Gemeenteraad op dinsdag 24 november 2020


De gemeenteraad werd door de maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus via videoconferentie gehouden.


MEnS stelde extra vragen met betrekking tot:

 • Goedkeuring dotatie 2021 - 2025 aan de politiezone

 • Vaststelling nieuw reglement gemeentelijke administratieve sancties

 • Burgerparticipatie

 • Veiligheid op de werken op grondgebied Moerbeke


1. Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 9 november 2020 houdende het laten doorgaan van de zittingen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau volgens videoconferentie gedurende de periode van de federale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken

Naar aanleiding van de verspreiding van het COVID-19 virus (coronavirus) binnen Europa en België en de maatregelen die op federaal niveau werden getroffen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft de burgemeester reeds diverse besluiten getroffen met betrekking tot het houden van de vergaderingen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.


Het vorige besluit d.d. 21 oktober 2020 voorzag dat de zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn vanaf 27 oktober 2020 fysiek zouden doorgaan in de kleuterspeelzaal van de gemeentelijke bassisschool De Vlinderdreef te Zwaaikom 1 en dat tot nadar order de publieksplaatsen beperkt werden tot tien plaatsen via verplichte inschrijving.


Ingevolge nieuwe maatregelen heeft de burgemeester op 9 november 2020 beslist dit besluit op te heffen en een nieuwe beslissing te nemen: het laten doorgaan van de zittingen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau volgens videoconferentie gedurende de periode van de federale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, te bekrachtigen.


MEnS was akkoord


2. Goedkeuring verslag vorige zitting

MEnS heeft zich onthouden daar raadslid Seline Somers afwezig was tijdens de vorige zitting


3. Goedkeuring OCMW- jaarrekening 2019

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 30 juni 2020 de jaarrekening 2019 vastgesteld.


De gemeenten en OCMW’s die ervoor gekozen hebben om de aangepaste regelgeving over beheers- en beleidsyclus maar toe te passen vanaf 2020, maken voor 2019 nog afzonderlijke jaarrekeningen op, maar werken politiek, ambtelijk en organisatorisch geïntegreerd vanaf 2019. Daarom stemt de raad voor maatschappelijk welzijn eerst over de jaarrekening van het OCMW. Daarna keurt de gemeenteraad ook de rekening van het OCMW goed. Daardoor is die rekening definitief vastgesteld door de lokale raden en kan de gemeente ze voor goedkeuring bezorgen aan de toezichthoudende overheid.


De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 30 juni 2020 over de rekening beslist.


MEnS was akkoord


4. Goedkeuring dotatie 2021 - 2025 aan de politiezone

De dotatie aan de politiezone voor de gemeente Moerbeke wordt voor de jaren 2021- 2025 geraamd op:

Deze bedragen worden opgenomen in de meerjarenplanning van de gemeente.


MEnS stelde de volgende vragen:

 • Wil dit zeggen dat er een aanpassing van het meerjarenplan dient te gebeuren? Antwoord: Ja, het meerjarenplan zal tijdens de gemeenteraad van december 2020 ter goedkeuring voorliggen. Er is niet alleen een aanpassing voorzien door de dotatie voor de politiezone maar er is ook een aanpassing nodig door de aanpassing van de leningen en de impact van corona.


MEnS was akkoord


5. Polder Moervaart en Zuidlede en Moerbeke Polder: advies voorlopige raming van de uit te voeren werken aan de waterlopen derde categorie gedurende het jaar 2021

In het kader van de wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen, bezorgen de Polderbesturen, Moerbeke-Polder en Polder Moervaart en Zuidlede, hun programma en overeenkomstige raming van de kosten voor het ruimen van de waterlopen van derde categorie binnen de omschrijving van hun grondgebied, voor het dienstjaar 2021.


Voor Moerbeke-Polder bedraagt de raming € 63.330,00 waarvan € 34.590,00 voor de reiten, € 875,00 voor het ruimen en € 27.865,00 andere werken.


Voor de Polder Moervaart en Zuidlede bedraagt de raming € 18.892,63


Overzicht van de bijdragen van voorgaande jaren:

MEnS was akkoord

6. Kerkfabriek Sint-Antonius Abt : advies jaarrekening 2019

De kerkfabriek Sint-Antonius Abt legt haar jaarrekening over 2019 voor advies voor aan de gemeenteraad. Deze is tevens het gevolg van de samenvoeging van de parochies Sint Antonius Abt en H.Hart Kruisstraat.

