Gemeenteraad op dinsdag 15 december 2020


De gemeenteraad werd door de maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus via videoconferentie gehouden.

MEnS stelde extra vragen met betrekking tot:

 • Goedkeuring kader organisatiebeheersing

 • Advies Regiovorming

 • Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 gemeente

 • Opcentiemen op de onroerende voorheffing

 • Voorlopige aanvaarding nieuwe straatnamen en huisnummers

 • Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer: gebiedsdekkende maatregelen

 • Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer: Eksaardedam

 • Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer: Kruisstraat

 • Gedoogbeleid

 • Snelheidsmeters

1. Goedkeuring verslag vorige zitting

Het verslag is niet correct want:

 • · Het punt goedkeuring vorig verslag is niet opgenomen in het verslag

Na aanpassing van het verslag was MEnS akkoord.


2. Goedkeuring kader organisatiebeheersing

Het decreet lokaal bestuur verplicht de lokale besturen om een intern controlesysteem op te bouwen.


Interne controle wordt in het decreet omschreven als het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te bieden over:

 • Het bereiken van de doelstellingen.

 • Het naleven van wetgeving en procedures.

 • De beschikbaarheid van betrouwbare beheersinformatie.

 • Het efficiënt en economisch gebruik van middelen.

 • De bescherming van activa.

 • Het voorkomen van fraude.

Conform het decreet lokaal bestuur bepaalt het organisatiebeheersingssysteem op welke wijze de organisatiebeheersing van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van de personeelsleden en organen die ervoor verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het organisatiebeheersingssysteem betrokken zijn.


Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam. Het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.


Voor de opmaak van het kader opteert de gemeente om de leidraad organisatiebeheersing voor de lokale besturen opgemaakt door de Vlaamse Gemeenschap te volgen.

Vragen

 • Welke zijn de volgende stappen in dit proces? Antwoord: Het managementsteam zal in de komende weken de prioriteiten aanduiden en deze laten valideren door het College van burgemeester en schepenen. Het is ook de bedoeling dat de gemeenteraad 6 maandelijks op de hoogte wordt gehouden van het proces.

 • Om de hoeveel tijd worden de doelstellingen opnieuw geëvalueerd? Antwoord: Dit is een cyclisch proces (PDCA-cyclus). Het is dus mogelijk dat verschillende doelstellingen zich niet op dezelfde plaats in de cyclus bevinden.

 • Wie volgt op dat de werkpunten aangepakt worden? Antwoord: Het managementsteam volgt de werkpunten op en duidt prioriteiten aan.

MEnS was akkoord

3. Advies Regiovorming

De Vlaamse regering wil met de regiovorming een efficiënte, slagkrachtige, transparante, burgergerichte en toegankelijke overheid. Dat is de basis voor het creëren van welvaart, welzijn en vertrouwen bij de Vlaamse burger. De Vlaamse regering zet daarbij in op een bestuursmodel dat uitgaat van twee polen: sterke lokale besturen enerzijds en een kaderstellende Vlaamse overheid anderzijds.


Volgens het voorstel van de Vlaamse regering valt Moerbeke onder de regio Waasland. In grote lijnen is dat logisch want het merendeel van de samenwerkingsverbanden bevinden zich binnen deze regio. Toch stelt dit voor een aantal samenwerkingen een probleem. Zo wordt het grootste deel van het grondgebied van onze gemeente beschermd door hulppost Zelzate via de SAH. Deze hulppost valt onder Hulpverleningszone Centrum. Wanneer de regiovorming wordt doorgevoerd en men ook de federale samenwerkingsverbanden binnen deze regio’s moet organiseren, zou dat betekenen dat Moerbeke onder Brandweerzone Oost zou vallen, maar wel onder bescherming valt van een andere brandweerzone. Ook voor de politiezone stelt dit probleem zich: het wijkkantoor van Moerbeke is een gemeenschappelijk wijkkantoor met Wachtebeke, net op de grens van beide gemeenten. Maar Wachtebeke valt in een andere regio (regio Gent), en er zal dus een defusie moeten gebeuren binnen de politiezone Puyenbroeck, met alle gevolgen vandien. Ook voor bijvoorbeeld onze afvalintercommunale IDM is de regiovorming een probleem (zie daarvoor de nota door de Raad van Bestuur van IDM opgemaakt).


