Gemeenteraad op dinsdag 26 januari 2021


Sfeerbeeld vaccinatiecentrum Lokeren (c) Robby De Caluwé

De gemeenteraad werd door de maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus via videoconferentie gehouden.


MEnS stelde extra vragen of kwam tussen met betrekking tot:

 • Subsidiereglement voor Moerbeekse verenigingen met het oog op het verminderen van de impact van de Coronacrisis

 • Reglement voor het aanleggen van een oprit op openbaar domein-aanpassing

 • Verkoop van een woning, voorheen de oude pastorijwoning, gelegen te Moerbeke, de Kerkchovestraat 19

 • Aanstellen ontwerper voor herinrichting kruispunten en voet- en fietspaden: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 • Aanpassing rechtspositieregeling

 • Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 15 januari 2021 betreffende de controle en handhaving van de quarantaineverplichting met het oog op de beheersing en bestrijding van de COVID-19 pandemie

 • Toelichtende nota gemeenteraad en Raad maatschappelijk welzijn

 • Coronaproof afhaalpunt voor verenigingen die geen mobile verkoopacties mogen organiseren. Cfr Sp.a Lokeren

 • Actie 'Computer te geef'

 • Vaccinatiecentrum

 • Moerbeke Feestbon

1. Aktename ontslag twee gemeenteraadsleden

De gemeenteraadsleden, Tibbe Verschaffel en Karen De Block, hebben hun ontslag als gemeenteraadslid ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad, op respectievelijk 16 december 2020 en 22 december 2020.


2. Installatie nieuwe gemeenteraadsleden, onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging

De gemeenteraadsleden, Tibbe Verschaffel en Karen De Block, hebben hun ontslag als gemeenteraadslid ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad. Door de ontvangst ervan door de voorzitter van de gemeenteraad, is het ontslag definitief.


Conform artikel 14 van het decreet lokaal bestuur wordt het gemeenteraadslid dat ontslag neemt, vervangen door zijn opvolger.


Conform de bepalingen van het kiesdecreet, legt de vervanger, na het onderzoek van de geloofsbrieven, de eed af in handen van de voorzitter en is het gemeenteraadslid geïnstalleerd.

Voor raadslid Tibbe Verschaffel is Annelie Van Hecke kandidaat, als derde opvolger op de lijst nr. 6 van Open-VLD. De eerste opvolger zetelt al en de tweede opvolger, Celine Staelens, heeft afstand van mandaat gedaan.


Voor raadslid Karen De Block is Kathleen Plasschaert kandidaat, als zesde opvolger op de lijst nr. 3 van CD&V+. Karen De Block, die ontslag heeft genomen, was al tweede opvolger. De derde, Aerens Tom, vierde, Van Hoecke Guido, en vijfde opvolger, Leplae Jean-Pierre, heeft afstand van mandaat gedaan.


3. Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden

Overeenkomstig artikel 6 § 7 van het decreet lokaal bestuur wordt de rangorde van de gemeenteraadsleden tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad onmiddellijk na de eedaflegging van de gemeenteraadsleden vastgesteld. Het gemeenteraadslid met de hoogste anciënniteit neemt de hoogste rang in. Bij gelijke anciënniteit neemt het gemeenteraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald, de hoogste rang in. Bij een gelijk aantal naamstemmen neemt het gemeenteraadslid van wie de lijst bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad de meeste stemmen heeft behaald de hoogste rang in. De opvolgers die na de installatievergadering als gemeenteraadslid worden geïnstalleerd, nemen in volgorde van hun eedaflegging een rang in.

Met de eedaflegging van twee nieuwe gemeenteraadsleden dient de rangorde opnieuw te worden vastgesteld. Omdat beide op hetzelfde moment de eed afleggen en geen anciënniteit hebben, wordt de rangorde bepaald op basis van het aantal naamstemmen tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen.4. Goedkeuring verslag vorige zitting

MEnS was akkoord


5. Subsidiereglement voor Moerbeekse verenigingen met het oog op het verminderen van de impact van de Coronacrisis

De coronacrisis zorgt bij vrijwel elke vereniging voor een financiële kater. De reguliere inkomsten uit de werking vielen voor meerdere maanden weg. Activiteiten om geld in te zamelen voor de clubkas werden en worden noodgedwongen geannuleerd. Vlaanderen keerde op 15 juli 2020 daarom 87,3 miljoen euro uit het noodfonds uit aan Vlaamse lokale besturen en de VGC in Brussel. Onze gemeente mocht daarvan € 53.000 ontvangen.


