Gemeenteraad dinsdag 8 september 2020

MEnS stelde extra vragen met betrekking tot:

 • Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 27 augustus 2020 houdende opheffing van het besluit van 20 april 2020 en houdende beslissing om vanaf 1 september 2020 de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn fysiek te laten doorgaan maar tot nader order geen publiek toe te laten

 • Actief schuldbeheer, herziening rentevoeten

 • Audio: kennisname jaarrekening 2019

 • Goedkeuring Masterplan Moerbeke 2050

 • Toetredingsbeslissing Fluvius

 • Engagementverklaring toetreding en goedkeuring overeenkomst intergemeentelijke preventiewerking ELZWW

 • Goedkeuring reglement occasioneel telewerk

 • Gebiedsdekkende maatregelen

 • Bibliotheek

1. Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 27 augustus 2020 houdende opheffing van het besluit van 20 april 2020 en houdende beslissing om vanaf 1 september 2020 de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn fysiek te laten doorgaan maar tot nader order geen publiek toe te laten


MEnS stelde op voorhand de volgende vraag:

Vanaf september zal de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk welzijn opnieuw doorgaan in de raadzaal. Graag had ik vernomen welke maatregelen er getroffen zijn om verspreiding van COVID-19 tijdens de vergaderingen tegen te gaan.

Antwoord ontvangen per mail:

De volgende maatregelen worden genomen om de verspreiding van COVID 19 tijdens de vergaderingen tegen te gaan:

 • Er wordt geen publiek toegelaten.

 • De tafels worden herschikt met voldoende (= minstens anderhalve meter) afstand tussen de raadsleden.

 • De ruimte wordt maximaal verlucht: alles wat open kan, zal worden opengezet

 • Algemene regels ook van toepassing: mondmasker aan en bij binnenkomen handgel gebruiken. Ook tijdens de vergadering wordt er aangeraden om het mondmasker aan te houden, maar aangezien iedereen minstens anderhalve meter van elkaar zit, is dat geen must.

 • De algemeen directeur zal aanwezig zijn, de adjunct algemeen directeur volgt thuis via livestream, dus max. 18 mensen aanwezig

 • Er worden individuele flesjes water voorzien die op tafel zullen staan.

 • We rekenen eveneens op het gezond verstand van de raadsleden: wie zich ziek voelt, blijft thuis.

MEnS was akkoord


2. Goedkeuring verslag vorige zitting

MEnS was akkoord


3. Rechtzetting jaarrekening 2019

Door een technische fout werd het positieve resultaat € 18.344,26 niet juist geboekt. Door de aanpassing wijzigt de autofinancieringsmarge daardoor van € 486.290,44 naar € 504.634,70. Hierdoor veranderen sommige schema’s en moesten deze opnieuw vastgesteld worden. De gemeenteraadsleden hebben de aangepaste documenten ontvangen.


Dit agendapunt was ter kennisname.


4. Actief schuldbeheer : herziening rentevoeten

In het kader van financieel beheer en gelet op de huidige rentetoestand, stelt het college van burgemeester en schepenen voor om een aantal kredieten bij Belfius t.w.v. het openstaand bedrag van € 6.352.758,49 te groeperen, de looptijd te verlengen tot 1/10/2040 en een nieuwe vaste rentevoet toe te passen tot de nieuwe vervaldag.


MEnS stelde op voorhand de volgende vraag:

Is het mogelijk om een overzicht te krijgen van welke leningen (bedrag + lopende van tot + rentevoet) er samen worden genomen? Over welk bedrag gaat het dan? Tegen welke rentevoet? Zal lopen van tot? Doe de gemeente hier bij winst of verlies? Hoeveel bedraagt die?

Antwoord:

Uitgangspunt: groepering van onderstaande kredieten, verlenging van de looptijd tot 01/10/2040 en toepassing van een nieuwe vaste rentevoet tot de nieuwe eindvervaldag.

 • Trimestriële kapitaalsaflossingen op 01/04, 01/07, 01/10 en 31/12; eerstvolgende kapitaalsaflossing op 01/10/2020

 • Trimestriële interestbetalingen op 01/04, 01/07, 01/10 en 31/12; eerstvolgende interestbetaling op 01/10/2020

 • De nieuwe vaste rentevoet gaat spot in.

 • Aflossingsrentevoet = nieuwe vaste rentevoet

Dit geeft de volgende wijzigingen:

 • Naar budgettaire lasten:

 • Naar uitstaand schuldsaldo:

 • Naar jaarlijkse lasten (uitgedrukt in €):

Uw vraag over de ‘besparing’ of ‘meerkost’ is dus niet echt te beantwoorden… Uit bovenstaande blijkt dat er deze legislatuur 1.789.725,82 EUR minder moet afgelost worden door deze herziening en verlenging. In totaal zal dit wel een meerkost zijn van 590.463,82 EUR. Maar door de minderuitgave van bijna 1,8 miljoen euro, zal er deze legislatuur ook geen 3 miljoen euro moeten worden geleend (zoals voorzien in de meerjarenplanning), maar slechts 1,2 miljoen euro (dat is uiteraard onder voorbehoud van eventuele wijzigingen aan het meerjarenplan). Er zullen met andere woorden dus geen kosten zijn voor die 1,8 miljoen euro. Daarenboven zetten we onze leningen, veelal met variabele rentevoet, om naar één lening met een vaste rentevoet. We gaan er van uit dat de rentevoeten zullen stijgen. Dus met andere woorden: de bedragen van de intresten zouden bij een variabele rentevoet verhogen, met onze vaste rentevoet niet. Maar dat is natuurlijk eerder speculatief, pas achteraf kunnen we met zekerheid zeggen of we vandaag de juiste keuze maken door voor een vaste rentevoet te kiezen.