Het college van burgemeester en schepenen heeft vragen bij het afbouwen van een overkoepeld niveau (de provincie) en het opsplitsen van de provincie in 4 regio’s. Ze zien meer voordelen in een versterken van het provinciale niveau.


Het college van burgemeester en schepenen van Moerbeke is van oordeel dat een ‘regio’ zich niet binnen vaste grenzen kan vormen. Samenwerkingen buiten de regio kunnen aangewezen zijn, zoals dat nu dus voor de politie- en hulpverleningszone is. De regio- afbakening zou dus eerder een leidraad moeten zijn, maar mag geen harde scheiding van huidige samenwerkingsverbanden betekenen.


Vragen:

 • In de vorige gemeenteraad vertelde de burgemeester dat Moerbeke logischerwijs bij het Waasland hoort. Hoe komt het dat er nu een ander voorstel naar voren wordt geschoven? Is dit een nationaal standpunt van Open VLD? Antwoord: Moerbeke is een grensgemeente en hoort soms bij het Waasland en soms bij Regio Gent. Kiezen is altijd verliezen vandaar het voorstel om de provincie op zijn geheel te laten.

MEnS was akkoord


4. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 gemeente

Een keer per jaar moeten de meerjarenplannen aangepast worden om de kredieten voor het volgende jaar vast te stellen. In diezelfde aanpassing van het meerjarenplan mogen de kredieten van 2020 ook aangepast worden.


De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven. In de financiële nota wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht bewaard blijft.


De gemeente en het OCMW hebben een geïntegreerd aangepast meerjarenplan maar elk orgaan heeft haar eigen bevoegdheid voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moeten eerst hun eigen deel van de aanpassing van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van de aanpassing van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor de aanpassing van het meerjarenplan definitief is vastgesteld.


Vragen:

 • Eerst en vooral willen wij de financiële dienst bedanken voor de overzichtelijke documenten zodanig dat we als leken toch min of meer begrijpen hoe de financiën van onze gemeente zijn.

 • De omgevingsanalyse zowel intern als extern vinden wij zeer interessante documenten die dan ook een weerslag zouden moeten vinden in de aanpassingen van het beleid die doorgevoerd worden. Ik licht er een aantal uit. Bij de externe omgevingsanalyse is te lezen dat Moerbeke te kampen heeft met stijgende kansarmoede, dat het niet hebben van een lokaal dienstencentrum als problematisch wordt gezien, dat er onvoldoende burgerparticipatie is en dat de burgers te weinig worden geïnformeerd over beslissingen. In de interne omgevingsanalyse staat dan weer dat het Strategisch Meerjarenplan onvoldoende als procesdocument wordt gebruikt, dat er binnen de gemeente meer moet ingezet worden op HRM en dat er geen formele visie en missie is vastgelegd. Dat laatste is heel grappig want in het document van organisatiebeheersing (agendapunt 2) staat dat het document opgesteld is naar de visie en de missie van de gemeente. Naar waar wordt er daar dan verwezen? Waarom haal ik nu deze werkpunten aan? Graag had ik geweten hoe deze werkpunten vervat zitten in het aangepaste meerjarenplan dat nu hier voorligt ter goedkeuring. Antwoord: De keuzes zijn gemaakt. Op basis van 'kader organisatiebeheersing' wordt er gewerkt aan deze keuzes.

 • Ik heb de uitgaven gelezen dat men eigen eigen poetspersoneel perfereert boven een kuisfirma waar mogelijk. Wil dit zeggen dat de visie van de meerderheid verschuift naar eigen poetspersoneel dan een kuisfirma? Antwoord: De dienstverlening sociale poetsdienst wordt afgeschaft maar de personeelsleden worden niet ontslagen. Deze personeelsleden worden nu ingeschakeld om gebouwen van de gemeente poetsen waardoor de gemeente minder een beroep moet doen op een externe firma. De visie van de meerderheid is echter niet gewijzigd.