Hierna een vergelijking tussen de cijfers uit de jaarrekening en de gebudgetteerde bedragen.

MEnS heeft zoals altijd bij religieus getinte agendapunten onthouden


7. Kerkfabriek Sint Antonius Abt: budget 2021

Het voorstel van budget 2021 van de kerkfabriek Sint Antonius Abt is gebaseerd op de jaarrekening 2019, het budget 2020 en het meerjarenplan 2020-2025.

Omwille van de Covid-19 maatregelen waardoor minder vieringen kunnen doorgaan, zijn de exploitatieontvangsten gedaald,

De som van de toelagen voor 2020 bedroeg € 145.458,00. Hiervan werd in 2020 € 25.000,00 voorzien voor erelonen voor een architect voor de opmaak van een subsidiedossier voor monumentenzorg en voor de dringende vervanging van de brandmeldcentrale. In overleg met de gemeente wordt een bedrag van € 120.000,00 overgedragen naar 2021.

De kerkfabriekraad stelt volgend budget 2021 voor.

Omdat de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het bedrag, opgenomen in het meerjarenplan, niet overschrijdt, wordt het budget 2021 nog enkel ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd.


Het agendapunt was ter kennisname


8. Actieprogramma onbebouwde percelen

Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (DGP) legt aan de gemeenten een bindend sociaal objectief (BSO) op voor zowel sociale huurwoningen, als sociale koopwoningen en sociale kavels. De gemeenten hebben hiervoor tijd tot 2025.


De gemeenten hebben verschillende instrumenten voorhanden die zij kunnen aanwenden om dit sociaal woonaanbod te realiseren, waaronder het verplicht opmaken van een actieprogramma. Dit houdt in dat de onbebouwde bouwgronden in eigendom van Vlaamse publieke rechtspersonen geïnventariseerd moeten worden. Concreet gaat het om gronden in eigendom van de gemeenten, OCMW’s, kerkfabrieken, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,… . De gronden in eigendom van de Sociale huisvestingsmaatschappijen zijn uitgesloten van opname in het actieprogramma.


Van de totale gezamenlijke oppervlakte aan te ontwikkelen gronden die deze inventaris oplevert, dient ten minste 25% aangewend te worden voor de verwezenlijking van het gemeentelijk sociaal woonaanbod.


Het bindend sociaal objectief bedraagt in Moerbeke in totaal 36 sociale huurwoningen,0 sociale koopwoningen en 0 sociale kavels, te realiseren tegen 2025. In Moerbeke werden reeds 26 sociale huurwoningen gerealiseerd en 14 sociale koopwoningen.


Tegen 2025 dienen er dus nog 10 sociale huurwoningen gerealiseerd te worden. Momenteel zijn er 23 sociale huurwoningen in uitvoering dus de doelstelling zal tegen 2025 gerealiseerd worden.


Bij de opmaak van het actieprogramma werden 6 onbebouwde percelen in eigendom van publieke of semipublieke instellingen geïnventariseerd. Concreet allemaal eigendom van de gemeente zelf. Deze percelen werden door de gemeente beoordeeld als niet geschikt of niet wenselijk voor bijkomende sociale woongelegenheden.


Dat de onbebouwde percelen als niet geschikt of niet wenselijk voor bijkomende sociale woongelegenheden werden beoordeeld is echter niet problematisch aangezien voor de gemeente Moerbeke het bindend sociaal objectief reeds behaald is, waardoor bijkomende uitbreiding niet noodzakelijk is.


Het ontwerp van het actieprogramma ‘onbebouwde percelen Publieke en Semipublieke eigendommen in Moerbeke werd besproken op het lokaal woonoverleg van 7 oktober 2020. Er werden door de aanwezigen geen opmerkingen geformuleerd.


MEnS was akkoord


9. Vaststelling nieuw reglement gemeentelijke administratieve sancties

De (eerste) wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties gaf de gemeente de mogelijkheid om allerlei vormen van plaatselijke overlast, gedragingen die door de bevolking in hun dagelijks leven als enorm storend worden ervaren, maar niet altijd de openbare orde in het gedrang brengen, aan te pakken en niet afhankelijk te zijn van parket en strafrechtbanken.