Maar gezien het lager bedrag dat we dan zullen moeten lenen, en de lage rentevoeten van dit moment, valt te verwachten dat dit ook financieel de juiste beslissing zal blijken, wanneer men in 2040 deze beslissing zou evalueren.


MEnS stelde de volgende vraag tijdens de gemeenteraad:

 • Welke is doelstelling van deze herziening? Wat willen jullie hiermee bereiken? Antwoord: De rentevoeten staan momenteel laag en door de herziening wil de gemeente zijn schuldpositie herbekijken om zo een financieel voordeel te doen.

 • In deze legislatuur komt er 1,8 miljoen euro hierdoor vrij. Jullie spreken dat er ipv 3 miljoen aan leningen slechts aan 1,2 miljoen aan leningen zal aangegaan worden in deze legislatuur. Het vrijgekomen geld zal dus zoals jullie het nu voorstellen niet gebruikt worden om te investeren? Klopt dit? Antwoord: Het is inderdaad niet de bedoeling om de 1,8 miljoen vrijgekomen euro te herinvesteren in iets anders. Dit is echter wel indien het meerjarenplan niet wordt gewijzigd.

 • In het antwoord per mail staat duidelijk dat de herziening een meerkost heeft van 590.463,82 EUR. Op een bedrag van 6 miljoen euro is dit een kleine 10% meerkost. Lijkt ons dat niet ongelofelijk veel? Wat vinden jullie daar van? Hoe zal de meerkost gefinancierd worden? Deze kosten worden ook doorgeschoven naar de volgende legislatuur! Antwoord: Deze redenering werd tegengesproken. De lening van 1,8 miljoen zou volgens de burgemeester veel duurder zijn dan 590.463,82 EUR. Hij ging dit aan MEnS bezorgen maar MEnS heeft tot op heden niets ontvangen.

MEnS stemde niet akkoord omdat er toch een meerkost is en dat dit een hypotheek legt op de toekomstige financiën van de gemeente.


5. Audio:kennisname jaarrekening 2019

De gemeenteraad besliste op 30 oktober 2018 houdende toe te treden tot Audio. Deze toetreding was van belang in het kader van de interne audit en evaluatie van de organisatie als instrument om de werking en de beheerscontrole te verbeteren.

Conform de statuten van Audio wordt heden de jaarrekening 2019, goedgekeurd door de algemene vergadering van 19 juni 2020, ter kennisgeving voorgelegd aan de vennoten- leden, zijnde de gemeenteraad.


MEnS stelde de volgende vragen:

Het punt gaat hier over de jaarrekening maar het belangrijkste voor onze gemeente is dat Audio een interne audit heeft gedaan in 2019 van het onthaal. Daar kwamen verschillende werkpunten uit.

 • Welke veranderingen heet de audit teweeg gebracht?

 • Welke veranderingen dienen nog doorgevoerd te worden? Wanneer zijn deze gepland?

 • Welke afdeling en wanneer zal er nu onderworpen worden aan een audit? Het heeft nl geen zin om slechts een deel van de organisatie door te lichten want alles staat in verbinding met elkaar.

Antwoord:

De burgemeester weigerde op deze vragen te antwoorden omdat er tijdens de vorige gemeenteraad een rapport is afgeleverd 'organisatiebeheersing' en er tijdens het verlof niet veel is gebeurd.

Bemerking MEnS: De audit is inderdaad de basis van het rapport. Maar het rapport is een foto is van 2019 en de 'organisatiebeheersing' is een proces. Ook vinden we dat de bevolking het recht heeft om te horen welke de stand van zaken is. Of hebben ze iets te verbergen?


Dit agendapunt was ter kennisname.


6. Goedkeuring Masterplan Moerbeke 2050

Op 30 mei 2017 besliste de gemeenteraad om een masterplan voor het centrum van de gemeente op te maken en de Vlaamse Bouwmeester een mandaat te geven om hiervoor een open oproep te organiseren. Op 29 mei 2018 keurde de gemeenteraad de projectdefinitie goed.

Het masterplan is een visie op onze gemeente met aandacht voor ondernemen, mobiliteit, openbare ruimte, groen, toerisme, wonen, parkeerruimte, openbare gebouwen... Het doel is een dorp(centrum) creëren dat één geheel vormt en waarin een duidelijke stijl naar voor komt.

De opdracht werd op 26 februari 2019 gegund aan de Tijdelijke Vereniging List-Lola landscape architects.

Het project is eerder voorgelegd aan de gemeenteraad in juni 2020 in de vorm van een presentatie. De gemeenteraadsleden hebben toen beslist om de beslissing uit te stellen daar de oppositie een aantal voorwaarden stelden.