 • Op 8 december 2020 was er in de krant te lezen dat onze gemeente 70 000 euro zal investeren in Sakura. Hoe komt het dat dit al in de krant staat en dat we dit nu pas beslissen? Dit is toch wel een loopje nemen met de democratie. Antwoord: De burgemeester heeft inderdaad voor de goedkeuring op de gemeenteraad samen met Lokeren een persbericht verstuurd. Hij erkent dat dit misschien niet zo een goed idee was.

MEnS heeft zich onthouden

5. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 OCMW

MEnS heeft zich onthouden


6. Kerkfabriek H. Hart Kruisstraat: budget 2021

De kerkfabriek H. Hart Kruisstraat stelt het budget 2021 voor.

 • exploitatie ontvangsten € 14.443,00

 • exploitatie uitgaven € 17.627,00

 • Negatief saldo eigen dienstjaar € - 3.154,00 Overboekingen € 0,00

 • Gecorrigeerd overschot € 7.571,39

 • Positief saldo voor toelage € 4.387,39

De gemeentelijke toelage bedraagt € 0,00

 • Investeringsontvangsten € 0,00

 • Investeringsuitgaven € 25.000,00

 • Overboeking € 0,00

De gemeentelijke toelage bedraagt € 25.000,00.


Omdat de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het bedrag, opgenomen in het meerjarenplan, niet overschrijdt, werd het budget 2021 nog enkel ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd.


7. Aanvullende belasting op de personenbelasting

De aanvullende belasting op de personenbelasting wordt gevestigd als een percentage op de inkomstenbelastingen, die geregeld, gevestigd, en ingevorderd wordt door de federale overheid. De gemeenteraad dient dit percentage vast te stellen. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het percentage voor het jaar 2021 vast te stellen op 7% (idem als voor het jaar 2019 en 2020).


MEnS was akkoord


8. Opcentiemen op de onroerende voorheffing

De gemeenteraad dient de opcentiemen op de onroerende voorheffing vast te stellen. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de opcentiemen vast te stellen op 1170 (idem als voor het jaar 2019 en 2020).


Vraag:

 • Waarom is de opcentiemen in Moerbeke bij de hoogste in Vlaanderen? Antwoord: Het kadastraal inkomen (KI) ligt in Moerbeke lager dan het Vlaams gemiddelde volgens de meerderheid. Als men de hogere opcentiemen samenneemt met de lagere belasting onroerende voorheffing dan bekomt men volgens de meerderheid een vergelijkbare belasting dan het Vlaams gemiddelde.


MEnS heeft zich onthouden


9. Belasting op het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen

De gemeente is toegetreden tot de intercommunale voor de afvalverwerking Durme- Moervaart maar beslist autonoom over de tarieven.


Om het evenwicht tussen de inkomsten en de uitgaven te bewaken, is in het beleidsplan 2019-2024 van IDM een aanpassing van de tarieven weerhouden.


De dekkingsgraad (financieringsmarge) van de inkomsten uit de huisvuil- en diftarbelastingen zitten, onder meer wegens stijgende kosten van de afvalinzameling, in dalende lijn, waardoor de tussenkomst van de gemeente uit algemene middelen groter wordt. Op basis van de positionering van de huidige IDM-diftarbelastingen in vergelijking met onder meer geldende belastingen of retributies van andere afvalintercommunales met een gelijkaardige diftarinzameling kunnen we concluderen dat de tarieven voor restafval bij IDM eerder laag zijn.


Op basis hiervan en mede doordat de belastingtarieven in het verleden niet geïndexeerd (geweest) zijn, werd door de directie van IDM vorig jaar het volgende voorstel gepresenteerd aan de Raad van Bestuur:

 • een aanpassing van het kg-tarief van restafval van 0,20 €/kg tot 0,25 €/kg aangevuld met een toekomstige automatische indexatie van deze tarieven;

 • verder geen wijziging van de andere tarieven, zijnde kg-tarief voor GFT-afval en ledigingstarieven voor rest- en/of GFT-afval.