Het college van burgemeester en schepenen heeft i.s.m. de cultuurraad, de sportraad en de jeugdraad de voorwaarden uitgewerkt voor de toebedeling van die Vlaamse subsidies. Met voorliggend subsidiereglement wordt een tijdelijke coronasubsidie ter beschikking gesteld die elke vereniging gericht kan aanvragen.


Vragen:

 • Eerst en vooral mijn excuses dat ik niet goed begrepen had dat het reglement volledig is opgenomen in de notulen. Het Masterplan 2050 is op dat goedgekeurd is op 8 september 2020 niet volledig opgenomen in het besluit. In het besluit staat er een verwijzing naar een het Masterplan als extern document en vandaar mijn verwarring.

 • Subsidie aanvragen voor 14 februari. 2022? Want het reglement wordt pas goedgekeurd op 26 januari 2021. Indien het jaartal op te nemen in het besluit. Hoe wordt dit aan alle Moerbeekse verenigingen gecommuniceerd? Heeft de administratie een lijst? Hoe zeker is men dat er geen enkele wordt vergeten? Antwoord: Het opnemen van het jaartal is een goede suggestie om volgend jaar discussies te vermijden. De gemeente heeft een lijst met contactgegevens maar hoe up to date deze lijst is weten ze niet. De oproep zal via website (vanaf 27 januari 2021) en de werkgroepen verspreid worden. Een werkgroep buigt zich over de aanvragen. Deze werkgroep bestaat uit de burgemeester, Sarah Poppe en leden van de cultuurraad, jeugdraad en sportraad. 3/4 van de € 53 000 wordt uitbetaald in 2021 voor de verliezen van 2020 en 1/4 wordt uitbetaald in 2022 voor de verliezen van 2021. Indien het budget niet op is zal het overschot gebruikt worden voor het verenigingsleven.

MEnS was akkoord

6. Reglement voor het aanleggen van een oprit op openbaar domein-aanpassing

Naar aanleiding van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze werken niet meer in eigen beheer uit te voeren maar via een raamovereenkomst met een aannemer, werd een prijsvraag georganiseerd en zal in de toekomst de aanleg van opritten uitbesteed worden. Het college van burgemeester en schepenen stellen voor om dit tegen € 75 per m² te doen. Dit is minder dan de kostprijs voor de gemeente.


De gemeente kan indien een oprit niet kwalitatief is (her)aangelegd afdwingen of de burger kan vrijwillig een beroep doen op de gemeente. Het is dus voor de burger voordeliger om dit door te gemeente te laten doen dan zelf iemand aan te stellen.


Het aanvraagdocument zal terug te vinden zijn op de website van Moerbeke.


Vraag:

 • Waarom kiest de gemeente niet om de kostprijs door te rekenen? MEnS vindt dat het geld van de gemeente beter gespendeerd kan worden zoals het werken aan het verminderen van kansarmoede, seniorenwerking, cultuur, … Antwoord: Tot nu was het aanleggen van een oprit op openbaar domein gratis. Het is de bedoeling om dit na een jaar te evalueren en eventueel bij te sturen. We willen de overgang ook niet te groot maken.

 • Waarom staat er niet vermeld dat de oprit verplicht in waterdoorlatend materiaal moet aangelegd zijn bij nieuwbouw? Dit is nochtans een verplichting vanuit Vlaanderen. Ook in de Gecoro is dit reeds ter sprake gekomen. Antwoord: We zullen misschien opnemen dat we waterdoorlatend materiaal prefereren.