MEnS gaf op voorhand de volgende bedenking mee en hebben deze herhaald tijdens de gemeenteraad:

Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 30 juni 2020 vroeg MEnS om 2 zaken toe te voegen aan Masterplan 2050:

 • Tijdspad met uit te voeren werken

 • Financieel plan dat hoort bij het tijdspad

Laten we daar nu eens dieper op in gaan:

 • Tijdspad

 • Bij het agendapunt zit er een excell-bestand ‘ProjectenTimingGemeenteraad’. Dit excell-bestand afkortingen en kleurtjes maar er is geen legende aanwezig. Het is niet duidelijk waarvoor MJB en de kleurtjes voor staan.

 • Ook ontbreekt er wat er nog dient te gebeuren na de legislatuur. Natuurlijk kan deze gemeenteraad dit niet goedkeuren maar het is toch wel belangrijk om het volledige plaatje te zien. De gemeenteraad kan dit dan ter kennis nemen.

 • Het is ook niet duidelijk of de infrastructuurwegen van de straten die op de lus liggen eerst aangepakt worden vooraleer de lus wordt ingevoerd.

 • Het masterplan is opgedeeld per ambitie maar dit is totaal niet terug te vinden in het tijdspad waardoor het niet overzichtelijk is en je niet goed weet welke de doelstelling is. Hierdoor is zeer moeilijk na te gaan of het tijdspad logisch is opgebouwd.

 • Financieel plan Hier kunnen we kort over zijn. Het ontbreekt. Wordt er dus een huis gebouwd zonder dat er een raming is? Kan de gemeente dit allemaal bekostigen? Hoe gaan we dit financieren?

Niet alleen MEnS had een aantal bedenkingen maar ook CD&V+ hadden meer dan terechte vragen over de particpatie van werkgroepen. Er werd afgesproken dat er een advies zou gevraagd worden aan:

 • GECORO

 • Werkgroep mobiliteit

 • Werkgroep duurzaamheid

Laten we hier ook eens dieper op ingaan:

 • GECORO Tijdens de gemeenteraad van juni 2020 was dit zogezegd in orde. Ja, er is een verslag waar dat in staat dat het masterplan is besproken maar er is geen advies opgenomen in het verslag. Zelf was gemeenteraadslid aanwezig op de vergadering van GECORO van 3 juni 2020 en er werd geen advies geformuleerd.

 • Werkgroep mobiliteit Het advies van de werkgroep mobiliteit is:

 • Opgemaakt via mailverkeer na een vergadering

 • Er zijn wel een aantal voorwaarden die voldaan dienen te worden vooraleer het als een positief advies kan zijn

 • Werkgroep duurzaamheid Het advies van de werkgroep duurzaamheid is:

 • Opgemaakt via mailverkeer na een vergadering

 • Er zijn wel een aantal voorwaarden die voldaan dienen te worden vooraleer het als een positief advies kan zijn

Nu wordt aan de gemeenteraad gevraagd om ‘Masterplan 2050’ goed te keuren. Maar over welk document gaat het? MEnS heeft nog geen document ontvangen waarin is opgenomen:

 • Tijdspad

 • Financieel plan

 • Aanpassingen van de werkgroepen:

 • Mobiliteit

 • Duurzaamheid

MEnS is de mening toegedaan dat we onze tijd moeten nemen om het zo goed mogelijk te doen. Het gaat immers over een visie van 30 jaar. Dit snel snel er willen doorjagen is niet ok. Laten we onze tijd nemen om een goed document op te stellen dat door de voltallige gemeenteraad kan goedgeleurd worden. Maar in de goedkeuring dient op zijn minst ook te staan over welke versie dat het gaat!

Antwoord:

Er werd enkel geantwoord op de vraag van de kleurencode van het tijdspad.


U kan hierover de volgende artikels lezen:

MEnS kon het ‘Masterplan 2050’ dus niet goedkeuren want er was geen nieuwe versie met de nodige aanpassingen.


7. Fietssnelweg: goedkeuring voorwaarden samenwerkingsovereenkomst Provincie Oost-Vlaanderen

De provincie heeft in onze gemeente de fietssnelweg F41 en F411 aangelegd. Na de oplevering wordt de fietssnelweg overgedragen aan de gemeente en dient de gemeente verder in te staan voor het onderhoud.

Het onderhoud van de fietssnelwegen betekent voor de gemeente extra werk en extra kosten maar de provincie wil daar toe bijdragen. Daartoe keurde de provincieraad op 19 juni 2019 het reglement goed met betrekking tot het toekennen van subsidies voor regulier onderhoud van fietssnelwegen.

Per aangetekend schrijven van 31 maart 2020 diende het college van burgemeester en schepenen bij de provincie een aanvraag in om een samenwerkingsovereenkomst op te maken voor de betoelaging ‘onderhoud fietssnelwegen’ voor het fietspad langs de oude spoorlijn L77 met een lengte van 5,5 km (F41 en F411 samen). De betoelaging bedraagt € 800 per kilometer waardoor onze gemeente in aanmerking komt voor een betoelaging van € 4.400,00.

De deputatie tekende de samenwerkingsovereenkomst in zitting van 4 juni 2020.


MEnS was akkoord


8. Samenwerkingsovereenkomst project Moervaartvallei

Dit punt werd uitgesteld naar de volgende gemeenteraad.