De gemeenten zagen in de wet een mogelijkheid om met een gemeentelijk handhavingsbeleid meer armslag te hebben bij het afdwingbaar maken van plaatselijke politiereglementen en verordeningen.


De gemeente werkte in overleg met de andere gemeenten binnen de politiezone één gecoördineerd politiereglement uit en keurde dit goed in de gemeenteraad van 6 juli 2010.


Inmiddels zijn er al diverse wetswijzigingen geweest en zijn ook reeds diverse aanvullingen en wijzigingen goedgekeurd.


Na overleg binnen de politiezone werd over volgende zaken een akkoord bereikt.

 • De gemeenten Lochristi, Wachtebeke en Moerbeke verlagen de leeftijd waarop GAS-sancties mogelijk zijn van 16 naar 14 jaar. Zelzate niet. (artikel 10.0.1.)

 • Op blz. 41 kan de voetnoot 4 verwijderd worden aangezien ook verder, in artikel 6.9.3., § 6, reeds vermeld wordt dat de niet-conforme inhoud aangeduid kan worden met een sticker.

 • In artikel 2.2.10. m.b.t. vuurwerk, wordt bij de tweede uitzondering het woord ‘Geluidsarm’ toegevoegd. De tekst wordt dan ‘Geluidsarm vuurwerk kan worden afgestoken op het openbaar domein mits toestemming van het gemeentebestuur en voor zover: …’

 • Aangezien de sterilisatie van katten reeds sanctioneerbaar is via hogere regelgeving, kan het voorstel van Zelzate om een bepaling daaromtrent op te nemen, niet weerhouden worden.

Het initiële protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, inbreuken op het strafwetboek (niet-verkeer), zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2015 wordt op voorstel van de procureur des Konings ook aangepast.


De aanpassingen van het nieuwe protocolakkoord kunnen samengevat worden als volgt.

 • Schrapping van de mogelijkheid om GAS-boetes op te leggen voor opzettelijke verwondingen of slagen

 • Bij winkeldiefstal is een GAS-sanctie mogelijk indien:

 • als het geleden nadeel kleiner of gelijk is aan € 250,00;

 • als de dader, met inbegrip van het nieuwe feit, minder dan vier (pogingen) winkeldiefstallen heeft gepleegd in de afgelopen twee jaar.

Het nieuwe reglement werd voor advies voorgelegd aan de jeugdraad (wat betreft de verlaging van de minimumleeftijd naar 14 jaar) en aan de politieraad.


De aanpassingen van het GAS-reglement zal schriftelijk bezorgd worden aan alle inwoners.


MEnS stelde de volgende vragen:

 • Welke is de visie om de leeftijd voor een GAS-boete te verlagen van 16 naar 14 jaar? Antwoord: De GAS-wet voorziet dat er bemiddeling dient te gebeuren met de minderjarigen. Door de leeftijd te verlagen heeft de gemeente een juridische houvast om dit ook toe te passen voor jongeren tussen 14 en 16 jaar.

 • De jeugdraad hebben een positief advies gegeven mits het onder de 18 jaar geen geldboete is maar een werkstraf, waar MEnS zich volledig kan in terugvinden. In het GAS-reglement staat dat ze alsnog een administratieve geldboete kunnen ontvangen. Wat wordt er gedaan met het advies van de jeugdraad? Antwoord: Dit advies wordt gevolgd. In eerste instantie zal er altijd een bemiddeling plaatsvinden en gekeken worden naar een alternatieve straf indien nodig. Er zal enkel een geldboete worden opgelegd indien zowel de jongere als de ouders niet openstaan voor bemiddeling.(artikel 10.0.4 - bemiddelingsprocedure)

Artikel 10.0.4. – Bemiddelingsprocedure

§ 1. In navolging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en het Koninklijk besluit houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, voorziet de gemeente in de toepassing van de bemiddeling, zowel voor meerderjarigen als voor minderjarigen.

§ 2. Lokale bemiddeling maakt het mogelijk om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de geleden schade te herstellen, het slachtoffer schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren.

§ 3. Lokale bemiddeling dient verplicht te worden aangeboden aan minderjarigen. De advocaat van de minderjarige kan aanwezig zijn tijdens de bemiddelingsprocedure, evenals de ouders, voogd of personen die de hoede hebben over de minderjarige. Op hun verzoek kunnen ze de minderjarige tevens begeleiden bij de bemiddeling.