MEnS heeft zich onthouden


7. Verkoop van een woning, voorheen de oude pastorijwoning, gelegen te Moerbeke, de Kerkchovestraat 19


Kadasterplan verdeling perceel

De gemeente is eigenaar van de pastorijwoning, gelegen in de Kerckhovestraat 19. Na de pensionering van de laatste pastoor, heeft de woning nog beperkt dienst gedaan voor de opvang van asielzoekers. De woning staat nu al enkele jaren leeg en het is niet langer verantwoord om de leegstand in stand te houden.


Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de woning te verkopen.

Gelet op het principe van openbare verkoop, stelt het college van burgemeester en schepenen voor om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met COVAST.


Het college van burgemeester en schepenen stellen voor om een uitdrukkelijke voorwaarde in de verkoopakte te zetten nl dat het pand in geen geval afgebroken mag worden, noch omgevormd mag worden tot een meergezinswoning, dat enkel een gemengd gebruik wonen en ondernemen is toegelaten en dat enkel een bestemming als ééngezinswoning, dan wel handelszaak met een éénsgezinswoning aanvaard kan worden. De minimale verkoopprijs wordt ingesteld op € 400.000.


Geeft de gemeenteraad de burgemeester en de algemeen directeur de machtiging om de projectovereenkomst namens de gemeente te ondertekenen?


Vragen:

 • Wij lezen in het voorstel dat er bij de verkoop een aantal voorwaarden aan verbonden zijn. Dat is een zeer goede zaak maar er is spijtig genoeg geen rekening gehouden met de visie van de GECORO. De GECORO is nl voorstander van alternatieve woonvormen zoals kangoeroewoning, samenhuizen, woningdelen, verschillende eengezinswoningen met een woonerf, … maar zeker geen hoogbouw. Is het mogelijk om ook deze mogelijkheden op te nemen in de voorwaarden? Antwoord: We gaan dat niet doen.

 • In masterplan 2050 is het project Crevestraat opgenomen waar me spreekt van een groene doorsteek tussen de Crevestraat en De Kerckhovestraat. Hoe past dit in deze verkoop? Antwoord: De blauwe lijn op het kadasterplan toont aan waar de doorsteek zal zijn. De gemeente zal instaan voor het onderhoud.

 • CD&V+ stelde voor om de verkoop uit te stellen om zo te kunnen nagaan of het gebouw kan gebruikt worden om er sociale projecten in onder te brengen die momenteel uitgewerkt worden in verschillende werkgroepen. MEnS is/was het voorstel genegen. Antwoord: Robby De Caluwé: 100 000 à 200 000 euro investeren voor een sociaal project is onverantwoord. Stijn De Schepper probeerde het antwoord te nuanceren door te zeggen dat 600 000 euro (instelprijs verkoop 400 000 euro + 200 000 renovatiekosten) voor het uitvoeren van sociale projecten een beetje te veel van het goede is. Bedenking MEnS: Een nieuw sportcomplex waarvan de prijs duidelijk meer dan 6 miljoen euro zal bedragen is blijkbaar wel verantwoord.

MEnS was niet akkoord


8. Raamovereenkomst veiligheidscoördinatie alle wegenwerken: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Voor wegenwerken (ook voor herinrichting kruispunten, aanleg fiets- en voetpaden, ...) is volgens de wet zowel tijdens de ontwerp- als de verwezenlijkingsfase veiligheidscoördinatie verplicht.


De veiligheidscoördinator stelt een aantal documenten op die hem erbij helpen de veiligheid op de werf te coördineren.


In de ontwerpfase stelt de veiligheidscoördinator-ontwerp het veiligheids- en gezondheidsplan op. Hij maakt alle relevante informatie i.v.m. veiligheid over aan de verschillende tussenkomende partijen en maakt zijn opmerkingen schriftelijk over aan de betrokkenen. Hij opent een postinterventiedossier, houdt het bij en vult het aan.


Bij grote bouwwerken (>= 500 m²) adviseert de veiligheidscoördinator de opdrachtgever tijdens de ontwerpfase over de overeenstemming van de offertes van de verschillende aannemers met het veiligheids- en gezondheidsplan en wijst hem op eventuele gebreken betreffende veiligheid.