9. Sloop oude schoolgebouwen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

De gebouwen gelegen achter het buurthuis, Weststraat 13, zijn in zeer slechte staat. Een herbestemming door renovatie is niet meer verantwoord. Het CBS is van oordeel dat een afbraak meer perspectieven biedt voor het buurthuis zelf. Het CBS besliste op 11 mei 2020 principieel om een sloopdossier op te starten. Inmiddels is de sloopvergunning afgeleverd en werd een veiligheids- en gezondheidsplan opgemaakt, alsook een sloopopvolgingsplan.

Heden kan een prijsvraag georganiseerd worden voor de afbraak. Hiervoor wordt aan de gemeenteraad een lastenboek voorgelegd en gevraagd om de procedure van de onderhandeling zonder bekendmaking te volgen conform de wetgeving overheidsopdrachten.


MEnS wou de volgende vraag stellen maar CD&V+ stelde reeds deze vraag:

Wordt er na afbraak een herbestemming gegeven aan de ruimte waar nu nog de gebouwen staan?

Antwoord:

Door de afbraak kan het buurthuis ontsloten worden via de achterkant. Ook zal er plaats zijn om daar een parking te maken.

De bewoners van de Kruisstraat gaan inspraak krijgen voor de verder uitwerking hiervan.


Lees hierover het volgende artikel:

MEnS was akkoord


10. Toetredingsbeslissing Fluvius

Onze gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan de opdrachthoudende vereniging Imewo. Imewo doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de daarmee verband houdende openbaredienstverplichtingen een beroep op de werkmaatschappij Fluvius System Operator CV met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.

In de statuten van Imewo staat expliciet in de doelomschrijving dat Imewo bevoegd is voor “het ter beschikking stellen en exploiteren van capaciteit met het oog op data- en aanverwante communicatie op (kabel)netten en installaties, en de opslag en de beveiliging van deze data ten behoeve van de deelnemers die daartoe een uitdrukkelijke beslissing hebben genomen, en binnen het toegestane wettelijke en contractuele kader”. Daaruit volgt dat Imewo nu een aanbod heeft gecreëerd voor haar deelnemers, m.n. Fluvius Net bestaande uit dataverbindingen, vaste telefonie, internetverkeer en -toegang en desgevallend Free WiFi.

Voor onze gemeente heeft Imewo een concreet voorstel gedaan samen met een offerte.

Door beroep te doen op het voorstel van Fluvius Net voor onze interne datacommunicatie, vaste telefoniediensten en internetverkeer en -toegang, kan de gemeente een aanzienlijk financieel voordeel realiseren, alsook een voordeel in bandbreedte ten opzichte van de actuele situatie op het vlak van datacommunicatie, telefonie- en internetverkeer.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd of kan ingestemd worden met het voorstel om toe te treden tot Fluvius Net door onze aansluiting bij Imewo uit te breiden met de activiteit “Fluvius Net” en de daartoe aan deze vereniging voorziene beheersoverdracht.


MEnS stelde op voorhand de volgende vraag:

 • Er wordt er gesproken over een financieel voordeel en bandbreedte voordeel. Welke zijn deze? 

 • Op welk voorstel wordt er ingegaan? Enkel hoofdsite? Hoofdsite + bib? Of alles? 

 • Ik vermoed dat er een fout staat in het voorstel bij totale aanlegkost. Men spreekt van 879,92 € per jaar gedurende 10 jaar. Ik vermoed dat dit per maand gedurende 10 jaar dient te zijn. Dus gaat men voor eenmalige betaling of maandelijkse betaling?

Antwoord:

MEnS ontving geen antwoorden op de vragen maar kon uit de uitleg tijdens de gemeenteraad opmaken dat men nog niet weet op welk voorstel ze willen ingaan en dat ze ook niet beslist hebben of ze eenmalig gaan betalen of gaan kiezen voor de maandelijkse betaling.

Ook werd er tijdens de gemeenteraad gesproken van een verhoging van bandbreedte ten opzichte van nu. Het financieel voordeel werd niet gespecificeerd.


MEnS was akkoord


11. Engagementverklaring toetreding en goedkeuring overeenkomst intergemeentelijke preventiewerking ELZWW

Het decreet lokaal bestuur maakt het mogelijk dat twee of meer gemeenten een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid kunnen vormen om, zonder beheersoverdracht, een welbepaald project van gemeentelijk belang te verwezenlijken onder de vorm van een ‘interlokale vereniging’.

Aan de gemeente wordt een financiële stimulans toegekend indien ze samen met ten minste één aanpalende gemeente binnen een eerstelijnszone, een lokale preventiewerking uitbouwen. Het bedrag van de subsidie bedraagt € 3.000,00 per gemeente, vermeerderd met een bedrag per inwoner van € 0,08. Inwoners die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in het kader van het RIZIV, worden dubbel geteld.

De steden Sint-Niklaas en Lokeren en de gemeenten Moerbeke, Temse en Waasmunster wensen samen te werken en hiertoe de in het decreet voorziene interlokale vereniging op te richten met als doel "het organiseren en uitvoeren van een lokaal preventief gezondheidsbeleid dat afgestemd is op verschillende initiatieven en thema’s binnen de beleidsdoelstellingen van het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid en de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen".


MEnS stelde op voorhand de volgende vraag:

Het document ‘Engagementsverklaring tot starten van een lokale preventiewerking’ is niet ingevuld. Hierdoor is niet duidelijk rond welke thema’s er zal gewerkt worden. Gelieve een ingevuld document door te sturen.

