Gemeenteraad op dinsdag 23 februari 2021

Bijgewerkt: mrt 11


De gemeenteraad werd door de maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus via videoconferentie gehouden.


MEnS stelde extra vragen of kwam tussen met betrekking tot:

 • Samenwerkingsakkoord - Preventieve Gezondheidszorg Lokeren- Moerbeke

 • Pastorijwoning

 • Strooibeleid bij winterweer


1. Goedkeuring notulen vorige zitting

MEnS was akkoord


2. Vaststelling gecorrigeerd M3 schema: aanpassing meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente

Het in december goedgekeurde M3-schema bevat enkel de cijfers voor de budgetwijziging van 2020. Het M3- schema moet echter ook de cijfers van 2021 bevatten waardoor ook het budget van 2021 impliciet wordt goedgekeurd. In de andere schema’s, die ook goedgekeurd zijn in december, waren de cijfers voor 2021 tem. 2025 reeds verwerkt.


Het nieuwe M3- schema dat nu wordt voorgelegd bevat dus de cijfers van 2020 en 2021.


MEnS was akkoord


3. Goedkeuring gecorrigeerd M3 schema : aanpassing meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW

Het in december goedgekeurde M3-schema bevat enkel de cijfers voor de budgetwijziging van 2020. Het M3- schema moet echter ook de cijfers van 2021 bevatten waardoor ook het budget van 2021 impliciet wordt goedgekeurd. In de andere schema’s, die ook goedgekeurd zijn in december, waren de cijfers voor 2021 tem. 2025 reeds verwerkt.


Het nieuwe M3- schema dat nu wordt voorgelegd bevat dus de cijfers van 2020 en 2021.


MEnS was akkoord


4. Kerkfabriek H. Hart: advies jaarrekening 2020

Het college van burgemeester en schepenen ontving de jaarrekening van de kerkfabriekraad H. Hart Kruisstraat.


De gemeenteraad is bevoegd hierover advies uit te brengen. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor gunstig advies uit te brengen


Het resultaat bedraagt:


MEnS onthoudt zich steeds bij religieuze agendapunten.


5. Aanduiding nieuwe afgevaardigden in cvba Zefier en de Bosgroep

De gemeente is deelgenoot in verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, maatschappijen en VZW's. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2019 werden de vertegenwoordigers voor de verschillende verenigingen aangeduid.


Zo was Tibbe Verschaffel voor onze gemeente afgevaardigd als plaatsvervanger in de algemene vergadering van cvba Zefier en als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Bosgroep. Ingevolge zijn ontslag als gemeenteraadslid dienen nieuwe vertegenwoordigers te worden afgevaardigd.


Volgende gemeenteraadsleden zijn kandidaat.

 1. Voor de afvaardiging als vertegenwoordiger van de Bosgroep: Marc Cossaer(N-VA)

 2. Voor de afvaardiging als plaatsvervanger van cvba Zefier: Peter De Bock (Open VLD)

Beide kandidaten werden via de geheime stemming verkozen.


6. Melding ondertekende overeenkomst betreffende de machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid aan de gemeente Moerbeke om mededeling te bekomen van de lijst van personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, die de voorkeurtarieven genieten bij het RIZIV (rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering), de HVKZ (hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden) of de DOSZ (dienst voor overzeese sociale zekerheid)

Dit agendapunt is verdaagd daar MEnS een mogelijke fout in de overeenkomst vond. Voor de zekerheid zal dit bevraagd worden bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.


7. Samenwerkingsakkoord - Preventieve Gezondheidszorg Lokeren- Moerbeke

De overeenkomst tot het oprichten van een interlokale vereniging ‘samenwerkingsverband interlokale preventiewerking regio Eerstelijnszone Waasland ZWW’ is goedgekeurd op de gemeenteraad van 8 september 2020. Binnen deze eerstelijnszone Waasland Zuid-West dienden de gemeenten Sint-Niklaas, Temse, Waasmunster en Lokeren een subsidieaanvraag in. Meerdere preventiewerkers worden binnen deze zone tewerkgesteld, welke elk het aanspreekpunt zijn voor 1 of 2 gemeenten zodat ze enerzijds kunnen inzetten op lokale noden en anderzijds kunnen samenwerken voor wat betreft overkoepelende (grote) thema’s. De gemeente Waasmunster zal daarbij de rol van beheerder op zich nemen.