Bij grote werven waar de vermoedelijke duur van de werkzaamheden langer is dan 30 werkdagen en waar meer dan 20 werknemers tegelijkertijd aan het werk zijn of waar het vermoedelijk werkvolume groter is dan 500 mandagen, dienst een coördinatiedagboek bijgehouden te worden. Tijdens de verwezenlijkingfase noteert de veiligheidscoördinator de tekortkomingen van de tussenkomende partijen en stelt de opdrachtgever hiervan in kennis, en hij noteert ook de opmerkingen van de aannemers.


Op het einde van zijn opdracht draagt de veiligheidscoördinator alle coördinatiedocumenten over aan de opdrachtgevers.


Omdat er diverse wegeniswerken gepland zijn, stelt het college van burgemeester en schepenen voor om een raamovereenkomst voor drie jaar af te sluiten met een veiligheidscoördinator en dezelfde veiligheidscoördinator aan te duiden voor zowel 'ontwerp' als 'verwezenlijking'.


MEnS was akkoord


9. Aanstellen ontwerper voor herinrichting kruispunten en voet- en fietspaden: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

In de meerjarenplanning 2020-2024 is budget voorzien voor de herinrichting van de kruispunten, Statiestraat-Dorpvaart, Dorpvaart-Moerhofstraat, Moerhofstraat- Hospicestraat, Hospicestraat-Korte Damstraat op de lus van onze gemeente. Tevens worden in Statiestraat tussen Collemansbrug en Melkerijstraat fietspaden voorzien. Voor deze werken is reeds door een studiebureau een projectnota opgesteld.


Aan de gemeenteraad werd gevraagd:

 • in te stemmen met de aanstelling van een ontwerper voor deze werken en deze opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Het betreft drie percelen.

 • Perceel 1 “Fiets- en voetpaden in Statiestraat en herinrichten kruispunt ‘Den Uil’”

 • Perceel 2 “Herinrichten van kruispunt ‘Moerhofstraat-Dorpvaart’”

 • Perceel 3 “Herinrichten ven kruispunt ‘Moerhofstraat-Hospicestraat’ en ‘Hospicestraat-Korte Damstraat’”

 • het bestek goed te keuren.

Oproep:

De selectie- en gunningscriteria zoals hier beschreven kunnen ambitieuzer zodanig dat we een ontwerper kunnen aanstellen waar we tevreden mee zijn. We hebben het al meermaals gehad over ondernemingen die door de gemeente zijn aangesteld via een gunningswijze waar we achteraf niet tevreden over zijn. Laten we nu deze fout niet maken.


MEnS heeft zich onthouden


10.Herstellingswerken betonwegen: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Er dringen zich een aantal herstellingswerken op aan diverse wegen. Het college van burgemeester en schepenen wenst daarom een prijsvraag te organiseren voor een aannemer voor de herstelling van die betonwegen.

Het gaat onder meer over de herstelling van langsvoegen, dwarsvoegen en scheuren in volgende straten:

 • Uitvoering in 2021: Wachtebekesteenweg, Hospicestraat en Pereboomsteenweg.

 • Uitvoering in 2022: Spelonckvaart, Ledestraat, Pereboomsteenweg en Kruisstraat.

Alle betonwegen op grondgebied Moerbeke zullen in de komende jaren hersteld worden.


Tussenkomst

MEnS vraagt om te stoppen met onkwaliteitsvol oplapwerk zoals in de Terwerstvaart en de Dorpvaart maar vraagt om de straten opnieuw aan te leggen en hiervoor een plan met timing en kosten op te stellen voor deze legislatuur.


MEnS was niet akkoord


11.Aanpassing rechtspositieregeling

Het huidige personeelsbestand en meer concreet de specifieke anciënniteit van het personeelsbestand vraagt een wijziging aan de specifieke voorwaarden voor bevordering per niveau en per rang om ervoor te zorgen dat de juiste profielen in aanmerking komen om deel te nemen aan de bevorderingsprocedure.


Ook vraagt het kleine personeelsbestand van de gemeente een wijziging in de samenstelling van de selectiecommissie om ervoor te zorgen dat de organisatie van selectieprocedures soepeler, minder tijdrovend en meer kostenbesparend kan verlopen.