Eind 2019 werd derhalve voor het jaar 2020 het tarief voor restfractie verhoogt naar € 0,25 per kilogram restfractie en tevens beslist om alle tarieven jaarlijks te indexeren. Voor 2021 wordt aan de gemeenteraad gevraagd dezelfde tarieven als in 2020 te behouden met uitzondering van het tarief voor de lediging van ondergrondse containers volgens een schuifsysteem en met een individueel badgesysteem. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 23 november 2020 op advies van IDM beslist om dit tarief verhoudingsgewijs met het tarief van restafval aan te passen. Het tarief restafval werd vorig jaar immers verhoogd van € 0,20 naar € 0,25/kg.


Concreet betekent dit dat het tarief van € 1,68 (samengesteld uit € 0,18 ledigingskost en € 1,50 restafval, berekend op € 0,20 x 7,5kg/60l) aangepast wordt naar € 2,06 (€ 0,18 ledigingskost en € 1,88 restafval, berekend op € 0,25 x 7,5kg/60l).


MEnS was akkoord


10.Voorlopige aanvaarding nieuwe straatnamen en huisnummers

De veiligheidsdiensten hebben opgemerkt dat er verwarring is omtrent de straatnamen 'Kruisstraat' en 'Pereboomsteenweg' bij interventies aangezien de straten zich zowel ten noorden als ten zuiden van de E34 bevinden en dat regelmatig daardoor kostbare tijd verloren gaat bij noodsituaties.


Het college van burgemeester en schepenen heeft dan beslist om de procedure tot straatnaamwijziging op te starten.


Het verloop van de procedure kan als volgt worden samengevat:

 1. Vaststellen van de noodzaak van de naam van een straat.

 2. Overmaken van vraag aan de cultuurraad. Het is niet verplicht om voorafgaandelijk advies te vragen aan de cultuurraad, wel gebruikelijk. Bovendien zal het latere advies dan ook vlotter kunnen worden verleend of zelfs maar een formaliteit zijn.

 3. Formuleren van voorstel door de cultuurraad.

 4. College van burgemeester en schepenen beslist over de voorlopige naam.

 5. Voorlopige aanvaarding van de naam door de gemeenteraad.

 6. Organiseren van een openbaar onderzoek (30 dagen).

 7. Behandelen van de bezwaren.

 8. Definitieve beslissing door de gemeenteraad.

 9. Informeren van de bevoegde diensten (bv Post, CRAB-AAPD, kadaster, Brandweer, Politie, Rijksregister, nutsmaatschappijen).

De CAR heeft op 9 november 2020 volgend advies geformuleerd.


Kruisstraat:

 • het noordelijk stuk Kruisstraat van E34 tot aan de grens met Nederland: naam Kruisstraat blijft behouden met behoud van bestaande nummers;

 • het zuidelijk stuk Kruisstraat van E34 naar rond punt: naam Ledestraat met aanpassing nummers;

Pereboomsteenweg:

 • het noordelijk stuk blijft Pereboomsteenweg met behoud nummers;

 • het zuidelijk deel van E34 tot aan Spelonckvaart: nieuwe naam Haringslede of Harinckslede. Oostvaart beperken tot waar de Oostvaart vroeger stroomde. Dit betekent dat enkele woningen in het noorddeel van de Pereboomwijk en enkele huizen (deel De Ruiter tot aan Spelockvaart) mee veranderen.

Twee zijstraten Kruisstraat:

 • het deel Kruisstraat richting Rode Sluis net voor oprijden dijk rechts betonbaantje naar “het eiland”: naam wijzigen in Oude Zeedijk;

 • het deel de dijk oprijdend, net voor Rode Sluis in de scherpe bocht naar links, betonbaantje rechts naar beneden: naam wijzigen in Reepstraatje.

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het advies te volgen en de nieuwe namen voorlopige te aanvaarden.


Vragen:

 • Waarom worden het voorstel slechts voorlopig aanvaard? Gaat dit niet voor verwarring zorgen als er opnieuw een wijziging zal doorgevoerd worden? Antwoord: Dit is de wettelijk vastgelegde procedure. De kans is klein dat er nog een wijziging doorgevoerd zal worden.