De lokale preventiewerking dient gericht te zijn op een werkgebied van minstens twee aaneensluitende gemeenten dat volledig valt binnen het werkgebied van de samenwerkingsverbanden voor de eerste lijn.


Waasmunster en Temse gaan samen één preventiewerker aanstellen, Sint-Niklaas behoudt de huidige preventiewerking. Derhalve is de vraag gesteld aan Lokeren om de preventiemedewerker van Lokeren mee in te zetten voor de Drugpuntwerking van Moerbeke in plaats van beroep te doen op Politiezone Puyenbroeck. Hierdoor zal Moerbeke de drugpuntwerking met de Politiezone stopzetten. De subsidie voor preventiewerking bedraagt 3.000 euro per gemeente. Dit bedrag wordt vermeerderd met 0,08 euro, beide aan de gezondheidsindex van december 2018, per gewogen inwoner van de gemeenten waarvan het lokaal bestuur participeert aan een lokale preventiewerking. Het gewogen aantal inwoners is het aantal inwoners, zoals bepaald door het agentschap op basis van de gegevens die zijn aangeleverd door de dienst Demografie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie en die betrekking hebben op het kalenderjaar dat twee kalenderjaren voorafgaat aan het werkingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft.


In dit kader is er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt waarin concrete werkafspraken en modaliteiten van samenwerking met Lokeren worden overeengekomen in het kader van de preventieve gezondheidsacties en -werking.


MEnS stelde de volgende vragen:

 • Wanneer operationeel? Antwoord: ASAP want loopt al van 1 januari 2021

 • Hoeveel is dit in equivalent FT? Antwoord: Lokeren stelt 1 voltijds consulent Samenleving – preventieve gezondheidsacties aan, welke voor 1/10e zal ingezet worden in Moerbeke voor uitvoering van vastgelegde taken. Er zal ook medewerking zijn vanuit het sociaal huis.

De consulent Samenleving – preventieve gezondheidsacties van Lokeren is onder meer verantwoordelijk voor:

 • de algemene communicatie en vertegenwoordiging van Lokeren en Moerbeke op Vlaamse en (boven)lokale overlegplatformen en is het aanspreekpunt voor Het Logo en eventueel andere subsidiërende instanties.

 • adviesverlening en expertisedeling met de operationeel medewerker van Moerbeke en ondersteuning van lokale initiatieven in Moerbeke.

 • gezamenlijke (promo)acties en ontwerpen van promotiemateriaal.

 • het inschakelen van ondersteunende diensten en het samenbrengen van partners.

50% van de arbeidstijd van bovengenoemde consulent is bedoeld voor de werking drugpunt en vroeg preventie. 50% gaat naar preventiewerk ( vb. verschillende acties zoals darmkanker, baarmoederhalskanker, etc.)


De consulent Samenleving – preventieve gezondheidsacties en de operationeel medewerker van Moerbeke:

 • engageren zich samen voor gezamenlijke acties, wisselen noodzakelijke informatie uit op een regelmatig overleg, volgen actuele evoluties inzake preventieve gezondheidsacties en nemen in het kader daarvan op regelmatige basis deel aan vormingen, studiedagen en/of infomomenten.

 • werken aan een gezamenlijke jaarkalender met een overzicht van alle activiteiten en aanbod, waarbij het voor de inwoners zeer duidelijk moet zijn wanneer het om een lokaal of gezamenlijke aanbod gaat.

 • voeren gezamenlijk promo.

 • staan in voor de jaarlijkse rapportering voor de Vlaamse Overheid.

Voorheen werden alle preventieacties uitgewerkt door het Sociaal Hui zoals de laatste acties omtrent fit in je hoofd, goed in je vel en Te Gek. Nu is het de bedoeling om de preventieve acties meer intergemeentelijk te gaan aanpakken. Dit gebeurde voorheen bijvoorbeeld al met de roze lintjes actie.