Uit de controle van de sociale zekerheidsaangifte uitgevoerd op 21 oktober 2020 voor de periode van 2017/3 tot en met 2020/2 met daaruit voortvloeiend opmerkingen onder andere betreffende de geschenkcheques naar aanleiding van een pensionering dient de rechtspositieregeling te worden aangepast.


Vraag:

 • Het document dat ter goedkeuring voorligt is een werkdocument. Antwoord: De overheid vraagt een document waarin duidelijk te zien is welke aanpassingen er worden goedgekeurd.

 • Voor de gemeenteraadsleden is het niet altijd duidelijk of de goed te keuren artikels in de besluitvorming staat of als extra document. Indien het een extra document is verwacht men ook geen werkdocument goed te keuren. Dit verduidelijken in de extra info naar gemeenteraadsleden zou al veel oplossen. Antwoord: De vakbonden hebben dit document goedgekeurd en wisten dat dit op deze manier dient doorgegeven te worden.

 • Ons gemeenteraadslid Seline Somers doet dit echter niet dagelijks.

MEnS was akkoord


12.Toestemming gebruik zichtbare bewakingscamera’s op het grondgebied van de gemeente Moerbeke

De Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden en de minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, beloofden dat geweld tegen politie niet meer ongestraft zal blijven. De minister van Justitie heeft het initiatief genomen om samen met de procureurs-generaal zijn richtlijnen te verfijnen. Bodycams dragen bij tot een doeltreffende bescherming van de politiemensen op het terrein. De beelden kunnen gebruikt worden in het kader van strafrechtelijke bewijsvoering.


Wat betreft het gebruik van vaste en mobiele ANPR-camera’s hebben de gemeenten binnen onze politiezone reeds de goedkeuring gegeven voor het inzetten van deze innovatieve technologie. Maar voor het gebruik van dashcams en bodycams op het grondgebied van onze gemeente, werd nog geen besluit getroffen.


De vraag wordt nu gesteld omdat dashcams en bodycams soms gebruikt worden door bezoekende politiediensten in het kader van hun interventies op het grondgebied van onze gemeente. Verder overweegt ook de Politiezone Regio Puyenbroeck het gebruik van dashcams en bodycams in de toekomst.


Als de Politiezone Regio Puyenbroeck overgaat tot het gebruik van bodycams, dan kan dit enkel mits akkoord van de vier gemeenteraden op wiens grondgebied de bodycam gebruikt wordt.


De Politiezone Regio Puyenbroeck wil deze camera’s en de opnames ervan enkel gebruiken in uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, zoals bepaald in de WPA en mits de strikte beperkingen die de wetgever oplegt.


De korpschef van de politiezone vraagt aan de gemeenteraad de principiële toestemming om in de gemeenten van de politiezone gebruik te maken van bodycams en dashcams, onder de voorwaarden hiervoor vermeld.


MEnS was akkoord


13.Audio: kennisname verslag algemene vergadering van 18 december 2020

De gemeenteraad besliste op 30 oktober 2018 houdende toe te treden tot Audio. Deze toetreding was van belang in het kader van de interne audit en evaluatie van de organisatie als instrument om de werking en de beheerscontrole te verbeteren.


Conform de statuten van Audio werd het verslag van de algemene vergadering ter kennisgeving voorgelegd aan de vennoten-leden, zijnde de gemeenteraad.


MEnS heeft kennis genomen


14.Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 15 januari 2021 betreffende de controle en handhaving van de quarantaineverplichting met het oog op de beheersing en bestrijding van de COVID-19 pandemie

De besmettelijkheid, het sterfterisico en het aantal gevallen die werden gedetecteerd van het COVID-19 virus dwingen tot het opleggen en doen naleven van bepaalde maatregelen, in het bijzonder de quarantaine- en isolatieplicht.