Antwoord:

Het ingevulde document werd doorgestuurd.


MEnS stelde de volgende vragen:

 • De gemeenteraadsleden hebben niet op tijd de ingevulde engagementsverklaring ontvangen waardoor onze voorbereiding voor dit punt vertraging opliep. Willen we niet allemaal zo efficiënt en professioneel mogelijk werken? Ook stond er in de engagementsverklaring een heel algemene verklaring rond welke thema’s er zal gewerkt worden. Daarom deze vraag: rond welke thema’s wil Moerbeke werken? Is er een eensgezindheid rond dit thema met de andere gemeenten? Antwoord: Moerbeke wil alleszins zijn drugpunt behouden. Voor de rest hebben ze geen echte voorkeuren.

 • Wordt hiervoor een extra personeelslid aangeworven of komt dit bovenop het takenpakket van het Sociaal huis met het personeel die er nu is? Antwoord; Binnen de samenwerking zal gekeken worden naar extra personeel zodanig dat dit niet door het personeel van ons sociaal huis zal moeten worden opgenomen.

MEnS was akkoord.


12. Goedkeuring mandaat aan OVSG voor de ondertekening van algemene protocollen voor de elektronische doorgifte van persoonsgegevens tussen instanties

Het is voor steden en gemeenten mogelijk om een mandaat te verlenen aan de OVSG voor het afsluiten van algemene protocollen.

Achtergrond

Voor het uitwisselen van persoonsgegevens met andere Vlaamse (en ook Federale) instanties is een de verwerkingsverantwoordelijke verplicht een protocol af te sluiten met deze instantie. Voor stedelijke en gemeentescholen is de verwerkingsverantwoordelijke het dagelijks bestuur van gemeente (= het college van burgemeester en schepenen).

Om de administratieve last te verlichten voor de besturen heeft de OVSG een vereenvoudigde procedure met algemene protocollen uitgewerkt, waarbij zij de onderhandelingen voert, advies verleent en ondertekent in naam en voor rekening van het lokaal bestuur.

Deze werkwijze werd goedgekeurd door de Vlaamse Toezichtcommissie (advies VTC, en communicatie naar schoolbesturen) en de werkgroep informatieveiligheid van de VVSG, waarvan eGov deel uitmaakt. De functionarissen voor gegevensbescherming van eGov adviseren dan ook dat het bestuur aan OVSG het mandaat verleent om algemene protocollen af te sluiten.

Toepassing

Voor elk nieuw algemeen protocol zal OVSG het belangrijkste voorbereidend werk al gedaan hebben. Het college van burgemeester en schepenen beslist na de kennisgeving binnen een termijn van 3 maanden tot ofwel formele goedkeuring ofwel een opt-out met het voeren van een eigen onderhandeling. OVSG publiceert het algemeen protocol op haar website samen met een lijst van aansluitende schoolbesturen. Het bestuur publiceert het algemeen protocol op haar eigen website en neemt de verwerking op in het verwerkingsregister. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid blijven altijd bij het bestuur.


MEnS was akkoord


13. Goedkeuring algemeen protocol voor de elektronische doorgifte van persoonsgegevens tussen het schoolbestuur en OVSG

Dit agendapunt is het gevolg van agendapunt 12. Als de gemeenteraad OVSG mandateert voor het afsluiten van algemene protocollen, dient in een volgende stap het protocol te worden goedgekeurd.


MEnS was akkoord


14. Aanpassing personeelsformatie technische dienst

Bij de opmaak van het meerjarenplan heeft het bestuur aangegeven om het personeelsbeleid te hervormen en de integratie van gemeente en OCMW te voltooien. Ze willen de huidige, eerder vlakke organisatiestructuur meer en meer evolueren naar een op feedbackgerichte teamstructuur.

Eerder werd al een aangepaste personeelsformatie met enkele nieuwe functies goedgekeurd.

Heden wordt ook een voorstel tot (re)organisatie van de technische dienst voorgesteld.

De huidige samenstelling van de technische dienst is eerder beperkt. Het gaat over 1 leidinggevende en 13 medewerkers als volgt:

 • 1 FT hoofd technische dienst (B4-B5)

 • 1 FT meewerkend ploegbaas (D4-D5)

 • 2,4 FT technisch assistenten (D1-D3)

 • 10,02 FT technische beambten (E1-E3)

 • 0,5 FT projectmedewerker (B1-B3)

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de technische dienst te (her)structureren in drie afdelingen: groen, gebouwen en wegen en voor elke afdeling een verantwoordelijke aan te duiden. Het is de bedoeling is dat de technisch assistent als vakman in de specialisatie waarin hij is aangesteld, betrokken is bij de goede uitvoering van de werken en diensten binnen zijn afdeling en daarvoor de weddenschaal D krijgt. Er wordt voorgesteld om 3 functies van technische beambte (E1-E3) om te vormen naar technisch assistent (D1-D3). De nieuwe structuur ziet er dan als volgt uit:

 • 1 FT hoofd technische dienst (B4-B5)

 • 5,4 FT technisch assistenten (D1-D3)

 • 7,02 FT technische beambten (E1-E3)

 • 1 FT projectmedewerker (B1-B3)

De vakbondsonderhandeling vond plaats op 24 augustus 2020.