De samenwerkingsovereenkomst is dus voornamelijk een 2-luik :

 1. Drugpunt vroegpreventie.

 2. Algemene preventieve gezondheidsacties.

 • Is dit enkel voor -25 jarigen en doorverwijs voor +25 jarigen? Waarom? Antwoord: Het Drugpunt voorziet in vroeginterventie. Dit is een kortdurend begeleidingsaanbod dat tot doel heeft om middelengebruik bij jongeren zo vroeg mogelijk te identificeren en jongeren te motiveren tot zelfreflectie en gedragsverandering om zo de risico’s verbonden aan het verderzetten van het huidige gebruiks-/gedragspatroon te verminderen. Voor wat betreft de vroeginterventiegesprekken is de doelgroep jongeren tot 25 jaar (met uitzondering van 1 intakegesprek voor + 25-jarigen in functie van doorverwijs) en hun omgeving. Dit is nu eenmaal de opdracht van drugpunt en werd niet door het samenwerkingsakkoord als dusdanig bepaald. Daarnaast organiseert het Drugpunt preventieactiviteiten op maat van diverse doelgroepen, scholen en verenigingen rond diverse thema’s, zoals gamen, tabak, alcohol en andere drugs, alsook de opmaak van een alcohol- en drugbeleid.

Dit kan bestaan uit:

• Info- en adviesgesprek

• Individuele vroeginterventie voor jongeren (3 tot 5 gesprekken)

• Vroeginterventie voor ouders

Doorverwijsmodule: maximum een tweetal gesprekken om de cliënt te kunnen motiveren en doorverwijzen naar de meest geschikte hulpverlening.

 • Wordt er ook aan preventie gedaan vanuit de gemeente? Antwoord: De gemeente heeft zelf al altijd ingezet op de algemene preventieve gezondheidsacties. Zo is de gemeente aangesloten bij de gezonde gemeenten en werd hiervoor ook een charter ondertekend. Zoals reeds eerder vernoemd is het nu de bedoeling om meer intergemeentelijk te gaan werken en elkaar te versterken.

 • +25 jarigen doorverwijs naar waar? Antwoord: Bij een doorverwijzing van 25+ wordt er op zoek gegaan naar de problematiek en poogt men een doorverwijzing te doen die hierop zo dicht mogelijk aansluit.

 • Wat als vroeginterventie al gepasseerd is? Antwoord: Traject van vroegpreventie verloopt als volgt:

 • Aanmelding en intake gesprek met de jongere en eventueel de aanmelder;

 • 3-5 gesprekken met de jongere;

 • Een evaluatiegesprek samen met de doorverwijzer.

Optie : 1. positieve evaluatie/ gedragsverandering bekomen – dan wordt er na 3 maand nog eens opnieuw contact opgenomen met de jongere om te horen hoe het gaat,

2. negatieve evaluatie/ onvoldoende resultaat – doorverwijzing naar meer intensieve hulpverlening.

 • Waarom wordt de drugpuntwerking Politiezone Puyenbroeck stopgezet? Is dat niet aanvullend? Hebben zij geen andere invalshoek? Antwoord: De samenwerking met de politie is van eind 2017. De werking via dit project zal ruimer zijn dan in de drugpuntwerking Politiezone Puyenbroeck. Beiden hanteren exact dezelfde manier van werken. Het gaat hier over collega’s. De stap naar Lokeren werd voornamelijk gezet vanuit het standpunt van de ELZ en niet langer vanuit het standpunt van de politiezones.

 • Mindert dan de dotatie voor Politiezone Puyenbroek? Antwoord: Voor de drugpuntwerking ontvangt de gemeente een aparte factuur: € 15 000. Deze valt nu weg en dit bedrag zal nu gebruikt worden voor dit project. De gemeente investeert nog meer financiële middelen. Deze zijn ondergebracht in het ruimere kader van preventie.

MEnS was akkoord


8. Aanpassing rechtspositieregeling

Uit de controle van de sociale zekerheidsaangifte uitgevoerd op 21 oktober 2020 voor de periode van 2017/3 tot en met 2020/2 met daaruit voortvloeiend opmerkingen onder andere betreffende de geschenkcheques naar aanleiding van een pensionering dient de rechtspositieregeling als volgt te worden aangepast:

"dat overeenkomstig artikel 19, §2, 14° van het KB van 28.11.1969 geschenken in speciën of in de vorm van geschenkcheques die aan een werknemer worden overhandigd ter gelegenheid van zijn pensionering vrijgesteld zijn van bijdragen als ze een bedrag van € 40 niet overschrijden per volledig dienstjaar dat de werknemer bij de betrokken werkgever in dienst is, met een totaal bedrag van tenminste € 120 en maximum € 1000 (tot en met 31.12.2016 was dit € 35 max/jaar, met een minimum van € 105 en een maximum van € 875)"


Voornoemde wijzigingen zijn besproken met de vakorganisaties op 13 januari 2021 die vroegen om het minimum bedrag van € 5 euro per dienstjaar op te trekken naar een hoger bedrag (het maximumbedrag per dienstjaar bedraagt € 40).