Ter bescherming van de volksgezondheid werd federaal een quarantaineverplichting opgelegd in volgende omstandigheden:

 • men heeft een positieve COVID-19 test afgelegd;

 • men wordt beschouwd als een hoog risicocontact omdat men mogelijk in aanraking is gekomen met een besmet persoon;

 • men keert terug naar België na een verblijf in een rode zone van meer dan 48u;

 • men heeft een bevel tot quarantaine gekregen na evaluatie van het passenger location form (PLF) dat werd ingevuld bij terugkeer naar België vanuit een andere zone;

Overeenkomstig het preventiedecreet dienen de lokale besturen in te staan voor de controle en de handhaving van deze quarantaine- en isolatieverplichtingen.


Er werd aan de gemeenteraad gevraagd om het besluit van de burgemeester van 15 januari 2021 betreffende de controle en handhaving van de quarantaineverplichting met het oog op de beheersing en bestrijding van de COVID-19 pandemie te bekrachtigen.


Vraag:

 • Hoe wordt dit concreet binnen onze gemeente aangepakt? Antwoord: De gemeente zal personen die in verplichte quarantaine moeten:

 • sensibiliseren door de regels via brief nog eens op een rijtje te zetten

 • het sociaal huis zal telefonisch contact opnemen als een persoon die in quarantaine moet tot de sociale doelgroep behoort

 • de Lokale Politie zal prikacties uitvoeren

MEnS was akkoord


15.Vragenronde

 • Toelichtende nota gemeenteraad en Raad maatschappelijk welzijn Wachtebeke en Lokeren publiceren ook de toelichtende nota op hun website. Waarom doet Moerbeke dit niet? Antwoord: We zullen dit intern bekijken.

 • Coronaproof afhaalpunt voor verenigingen die geen mobile verkoopacties mogen organiseren. Cfr Sp.a Lokeren Verenigingen hebben het dit jaar door de coronacrisis extra moeilijk om geld bij elkaar te krijgen. De subsidies uit het noodfonds zijn uiteraard zeer welgekomen, maar dit dekt de lading niet. Bovendien is het door de huidige maatregelen geen evidentie om deur aan deur verkopen of aan huis leveringen te organiseren. Bedelingen en afhalingen op een afhaalpunt kunnen hier volgens onze fractie een creatieve oplossing zijn. Ter ondersteuning van verenigingen, kan de gemeente de mogelijkheid bieden aan onze verenigingen om hun occasionele opbrengstverkopen te laten doorgaan. Hierbij mag de vereniging helpen bij het laten afhalen van de goederen maar dit moet gebeuren volgens de coronarichtlijnen, onder toezicht van de gemeente en eventueel in samenwerking met een professionele partner (vb. traiteur of handelaar). In verschillende gemeenten (Bredene, Kortrijk,…) wordt dit reeds georganiseerd, bijvoorbeeld door middel van gemeentelijke drive-ins of door het aanbieden van ruimte waarin coronaproof kan opgehaald worden, en waarbij gewerkt wordt met een tijdsslot. Ook Ron Van Kersschaever van Sp.a Lokeren heeft dit gisteren op de gemeenteraad van Lokeren gebracht. Op de parkeerstrook van de Opperstraat tegenover de suikersite, dus voorbij het rondpunt richting Wachtebeke, zou bijvoorbeeld een drive-in punt kunnen worden uitgebouwd waar verenigingen onder het toeziend oog van de gemeente contactloos een ‘afhaalmoment’ kunnen organiseren. Koffer open, bestelling erin. Het zou een duwtje in de rug zijn voor onze verenigingen, maar ook voor de lokale handelaars die hieraan kunnen meewerken. Daarom lanceert MEnS volgend voorstel: Gemeente Moerbeke bekijkt de mogelijkheid om een coronaproof afhaalpunt te organiseren (bijv. op voorgenoemde plaats) zodat verenigingen op een veilige manier en volgens de huidige maatregelen een afhaalmoment kunnen organiseren om zo de toekomst van hun werking te verzekeren. Antwoord: We gaan dit niet pro-actief installeren. Moerbeke is niet Lokeren. Als verenigingen een actie willen organiseren, kunnen ze wel altijd contact opnemen met het gemeentebestuur om hun actie coronaproof te organiseren.