§ 4. Indien beide partijen een akkoord bereiken omtrent het herstel van de schade wordt er een overeenkomst opgemaakt met expliciete vermelding van de gemaakte afspraken tussen de betrokken partijen. Deze overeenkomst wordt ondertekend voor gelezen en goedgekeurd door alle betrokken partijen en overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar.

§ 5. Wanneer de sanctionerend ambtenaar het welslagen van de bemiddeling vaststelt kan hij geen administratieve geldboete meer opleggen. In geval van weigering van het bemiddelingsaanbod of het falen van de bemiddeling kan de sanctionerend ambtenaar een administratieve geldboete opleggen

Volgende vragen werden ook nog gesteld door ander partijen:

 • Zijn corona-boetes GAS-boetes? Antwoord: Neen

 • Wie doet de vaststellingen van de GAS-boetes in Moerbeke? Antwoord: de politie en enkele GAS-ambtenaren bij IDM. De administratieve opvolging van de GAS-boetes wordt uitbesteed aan iemand binnen de provincie.

 • Zal Moerbeke extra GAS-boetes vaststellers aanstellen? Antwoord: Buiten extra vaststellers binnen IDM voor sluikstorters, is het bestuur niet van plan om extra vaststellers aan te stellen.

MEnS was akkoord


10. Toewijzen van opdrachten aan INTERWAAS

Onze gemeente is lid van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (Interwaas).


In de statuten van Interwaas staat dat bepaalde bevoegdheden door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten exclusief kunnen worden toevertrouwd aan Interwaas. Onze gemeente nam deze legislatuur terzake nog geen gemeenteraadsbeslissing.


Voor een aantal opdrachten maakt onze gemeente reeds jarenlang gebruik van de dienstverlening door Interwaas, onder andere voor:

 • Het aanbrengen van wegmarkeringen

 • Diverse ruimtelijke ordeningsopdrachten

 • Studiewerk Waasland Digitaal

 • Groepsaankopen

Aan de gemeenteraad wordt heden gevraagd om het afsprakenkader te bepalen waarbinnen de gemeente verder gebruik kan maken van de dienstverlening van Interwaas en opdrachten exclusief kan toewijzen aan Interwaas.


Onze gemeente wenst immers in de toekomst verder de mogelijkheid te benutten om aan Interwaas opdrachten toe te wijzen op de domeinen zoals opgesomd in de statuten van Interwaas.


Het begrip “exclusiviteit” dat in de statuten van Interwaas staat dient begrepen als volgt: het betreft een exclusiviteit per opdracht, waar redelijkerwijs het geheel van een opdracht dient te worden beschouwd binnen de gangbare economische haalbaarheid. Zo bijvoorbeeld geldt de exclusiviteit:

 • Voor wegmarkeringen voor de ganse legislatuur en niet per straat, gezien de investeringen die met dergelijke activiteit gepaard gaan.

 • Voor stedenbouwkundig en ander studiewerk (masterplan, RUP, stedenbouwkundige studie, …): per opdracht. Eventuele wijzigingen en uitbreidingen van de opdracht vallen onder de exclusiviteit voor die opdracht. Uiteraard kan de exclusiviteit ruimer gaan en is het mogelijk om meerdere opdrachten, opdrachten gedurende een bepaalde periode, opdrachten van een bepaalde soort, … aan Interwaas exclusief toe te wijzen binnen een legislatuur.

 • Voor groepsaankopen: per opdracht. Eventuele wijzigingen en uitbreidingen van de opdracht vallen onder de exclusiviteit voor die opdracht.

De opdrachten die Interwaas uitvoert voor zijn leden zijn te beschouwen als ‘in-houseopdrachten’, zoals bepaald in art. 30 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 waardoor ze buiten het toepassingsgebied van deze wet vallen en ze niet het voorwerp dienen te zijn van een vorm van marktraadpleging.


Voor opdrachten met een totale kostprijs beneden de € 30.000 heeft de gemeenteraad eerder de bevoegdheid voor het plaatsen van de opdracht gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen. Opdrachten met een totale waarde boven de € 30.000 zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.


MEnS was akkoord


11. INTERWAAS: kennisname agenda buitengewone algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag

Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur wordt de gemeente uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Interwaas die doorgaat op woensdag 9 december 2020.