Na beraad, heeft het college van burgemeester en schepenen het voorstel geformuleerd om aan de personeelsleden met 25 jaar en 35 jaar anciënniteit onder de vorm van een geschenkcheque van € 250 en bij pensionering een geschenkcheque toe te kennen van € 10 per gepresteerd dienstjaar met een minimum van € 120 en een maximum van € 400.


De toekenning van de geschenkcheques wordt met terugwerkende kracht integraal toegepast op de in dienstzijnde personeelsleden die op de inwerkingtreding van onderhavig besluit aan de voorwaarden voldoen.


MEnS was akkoord


9. Oprichting van een Interbestuurlijk Samenwerkingsverband (IBSV) “Vaccinatiecentrum LOKEREN”

Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid legt aan de lokale besturen op om per eerstelijnszone maximaal twee vaccinatiecentra op te richten.


Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur kunnen twee of meer gemeenten een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid vormen om, zonder beheersoverdracht, een welbepaald project van gemeentelijk belang te verwezenlijken.


De stad Lokeren en de gemeenten Moerbeke en Waasmunster wensen in het kader van de verplichting om een vaccinatiecentrum op te richten een dergelijk samenwerkingsverband aan te gaan. Het doel ervan is om tussen alle deelnemende partijen een afsprakenkader te maken over de oprichting, de duur, de opzegmogelijkheid, de inbreng van de deelnemers en de wijze waarop die inbreng wordt beheerd, de interne organisatie, de wederzijdse rechten en verplichtingen en de financiële repercussies, de informatieverstrekking aan de deelnemers en de jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraden, de opmaak van de rekeningen en de bestemming van het resultaat, de financiële controle en de vereffening van het vaccinatiecentrum LOKEREN.

In het ontwerp van overeenkomst wordt de stad Lokeren aangeduid als beherende gemeente.

Aan de gemeenteraad werd gevraagd:

 1. in te stemmen met de oprichting van een Interbestuurlijk Samenwerkingsverband (IBSV) “Vaccinatiecentrum LOKEREN” genaamd met als deelnemers: stad Lokeren en de gemeenten Moerbeke en Waasmunster, waarbij Lokeren beherende gemeente is,

 2. het ontwerp van overeenkomst met statutaire draagkracht van het interbestuurlijk samenwerkingsverband “vaccinatiecentrum LOKEREN, zoals gevoegd in bijlage, goed te keuren,

 3. de financiële verdeelsleutel opgenomen in de overeenkomst als volgt: het aandeel van elke individuele deelnemende gemeente in de totale bijdragen van de gemeenten is de breuk van het aantal inwoners dat de gemeente telt (officieel inwonersaantal op 1 januari 2020) op het totale aantal inwoners van alle deelnemende gemeenten aan de vereniging

We ontvangen subsidie voor het vaccinatiecentrum in te richten. Het is nu al duidelijk dat de subsidie onvoldoende zal zijn. Het is nog niet duidelijk hoeveel dit de gemeente effectief zal kosten. De burgemeester denkt dat de grootorde tussen de 30 000 à 50 000 euro zal zijn.


MEnS was akkoord


10.Vragenronde

 • Voorstel pastorijwoning Gemeenteraadslid Seline Somers van MEnS heeft een mail gestuurd in verband met de pastorijwoning:

Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 26 januari 2021 heeft MEnS wel te verstaan gegeven dat we graag een andere bestemming zien voor de pastorijwoning dan Open VLD. We waren ook het voorstel van CD&V+ heel erg genegen om de pastorij om te bouwen voor het ondersteunen van sociale projecten. Ook maakte N-VA zijn bezorgdheden bekend rond voorwaarden die bij eventuele koop horen.

Kennen jullie wooncoop? www.wooncoop.be


Op vraag kopen ze panden en maken ze klaar voor bewoning en beheren ze tijdens bewoning. Met bewoning wordt ook het onderbrengen van sociale projecten bedoeld zoals een buurthuis.