 • Actie 'Computer te geef' MEnS zet de actie op om kwetsbare kinderen/jongeren in Moerbeke te ondersteunen tijdens het (afstands)onderwijs waarin nog meer jongeren net voor de krokusvakantie terecht komen. MEnS lanceert daarom de actie "computer te geef" waarbij we aan personen, organisaties of bedrijven vragen of ze een computer te geef (of te leen) hebben voor Moerbeekse gezinnen met kinderen. Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die de computers klaar kunnen maken voor de kinderen/jongeren en/of de kinderen/jongeren kunnen begeleiden in de eerste stappen met deze computer. Niet alle gezinnen in Moerbeke bezitten internet of stabiel internet. Misschien heeft iemand een locatie waar een kind of een jongere coronaproof mag gebruik maken van iemands internetverbinding. Omdat we zelf geen zicht hebben welke gezinnen en studenten in aanmerking komen, hebben we reeds de medewerking gevraagd aan het sociaal huis en de Moerbeekse scholen. Maar we willen ook de hand reiken naar andere politieke partijen die hier samen met ons hun schouders willen onderzetten. Wie dit ziet zitten kan me persoonlijk contacteren. Tot op heden heeft geen enkel partij contact gezocht.

 • De Burgemeester had juist een overleg achter de rug met betrekking tot het vaccinatiecentrum op Daknamstadion te Lokeren waar de Moerbekenaren binnenkort gevaccineerd zullen worden.

 • Men heeft gekozen voor die locatie daar er voldoende parkeerplaatsen zijn en voldoende ruimte is voor een administratief centrum, het vaccinatiecentrum en stockage. Ook is de ruimte beschikbar tot oktober 2021. Men heeft nog gedacht aan de sporthal in Lokeren maar dat zou betekenen dat er tot die tijd minder plaats zou zijn om te sporten.

 • De inrichting van de locatie is bijna klaar.

 • Half februari start de dry run om op 1 maart operationeel te zijn.

 • Er zullen 4 lijnen actief zijn . 1 lijn kan bij optimale omstandigheden 20 personen per uur vaccineren. Er zal 12 uur per dag (3 ploegen van 4 uur), 7 dagen op 7 gevaccineerd worden. Bij optimale omstandigheden is gans Lokeren, Waasmunster en Moerbeke op 3,5 maand gevaccineerd. Men voorziet echter 5 maanden.

 • Als je als inwoner je tijdslot krijgt mag je die verplaatsen maar men vreest dat dit toch wel wat registratieproblemen zal opleveren.

 • In het begin voorziet men om eigen personeel in te schakelen voor niet medische taken. Niet medische vrijwilligers wordt pas ingeschakeld als het centrum gerodeerd is. Medische taken daarentegen zal onmiddellijk door vrijwilligers opgenomen worden.

 • Als vrijwilliger dient men 18 u/week beschikbaar te zijn voor de ganse periode. De gemeentes Lokeren, Waasmunster en Moerbeke bekijken of ze dit kunnen terugbrengen tot 8u/week.

 • Het is nog niet duidelijk welke kosten door Vlaanderen gesubsidieerd worden en welke kosten voor de gemeentes zijn. Er is al afgesproken dat de kosten voor de gemeentes pro rato het aantal inwoners zal verdeeld worden.

 • Daknamstadion is niet bereikbaar met het openbaar vervoer. Er zijn gesprekken aan de gang met De Lijn om de bussen een omleiding te laten doen langs het Danknamstadion.

 • De thuisvaccinatie dient nog verder georganiseerd te worden.

 • Er dient ook nog een oplossing gezocht te worden voor personen die in staat zijn zich te verplaatsen maar die geen vervoer hebben naar het centrum.

 • Moerbeke Feestbon De feestbon is een heel mooi initiatief van de werkgroep Moerbeke Feest. CD&V+ vroeg wat er met het geld gebeurd van de verkochte bonnen die niet gebruikt worden. Antwoord: Moerbeke Feest zal dat geld gebruiken voor hun werking. MEnS: We vragen om dit geld te besteden voor sociale projecten die armoede in onze gemeente bestrijden. Antwoord: Het College van Burgemeester en Schepenen heeft beslist om dit niet te doen en het geld bij Moerbeke Feest te laten.