MEnS was akkoord


15. Goedkeuring reglement occasioneel telewerk

Tijdens de coronaperiode werd door de federale overheid telewerk (of thuiswerk) sterk aanbevolen voor alle diensten en functies waarvoor dit mogelijk was.

Deze verplichting heeft duidelijk een andere kijk gegeven op thuiswerken en tevens de mogelijkheden en de voordelen ervan verduidelijkt.

Immers, een medewerker kan dankzij de huidige informatie- en communicatietechnologie het werk ook uitvoeren vanuit een andere locatie, dan de werkplek.  Naast de voor de hand liggende voordelen zoals het wegvallen van woon-werkverkeer, verhoogde flexibiliteit en betere balans tussen werk en privé, blijkt thuiswerk ook tot een hogere productiviteit en zelfstandigheid te leiden.

Het college van burgemeester en schepenen wenst ook na de coronaperiode thuiswerken mogelijk te maken. Om thuiswerken altijd mogelijk te maken, is het aangewezen een reglement op te stellen waarin o.m. de regels, de modaliteiten en de rechten en plichten worden opgenomen.

De representatieve vakorganisaties hebben onderhandeld op 24 augustus 2020.

MEnS stelde de volgende vragen:

 • Telewerk of hoe het officieel noemt: huisarbeid, zal meer en meer de norm worden. In deze overeenkomst staat dat de personeelsleden geen veroeding ontvangen en zelfs soms gebruik dienen te maken van eigen apparatuur (laptop of vaste PC). Volgende de webstite van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/bijzondere-arbeidsovereenkomsten/huisarbeid-en-telewerk/huisarbeid-1 hebben personeelsleden in de publieke sector recht op een vergoeding als ze geconforonteerd worden met met bepaalde kosten die normaal ten laste zijn van de werkgever. Indien dit niet wordt gedaan hebben ze recht op 10% van het brutoloon als extra vergoeding. Dit gaat over verwarming, telefoon, elektriciteit, … en dit berekend te worden door de werkgever. Ook voor gebruik van eigen PC hebben personeelsleden recht op een extra vergoeding en idem voor gebruik van internet. Waarom krijgen onze personeelsleden geen vergoeding? Antwoord: Omdat telewerk al een voordeel is op zich.

 • Hoeveel personeelsleden dienen op eigen computer/laptop thuis te werken? Waarom is dit? Zijn er vaste regels opgesteld wie wel en wie niet? Met wie is dat afgesproken? Antwoord: Hier kon men geen antwoord op formuleren.

 • Zijn er limieten op thuiswerk? Dit ontbreekt in de overeenkomst. Dit zou ook transparant zijn naar de werknemers toe. Antwoord: Er zijn geen limieten met andere woorden indien de meerdere van het personeelslid akkoord is kan men in principe tot full time telewerken al stelt men zich hierbij vragen of dit wel zo gezond is.

Lees hierover het volgende artikel:


Akkoord omdat MEnS grote voorstander is van thuiswerk als de werknemer dit wenst maar vindt het niet kunnen dat er geen vergoeding is en dat sommigen gebruik dienen te maken van hun eigen computer.


16. Plaatsrechten markt: aanpassing

Het huidig tariefreglement voor een standplaats op de markt werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019.

De toezichthoudende overheid bezorgt per mail van 4 augustus 2020 volgende opmerkingen:

Het is aangewezen dat de gemeenten in hun belasting- en/of retributiereglementen met betrekking tot kermissen en markten, in het overwegend gedeelte een verwijzing naar het gevraagde advies van de Vlaamse minister bevoegd voor economie en naar de wet van 25/6/1993 opnemen, bijvoorbeeld met volgende tekst:

“Gelet op de wet van 25/6/1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zoals gewijzigd;

Het is eveneens aangeraden om te verwijzen naar het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten;

Verwijzing naar WIB dient geschrapt te worden in de motivering en in art 9 Met betrekking tot artikels in belastingreglementen die de inhoud van artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen (hierna: Invorderingsdecreet) overnemen is het in beginsel aangewezen deze artikels in hun volledigheid te schrappen om de twee volgende redenen. Allereerst is de opname van een dergelijk artikel in een belastingreglement overbodig omdat het artikel reeds opgenomen is in het Invorderingsdecreet en dit decreet en zijn bepalingen in elk geval van toepassing zijn. Daarnaast worden vanaf 1 januari 2020 een aantal hoofdstukken en bepalingen van het WIB 1992 en KB WIB 1992 opgeheven. Om die reden wordt ook artikel 11 van het Invorderingsdecreet gewijzigd. Teneinde geen in principe overbodige bepaling op te nemen die daarenboven deels verwijst naar binnenkort opgeheven hoofdstukken en bepalingen van het WIB 1992 en het KB WIB 1992 en die niet langer conform (artikel 11 van) het Invorderingsdecreet zal zijn, is het in beginsel dan ook aangewezen dergelijke artikels in hun volledigheid te schrappen, of minstens aan te passen. De gemeenteraad kan eventueel in één beweging meerdere belastingreglementen bijsturen volgens de nieuwe regelgeving. Voor meer informatie hieromtrent verwijs ik u naar de FAQ op onze website:

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/faq/financiering/moeten-we-onze-lokale-belastingreglementen-aanpassen-na-de-wijziging-van-het-decreet-van-30-mei-2008.