MEnS was akkoord


11.Reglement ‘Kostenvergoeding bij wijziging straatnaam of huisnummer'

In zitting van heden ligt aan de gemeenteraad het voorstel voor om enkele straatnamen en huisnummers aan te passen.

Een straatnaamvernieuwing of de toekenning van een nieuw huisnummer brengt administratieve lasten teweeg bij de getroffen bewoners, alsook financiële kosten. Het college van burgemeester en schepenen stelt daarom voor om een vergoeding toe te kennen aan natuurlijke personen of rechtspersonen gevestigd in de gemeente Moerbeke die een nieuwe straatnaam en/of nieuw huisnummer opgelegd krijgen, van éénmalig € 100 voor natuurlijke personen en € 200,00 voor rechtspersonen.


MEnS was akkoord


12.Nieuwbouw sportcomplex - overeenkomst voor het leveren van dranken: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

De gemeenteraad beslist in zitting van 29 september 2015 om toe te treden tot FARYS (voorheen TMVW). De toetreding betrof zowel de “aanvullende diensten” als de “secundaire diensten”. Onder “secundaire diensten” moet vooral worden verstaan: het beheer van sportinfrastructuur.


De meerwaarde van deze toetreding zit duidelijk in het voordeel van de schaalvergroting en de specialisatie.


Na de toetreding tot de “secundaire diensten” vroeg FARYS een beslissing over de inschakeling van TMVW bij de realisatie van een project.


De gemeenteraad besliste op 23 februari 2016 om de bouw van een nieuwe sporthal door FARYS als project te laten uitwerken en keurde het plan van aanpak goed.


Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 21 februari 2017 beslist om de opdracht te gunnen aan de firma Lobelle.


Er werd geopteerd om het project zelf op te delen in een aantal deelprojecten, waarvan het eerste deelproject in 2018 werd aanbesteed.


Inmiddels zijn een aantal deelprojecten al uitgevoerd of nog in uitvoering en kan de volgende stap gezet worden, met name een prijsvraag voor het afsluiten van een overeenkomst voor het leveren van dranken in het sportcomplex te Moerbeke (met twee leveringspunten: sportcafé en kantine).


Concreet betreft het een exclusief leveringsrecht voor dranken voor een periode van 5 jaar. Deze looptijd wordt gemotiveerd op basis van de significante investeringen die bij aanvang van de overeenkomst worden gevraagd aan de ondernemer, rekening houdend met een redelijke afschrijvingstermijn en rekening houdend met de verwachte omzet gedurende de looptijd van de overeenkomst.


Wat de investeringen betreft, staat de ondernemer in voor het installeren van de tooginstallaties (tap- en koelinstallaties), incl. het aanleggen van de nodige leidingen. Ook het nodige onderhoud en/of de herstelling van de tooginstallaties die de ondernemer zelf heeft geïnstalleerd, zijn ten laste van de ondernemer.


Indicatief kan rekening worden gehouden met een aanvang van het contract op 1 september 2021. De effectieve startdatum zal worden vermeld in de sluitingsbrief.


MEnS was akkoord


13.Groenonderhoud voor sociale economie: goedkeuring lastvoorwaarden en Gunningwijze

Het college van burgemeester en schepenen heeft de voorbij jaren samengewerkt met een sociale werkplaats voor het groenonderhoud in de gemeente.


Er werd met succes beroep gedaan op een sociale werkplaats waarbij een ploeg van 5 arbeiders met een begeleide ploegbaas deze taken heeft uitgevoerd.


De huidige overeenkomst is afgelopen en het college van burgemeester en schepenen stelt voor om dit project te herhalen voor een periode van twee jaar waarbij gewerkt wordt op afroep rekening houdend met het beschikbare budget. Dit kan opnieuw door een prijsvraag te organiseren via de procedure van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.


MEnS was akkoord


14.Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer: gebiedsdekkende maatregelen

In het wegverkeersreglement bepaalt de federale overheid de algemene verkeersregels, zoals voorrang van rechts en de algemeen geldende snelheidsregimes.