In Sint-Niklaas zijn ze bezig met een patersite uit te werken naar het principe van coöperatief wonen. Wooncoop doet dit in samenwerking met de gemeente Sint-Niklaas en met Interwaas. PATERSSITE – wooncoop

Tibbe Verschaffel heeft met Karel Lootens van wooncoop ook een podcast gemaakt: #2 Biedt Wooncoop een nieuwe vorm van wonen aan? - Planet B Show | Podcast on Spotify


Zou dit niets zijn voor de pastorijwoning? Op deze manier wordt de pastorijwoning verkocht maar wordt er tegelijk alternatieve woonvormen gerealiseerd en is er ruimte voor sociale projecten.


Is het mogelijk om dit in overweging te nemen?


Tot op heden heeft Seline nog geen antwoord ontvangen. Welke is de visie van de meerderheid.

Antwoord: De overeenkomst met COVAST (= een online biedingsplatform voor verkoop van vastgoed) is ondertussen al getekend. De gemeente kan daar momenteel niet onderuit. Het is echter wel het onderzoeken waard naar volgende verkopen. Er zal een afspraak gemaakt worden met wooncoop om de toekomstige mogelijkheden te bekijken.


 • Visie strooibeleid tijdens sneeuwval en mogelijkheid tot veilig sneeuwspelen voor kinderen

Via de krant hebben wij vernomen dat de wegen in de wijken pas op een later tijdstip sneeuwvrij worden gemaakt om de kinderen de kans te geven om maximaal te laten genieten. Het idee is tof maar toch heb ik hierbij een aantal vragen:

 • De gemeente heeft een inspanningsverplichting voor het sneeuw- en ijsvrij maken van wegen. Is het aankondigen van dit niet te doen voor de wegen in wijken hier niet in strijd mee?

 • Wat als er een ongeval plaatsvindt nadat openlijk is aangekondigd dat de gemeente geen inspanning levert om die wegen ijs- en sneeuwvrij te maken?

 • Welk signaal geeft de gemeente om de kinderen/jongeren aan te moedigen om te spelen op eventuele gladde wegen waar eventueel auto's rijdend die hierdoor kunnen gaan glijden?

 • Zijn er geen alternatieven dan de kinderen/jongeren aan te moedigen om op de weg te spelen?

 • De gemeente heeft prachtige bossen en een aantal pleintjes waar kinderen/jongeren zich ten volle kunnen uitleven. Naar de toekomst toe zou de gemeente de pleintjes nog meer kunnen optimaliseren om (winter)pret te hebben.

 • Momenteel ligt de suikersite braak. Kan er aan de eigenaar niet gevraagd worden om het terrein tijdelijk open te stellen als speelweide tijdens de sneeuwval. Er kunnen altijd bordjes geplaatst worden dat het spelen op de terreinen op eigen risico is.

 • Ook kan men tijdelijk speelstraten in het leven roepen. Antwoord: We willen zeker de piste van speelstraten bekijken. Dit natuurlijk rekening houdend met de adviezen van de organen die daarmee betrokken zijn en de inwoners van de straten.

 • Het was lang geleden dat er opnieuw de mogelijkheid was om te schaatsen op natuurijs. Is er een plaats in Moerbeke waar er veilig toegestaan kan geschaatst worden?

 • Wat wordt er gebruikt bij het strooien? Kan alternatieve manieren van strooien bekeken worden? Antwoord: Momenteel strooien wij gewoon met zout, we zijn wel aan het bekijken of we vanaf volgend jaar niet kunnen strooien met pekel.

Is het mogelijk om een visie uit te werken rond strooien en schaatsen die duidelijk is voor alle inwoners van Moerbeke?

Antwoord: Er wordt gewerkt met prioriteiten, eerst de hoofdwegen, dan de secundaire wegen en dan de wijken. Er wordt bekeken welke wegen niet zullen gedaan worden (landbouwwegen, …). Aangezien er maar heel af en toe kan geschaatst worden wordt via de gemeentewebsite doorgegeven of er op een bepaalde openbare plek toegestaan is om te schaatsen.


Antwoord: Het college van Burgemeester en Schepenen gaan een visie uitwerken en ook bekijken waar de inwoners veilig kunnen schaatsen bij vriesweer.


 • Extra info babytheek via vraag CD&V+

 • Opening: donderdag 299 mei 2021 (week van de opvoeding

 • Steeds open 1ste en 3de donderdag van de maand

 • Waar: Sociaal Huis Moerbeke

 • Insteek: duurzaamheid en niet zozeer voor een specifieke doelgroep

 • Veiligheid: materiaal die keuring nodig hebben zal aangekocht worden in plaats van schenkingen