Agenda.

 • Activiteitenprogramma en strategie voor 2021.

 • Begroting 2021.

 • Aanduiding van een lasthebber voor de buitengewone algemene vergadering van Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied op 9 december 2020 en vaststelling van diens mandaat.

 • Samenwerking Interwaas.

MEnS heeft kennisgenomen van de agenda en was akkoord met het stemgedrag


12. Intercommunale Westlede: kennisname agenda buitengewone algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag

Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur wordt de gemeente uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van Westlede die op 1 december 2020 plaats heeft met volgende agenda:

 1. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 2 juni 2020.

 2. Activiteiten en strategie.

 3. Begroting 2021.

 4. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente Kruishoutem.

MEnS heeft kennisgenomen van de agenda en was akkoord met het stemgedrag


13. Ontbinding van de vzw ERSV Oost-Vlaanderen

Het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen vzw (afgekort ERSV vzw) is een organisatie met vzw-statuut, erkend door Vlaanderen, om subregionale bipartiete en tripartiete socio-economisch overleg tussen sociale partners en lokale overheden te steunen.


Tot voor kort ontving het ERSV een subsidie van de Vlaamse overheid voor de uitvoering en ondersteuning van een aantal kerntaken van het socio-economisch streekontwikkelingsbeleid.


Bij brief van 9 oktober 2020 deelt de vzw ERSV Oost-Vlaanderen mede dat de Raad van Bestuur van de vzw heeft beslist om de vereniging te ontbinden omdat de subsidies van de Vlaamse overheid werden stopgezet.


Aan de gemeenteraad wordt gevraagd wordt gevraagd het voorstel tot ontbinding, dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering op 7 december eerstkomend, goed te keuren.


MEnS was akkoord


14. Toegevoegd punt door de fracties N-VA en MEnS op de agenda gevraagd: wijziging parkeerpaatsen in Bevrijdersstraat ter hoogte van kruispunt met Opperstraat


Ten behoeve van de leefbaarheid van handelszaken is het noodzakelijk om over parking te beschikken voor klanten. Hier kunnen we mits een geringe inspanning en minimale kosten tegemoet komen aan die noodzaak ter hoogte van het kruispunt Opperstraat met Bevrijdersstraat. Bovendien vermijdt het (eventjes?) het dubbel parkeren.


Het afbreken van de bloembak, het herstellen van het wegdek en het aanbrengen van witte belijning die de parkeerplaatsen aanduiden kan in eigen beheer gebeuren zodat de kosten minimaal blijven en op korte termijn kunnen uitgevoerd worden.

Vele zelfstandigen uit de nabije omgeving hebben hier voordeel bij.


MEnS was akkoord maar het agendapunt bereikte geen meerderheid. Toch werd er beloofd om een doordacht parkeerbeleid uit te werken. Momenteel is een adviesbureau bezig met het uitwerken van een voorstel dat kadert binnen het meerjarenplan. Volgende elementen worden er in opgenomen: parkeerplaatsen voor fietsers, parkeerplaatsen voor personen met een handicap en kort parkeren (blauwe zone). Dit voorstel zal dan voor advies gaan naar de werkgroep verkeer en mobiliteit. MEnS is blij dat het parkeerprobleem in het centrum van Moerbeke aangepakt wordt. Men heeft beloofd dat dit vrij snel gerealiseerd zal worden.


15, Extra vragen gesteld door MEnS

 • Burgerparticipatie

In de gemeenteraad van 26 februari 2019 heeft MEnS gevraagd om een vragenuurtje te installeren op de gemeenteraad en op de Raad voor Maatschappelijk welzijn. Dat is toen afgekeurd.


In december 2019 heeft MEnS opnieuw een agendapunt ingediend met de vraag om een vragenuurtje te installeren. Ik heb toen een telefoontje gekregen van de voorzitter van de gemeenteraad met de vraag om het agendapunt niet te agenderen en om dit te bespreken in een overleg met de fractievoorzitters. Ook werd er gezegd dat het gemeentebestuur bezig was om dit te onderzoeken en dit dan ook te installeren.


Ondertussen zijn we reeds november 2020 en is er nog steeds geen vragenuurtje voor de bevolking geïnstalleerd.