De gemeenten kunnen hiervan afwijkend of verfijnend een aanvullend reglement goedkeuren voor de gemeentewegen. Deze aanvullende reglementen hebben een bijzonder toepassingsgebied en strekken ertoe de verkeersreglementering aan te passen aan de plaatselijke of bijzondere omstandigheden. Het gaat hierbij steeds om ‘blijvende toestanden’. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld een steeds geldende parkeerreglementering, een zone 30, eenrichtingsverkeer, of maatregelen i.v.m. vrachtvervoer, ...


Wanneer het gemeentebestuur beslist om op een bepaalde plaats een verkeersmaatregel in te voeren, dan moet deze beslissing gepaard gaan met het plaatsen van de juiste verkeerstekens.


Naast afzonderlijke aanvullingen, kan het gemeentebestuur ook beslissen om maatregelen te omschrijven die van toepassing zijn op meerdere wegen tegelijk. Dit zijn de gebiedsdekkende maatregelen. Voor gebiedsdekkende maatregelen gelden speciale regels. Bovendien moet elk gebied zorgvuldig afgebakend worden, met een begin en een einde. Deze moeten geografisch zo dicht mogelijk bij elkaar liggen.


De gemeenteraad besliste in zitting van 26 november 2019 volgende gebiedsdekkende maatregelen:

 1. Afbakening bebouwde kom.

 2. Afbakening zone 30.

 3. Afbakening schoolomgeving.

 4. Snelheidszones (50km/u).

Dit reglement kaderde in de herstructurering van de wegsignalisatie op het grondgebied Moerbeke.


Ondertussen werden bijkomende maatregelen uitgewerkt die heden ter goedkeuring worden voorgelegd.


Het betreft volgende maatregelen:

 1. van de zone 50 aan de Heirweg

 2. van de zone 30 in het (door de toevoeging van de fietsostrade wordt Maluslaan ook geïntegreerd in de zone)

 3. zone 30 in de Meester Antoniusdreef

Vraag:

 • Is dit besproken in de werkgroep mobiliteit? Antwoord: Dit zijn kleine, logische aanpassingen die moesten gebeuren. Werkgroep mobiliteit is hiervoor niet geraadpleegd.

MEnS was akkoord


15.Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer: Eksaardedam

In het wegverkeersreglement bepaalt de federale overheid de algemene verkeersregels, zoals voorrang van rechts en de algemeen geldende snelheidsregimes.


De gemeenten kunnen hiervan afwijkend of verfijnend een aanvullend reglement goedkeuren voor de gemeentewegen. Deze aanvullende reglementen hebben een bijzonder toepassingsgebied en strekken ertoe de verkeersreglementering aan te passen aan de plaatselijke of bijzondere omstandigheden. Het gaat hierbij steeds om ‘blijvende toestanden’. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld een steeds geldende parkeerreglementering, een zone 30, eenrichtingsverkeer, of maatregelen i.v.m. vrachtvervoer, ...


Wanneer het gemeentebestuur beslist om op een bepaalde plaats een verkeersmaatregel in te voeren, dan moet deze beslissing gepaard gaan met het plaatsen van de juiste verkeerstekens.

De gemeenteraad heeft reeds gebiedsdekkende maatregelen afgekondigd.

Door de heraanleg van de Eksaardedam met enkele verkeerstechnische aanpassingen dient hiervoor een verkeersreglement te worden opgemaakt zodat ook de juiste signalisatie kan worden aangebracht.


Vragen:

 • Over welke signalisatie gaat dit? Antwoord: Dit zijn kleine, logische aanpassingen die moeten gebeuren die geen grote gevolgen hebben.

 • Is dit besproken met de bewoners en werkgroep verkeer? Antwoord: Dit zijn kleine, logische aanpassingen die moesten gebeuren. Werkgroep mobiliteit is hiervoor niet geraadpleegd.

MEnS was akkoord


16.Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer: Kruisstraat

In het wegverkeersreglement bepaalt de federale overheid de algemene verkeersregels, zoals voorrang van rechts en de algemeen geldende snelheidsregimes.