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/faq/financiering/wat-brengt-de-invoering-van-het-invorderingswetboek-mee-voor-de-lokale-besturen

Art 7: Ik verzoek u om in die belastingreglementen waarin de sanctie “op straffe van nietigheid” wordt vermeld niet als dusdanig toe te passen aangezien deze toevoeging niet langer is opgenomen in artikel 9 van het invorderingsdecreet van 30 mei 2008.

Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 dient derhalve te worden aangepast.


MEnS was akkoord


17. Belasting op de inname van het openbaar domein door vaste standplaatsen voor frituren: aanpassing

Het huidig tariefreglement voor een standplaats op de markt werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2019.

De toezichthoudende overheid bezorgt per mail van 4 augustus 2020 volgende opmerkingen:

Het is aangewezen dat de gemeenten in hun belasting- en/of retributiereglementen met betrekking tot kermissen en markten, in het overwegend gedeelte een verwijzing naar het gevraagde advies van de Vlaamse minister bevoegd voor economie en naar de wet van 25/6/1993 opnemen, bijvoorbeeld met volgende tekst:

“Gelet op de wet van 25/6/1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zoals gewijzigd;

Het is eveneens aangeraden om te verwijzen naar het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten;

Verwijzing naar WIB dient geschrapt te worden in de motivering en in art 9 Met betrekking tot artikels in belastingreglementen die de inhoud van artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen (hierna: Invorderingsdecreet) overnemen is het in beginsel aangewezen deze artikels in hun volledigheid te schrappen om de twee volgende redenen. Allereerst is de opname van een dergelijk artikel in een belastingreglement overbodig omdat het artikel reeds opgenomen is in het Invorderingsdecreet en dit decreet en zijn bepalingen in elk geval van toepassing zijn. Daarnaast worden vanaf 1 januari 2020 een aantal hoofdstukken en bepalingen van het WIB 1992 en KB WIB 1992 opgeheven. Om die reden wordt ook artikel 11 van het Invorderingsdecreet gewijzigd. Teneinde geen in principe overbodige bepaling op te nemen die daarenboven deels verwijst naar binnenkort opgeheven hoofdstukken en bepalingen van het WIB 1992 en het KB WIB 1992 en die niet langer conform (artikel 11 van) het Invorderingsdecreet zal zijn, is het in beginsel dan ook aangewezen dergelijke artikels in hun volledigheid te schrappen, of minstens aan te passen. De gemeenteraad kan eventueel in één beweging meerdere belastingreglementen bijsturen volgens de nieuwe regelgeving. Voor meer informatie hieromtrent verwijs ik u naar de FAQ op onze website:

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/faq/financiering/moeten-we-onze-lokale-belastingreglementen-aanpassen-na-de-wijziging-van-het-decreet-van-30-mei-2008.

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/faq/financiering/wat-brengt-de-invoering-van-het-invorderingswetboek-mee-voor-de-lokale-besturen

Art 7: Ik verzoek u om in die belastingreglementen waarin de sanctie “op straffe van nietigheid” wordt vermeld niet als dusdanig toe te passen aangezien deze toevoeging niet langer is opgenomen in artikel 9 van het invorderingsdecreet van 30 mei 2008.


MEnS was op 17 december 2019 niet akkoord met het agendapunt en dus nu ook niet.


18. Belasting op de ontgravingen, het verplaatsen van een urne, het verstrooien van as en het plaatsen van naamplaatjes, een afsluitplaat aan een nis en een deksteen voor een urnenbegraafplaats: aanpassing

De belasting op ontgravingen is goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2019.

De toezichthoudende overheid bezorgt per mail van 4 augustus 2020 volgende opmerkingen:

Het is aangewezen dat de gemeenten in hun belasting- en/of retributiereglementen met betrekking tot kermissen en markten, in het overwegend gedeelte een verwijzing naar het gevraagde advies van de Vlaamse minister bevoegd voor economie en naar de wet van 25/6/1993 opnemen, bijvoorbeeld met volgende tekst:

“Gelet op de wet van 25/6/1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zoals gewijzigd;

Het is eveneens aangeraden om te verwijzen naar het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten;

Verwijzing naar WIB dient geschrapt te worden in de motivering en in art 9 Met betrekking tot artikels in belastingreglementen die de inhoud van artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen (hierna: Invorderingsdecreet) overnemen is het in beginsel aangewezen deze artikels in hun volledigheid te schrappen om de twee volgende redenen. Allereerst is de opname van een dergelijk artikel in een belastingreglement overbodig omdat het artikel reeds opgenomen is in het Invorderingsdecreet en dit decreet en zijn bepalingen in elk geval van toepassing zijn. Daarnaast worden vanaf 1 januari 2020 een aantal hoofdstukken en bepalingen van het WIB 1992 en KB WIB 1992 opgeheven. Om die reden wordt ook artikel 11 van het Invorderingsdecreet gewijzigd. Teneinde geen in principe overbodige bepaling op te nemen die daarenboven deels verwijst naar binnenkort opgeheven hoofdstukken en bepalingen van het WIB 1992 en het KB WIB 1992 en die niet langer conform (artikel 11 van) het Invorderingsdecreet zal zijn, is het in beginsel dan ook aangewezen dergelijke artikels in hun volledigheid te schrappen, of minstens aan te passen. De gemeenteraad kan eventueel in één beweging meerdere belastingreglementen bijsturen volgens de nieuwe regelgeving. Voor meer informatie hieromtrent verwijs ik u naar de FAQ op onze website:

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/faq/financiering/moeten-we-onze-lokale-belastingreglementen-aanpassen-na-de-wijziging-van-het-decreet-van-30-mei-2008.