In het Decreet Lokaal Bestuur Art. 304. Paragraaf 1 staat nochtans: De gemeenteraad voert een beleid op het vlak van de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen, met inbegrip van een regeling over het recht van de inwoners om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad te zetten.


Vraag:

 • Wanneer zal het vragenuurtje op de gemeenteraad en de Raad van Maatschappelijk welzijn geïnstalleerd worden? Of zal dit niet geïnstalleerd worden? Antwoord: De fractieleiders zullen samengeroepen worden om het vragenuurtje verder uit te werken.

Misschien denken jullie dat de werkgroepen voldoende zijn om aan dit artikel te voldoen. Maar is dit wel zo?


Ook wordt MEnS meer en meer gecontacteerd over het verloop van de werkgroepen. Sommige werkgroepen worden namelijk gestuurd door de verantwoordelijke schepen of burgemeester. Meningen van leden worden niet opgenomen en de visie van de meerderheid wordt er doorgeduwd. Verschillende leden melden dat dit deontologisch niet ok is.


Ik zou ook de schepenen en de burgemeester willen vragen om meer in te zetten op het besluitvormingsproces in de werkgroepen. Geef de leden de kans om hun mening weerspiegeld te zien in de besluiten. Zet ook meer in op korte termijndoelstellingen die praktisch uitvoerbaar zijn. Het zou echter jammer zijn dat enthousiaste werkgroepleden afhaken omdat ze voelen dat hun inbreng geen meerwaarde heeft.


Vraag:

 • Is het een idee om dit te agenderen in de werkgroepen zodanig dat het besluitvormingsproces kan besproken worden? Antwoord: Het besluitvormingsproces in de werkgroepen is in orde. Indien dit niet zo zijn kunnen de leden dit aankaarten binnen hun werkgroep.

Ook hebben vele werkgroepen nog geen huishoudelijk reglement. Ook dit werd beloofd ongeveer een jaar geleden.


Vraag:

 • Wanneer zullen alle werkgroepen een huishoudelijk reglement hebben? Antwoord: Alle voorzitters hebben een ontwerp huishoudelijk reglement ontvangen. Het is aan de voorzitters om daar verder iets mee te doen.

Op 9 november 2020 heb ik een brief ontvangen van een burger die ik in principe in december 2018 zou moeten ontvangen. De brief gaat over het behoud van biodiversiteit in de bermen op Moerbeeks grondgebied.


Vragen:

 • Heb ik nog communicatie niet doorgekregen die specifiek naar mij toe gericht is? Antwoord: geen antwoord ontvangen daar de vorige vragen voor commotie zorgden

 • Is de vraag van de burger reeds besproken op de werkgroep duurzaamheid en heeft de burger reeds een antwoord ontvangen van het bestuur? Antwoord: geen antwoord ontvangen daar de vorige vragen voor commotie zorgden


 • Veiligheid op de werken op grondgebied Moerbeke

We hebben de afgelopen weken twee zware ongevallen gehad op werven op grondgebied Moerbeke. We hadden zelf een ongeval met een dodelijke afloop nl ter hoogte van de suikersite.


Vragen:

 • Wie is bouwheer ter hoogte van de suikersite? Antwoord: Dat is een privépersoon.

 • Zou het geen idee zijn om bij de aflevering van vergunningen de bouwheer er op attent te maken om toch wel sterk in te zetten op preventie? Antwoord: Dit is geen verantwoordelijkheid van de gemeente.

 • Hebben wij als gemeente geen sensibiliserende rol hierin? Hoe kunnen we dit doen? Antwoord: Neen

 • Nu de arbeidsvoorwaarden van sommige arbeiders ter hoogte van de suikersite blijken ook niet ok te zijn. Als gemeente zouden we hierin het goede voorbeeld moeten geven. Zijn er sociale criteria opgenomen in onze overeenkomsten? We kunnen het als gemeente niet permitteren om met malafide praktijken in te laten. Antwoord: In de oproep wordt aangegeven dat preventie belangrijk. Bij grote werken wordt ook steeds een preventie-adviseur aangesteld. op de vraag van sociale criteria wordt niet geantwoord zelfs na herhalen van de vraag.

Contact

mensmoerbeke@gmail.com

Dahlialaan 7 te Moerbeke-Waas

0499 34 94 80

facebook-icon-preview-1.png

Onafhankelijken

© 2020 by MEnS. Created with Wix.com