vorige zitting

MEnS was akkoord


2. Vaststelling jaarrekening 2019 en kennisname jaarverslag 2019

U kan hierover de volgende artikels lezen die voor de gemeenteraad zijn gepubliceerd:

MEnS heeft over dit agendapunt een tussenkomst gedaan in de gemeenteraad.


MEnS was akkoord met de jaarrekening. Het jaarverslag was ter kennisname.


3. Rapport organisatiebeheersing

Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen dat het management en het personeel ondernemen om redelijke zekerheid te krijgen over:

  • Het bereiken van de opgelegde doelstellingen en het effectief en efficiënt beheer van risico’s;

  • De naleving van de regelgeving en de procedures;

  • De betrouwbaarheid van de financiële en beheersrapportering;

  • De effectieve en efficiënte werking van de diensten en het efficiënt inzetten van de middelen;

  • De bescherming van hun activa en de voorkoming van fraude.

Het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de algemeen directeur aan het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn rapporteert over het organisatiebeheersingssysteem uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende jaar. Het organisatiebeheersingssysteem van het lokaal bestuur bepaalt hoe dit moet gebeuren (bv. de procedures, controlemaatregelen). Dat systeem beantwoordt minstens aan het principe van functiescheiding waar mogelijk en is verenigbaar met de continuïteit van de werking van de diensten. Een aantal onderdelen van dit systeem zijn ook decretaal bepaald.


De algemeen directeur stelt, in overleg met het managementteam, het organisatiebeheersingssysteem vast. Het kader daarvoor is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.


Het rapport werd voorgelegd aan de Raad van Maatschappelijk Welzijn ter kennisname.


4. Sectoraal akkoord lokale besturen 2020 : invoering

Op 8 april sloten de VVSG, de VVP, de drie representatieve vakorganisaties en de Vlaamse regering een sectoraal akkoord af voor de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen. Politie en brandweer vallen niet onder het akkoord, omdat voor hen federale regels gelden. Het akkoord is evenmin van toepassing op het personeel in het gemeentelijk onderwijs, dat rechtstreeks bezoldigd wordt door het departement onderwijs van de Vlaamse overheid.


Het akkoord bevat twee grote luiken: een koopkrachtverhoging voor het personeel van globaal 1,1% vanaf 1 januari 2020 en een engagement van de sociale partners om verder werk te maken van een hedendaags personeelsbeleid.


Voor het personeel van de gemeente Moerbeke wordt het volgende voorgesteld :

  • Vanaf 1 juli 2020 de maaltijdcheques te verhogen van €7 naar €8 waarbij werkgeversbijdrage wordt verhoogd van €5,80 naar €6,91 en de werknemersbijdrage dus wordt verlaagd van €1,20 naar €1,09.

  • In 2020 een extra ecocheque te schenken van € 50 om op die manier nog de voorziene verhoging van €100 vóór eind 2020 te kunnen bereiken

  • Vanaf 2020 jaarlijks een ecocheque uit te reiken van € 200.

MEnS was akkoord.


5. Vragenronde

MEnS had geen extra vragen.