De gemeenten kunnen hiervan afwijkend of verfijnend een aanvullend reglement goedkeuren voor de gemeentewegen. Deze aanvullende reglementen hebben een bijzonder toepassingsgebied en strekken ertoe de verkeersreglementering aan te passen aan de plaatselijke of bijzondere omstandigheden. Het gaat hierbij steeds om ‘blijvende toestanden’.


Hieronder verstaan we bijvoorbeeld een steeds geldende parkeerreglementering, een zone 30, eenrichtingsverkeer, of maatregelen i.v.m. vrachtvervoer, ...


Wanneer het gemeentebestuur beslist om op een bepaalde plaats een verkeersmaatregel in te voeren, dan moet deze beslissing gepaard gaan met het plaatsen van de juiste verkeerstekens.


De gemeenteraad heeft reeds gebiedsdekkende maatregelen afgekondigd.

Heden ligt de aangepaste verkeerssituatie voor Kruisstraat ter goedkeuring voor. In hoofdzaak betreft het de aangepaste parkeerregeling.


Vragen:

 • Welke is de aangepaste verkeerssituatie? Antwoord: Er zullen aanpassingen aan de Zandberg (zuidkant Kruisstraat) doorgevoerd worden: fietsoversteek in voorrang en haaientanden. Er zijn parkeervakken geïnstalleerd ter hoogte van de kerk van de Kruisstraat. Deze hebben als doelstelling verkeersremmend te werken. Er dient nog een tractorsluis te komen in de Moerwegel. Men is nog de optie aan het bekijken om een aftakking te maken van de keowacht naar de parallelweg.

 • Is dit besproken met de bewoners? Antwoord: Ja

 • Is dit besproken met de werkgroep verkeer? Antwoord: Dit is met een deelgroep besproken.?

MEnS was akkoord

17.Vragenronde

MEnS stelde volgende vragen:

 • Gedoogbeleid Ik heb vastgesteld dat de onprofessionele aanduiding van blauwe zone in de opperstraat er vandaag nog steeds staan. MEnS stelt zich zelf de vraag of deze wel wettelijk zijn want er is er eentje bij die mee verhuisd van kant omdat het er beurtelings parkeren is. Schepen Deschepper heeft tijdens vorige gemeenteraad gezegd dat er tot op heden gedoogbeleid was. Maar het blijft blijkbaar duren. Parkeren is een probleem in onze gemeente en ja, er dient een visie uitgewerkt te worden. Ter hoogte van de rotonde staan er auto’s geparkeerd in een parkje. De gemeente heeft er reeds een picknicktafel geplaatst maar de auto’s blijven daar ongegeneerd verder parkeren. Ook aan de kerk is er een groene zone die gebruikt wordt als parking, alsook ter hoogte van de Terwestvaart staan er auto’s en vrachtwagens geparkeerd op het terrein van de oude treinsporen. Blijkbaar kan en mag dit allemaal. Misschien zal ik mij bij de volgende gemeenteraad eens parkeren op het midden van het grasplein van het park aan het gemeentehuis. Of mag dat niet? Door het niet optreden bij bepaalde overtredingen, en nu gaat het niet alleen over verkeerd parkeren, gaan de grenzen tussen wat wettelijk mag en wat wettelijk niet mag verdwijnen. Vindt Open VLD het ok om te parkeren op het parkje aan het rondpunt van de Dambrug? Zorg er dan voor dan het wettelijk mag. Stop met gedoogbeleid en neem jullie verantwoordelijkheid. Treed op waar de wet wordt overtreden, regulariseer zaken waar jullie van vinden dan het ok is maar doe er iets aan.

 • Snelheidsmeters De snelheidsmeters die ons vertellen hoeveel we per uur rijden zijn een grote meerwaarde. Toch stelt MEnS zich vragen bij bijvoorbeeld men mag 50 km/uur rijden en men rijdt tussen 50 en 60 dat er tevoorschijn komt: rij voorzichtig. Wij vinden dat het overkomt van het is ok. Hoort zo een beetje thuis bij mijn vorige punt. Is het mogelijk om dit aan te passen naar: te snel. Antwoord: Dit zal aangepast worden.