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/faq/financiering/wat-brengt-de-invoering-van-het-invorderingswetboek-mee-voor-de-lokale-besturen

Art 7: Ik verzoek u om in die belastingreglementen waarin de sanctie “op straffe van nietigheid” wordt vermeld niet als dusdanig toe te passen aangezien deze toevoeging niet langer is opgenomen in artikel 9 van het invorderingsdecreet van 30 mei 2008.


MEnS was akkoord


19. Belasting op de caravans, woonhangwag ens of andere soortgelijke verblijven: aanpassing.

De belasting op caravans, woonwagens en soortgelijke verblijven werd door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 17 december 2019.

De toezichthoudende overheid bezorgt per mail van 4 augustus 2020 volgende opmerkingen:

Het is aangewezen dat de gemeenten in hun belasting- en/of retributiereglementen met betrekking tot kermissen en markten, in het overwegend gedeelte een verwijzing naar het gevraagde advies van de Vlaamse minister bevoegd voor economie en naar de wet van 25/6/1993 opnemen, bijvoorbeeld met volgende tekst:

“Gelet op de wet van 25/6/1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zoals gewijzigd;

Het is eveneens aangeraden om te verwijzen naar het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten;

Verwijzing naar WIB dient geschrapt te worden in de motivering en in art 9 Met betrekking tot artikels in belastingreglementen die de inhoud van artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen (hierna: Invorderingsdecreet) overnemen is het in beginsel aangewezen deze artikels in hun volledigheid te schrappen om de twee volgende redenen. Allereerst is de opname van een dergelijk artikel in een belastingreglement overbodig omdat het artikel reeds opgenomen is in het Invorderingsdecreet en dit decreet en zijn bepalingen in elk geval van toepassing zijn. Daarnaast worden vanaf 1 januari 2020 een aantal hoofdstukken en bepalingen van het WIB 1992 en KB WIB 1992 opgeheven. Om die reden wordt ook artikel 11 van het Invorderingsdecreet gewijzigd. Teneinde geen in principe overbodige bepaling op te nemen die daarenboven deels verwijst naar binnenkort opgeheven hoofdstukken en bepalingen van het WIB 1992 en het KB WIB 1992 en die niet langer conform (artikel 11 van) het Invorderingsdecreet zal zijn, is het in beginsel dan ook aangewezen dergelijke artikels in hun volledigheid te schrappen, of minstens aan te passen. De gemeenteraad kan eventueel in één beweging meerdere belastingreglementen bijsturen volgens de nieuwe regelgeving. Voor meer informatie hieromtrent verwijs ik u naar de FAQ op onze website:

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/faq/financiering/moeten-we-onze-lokale-belastingreglementen-aanpassen-na-de-wijziging-van-het-decreet-van-30-mei-2008.

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/faq/financiering/wat-brengt-de-invoering-van-het-invorderingswetboek-mee-voor-de-lokale-besturen

Art 7: Ik verzoek u om in die belastingreglementen waarin de sanctie “op straffe van nietigheid” wordt vermeld niet als dusdanig toe te passen aangezien deze toevoeging niet langer is opgenomen in artikel 9 van het invorderingsdecreet van 30 mei 2008.


MEnS was akkoord


Vragen:

 • Gebiedsdekkende maatregelenDe gebiedsdekkende maatregelen werden besproken tijdens de gemeenteraad van september 2019, november 2019 en april 2020. Steeds heeft MEnS gevraagd om de bevolking tijdig in te lichten en ook sensibiliserende acties te voorzien. In april 2020 vertelde jullie dat er een communicatieplan klaar lag. In de infomagazine van juli 2020 werden de veranderingen toegelicht en op de website van Moerbeke verscheen er op 19 augustus 2020 en 4 september 2020 een artikel. Maar wat als je deze bronnen niet radpleegt doordat je bv van Wachtebeke bent maar dagelijks door Moerbeke rijdt? Is deze communicatie voldoende?

In het straatbeeld van Moerbeke zijn er heel veel banners van Moerbeke zomert te zien. Hadden we niet de helft van het budget van deze banners kunnen gebruiken om de toch zo belangrijke gewijzigde verkeerssituatie in Moerbeke aan te kondigen?

In de digitale krant van vandaag is te lezen dat de gemeente ook snelheidsdisplays heeft gekocht. MEnS is blij met deze aankoop. De vragen die daar wel bijkomen zijn:

 • Gaan jullie de snelheidsbeperkingen handhaven? Antwoord: Ja en dit is de bevoegdheid van de politie

 • Hoe gaan jullie dit doen? Antwoord: Via snelheidscontroles uitgevoerd door de politie

 • Hebben jullie hier een plan voor? Wat is het plan? Wat is er afgesproken met de politie naar frequentie toe? Wat mogen we daarbij verwachten? Antwoord: Dit die bevoegdheid van de politie maar het aantal snelheidscontroles op Moerbeeks grondgebied zijn de laatste maanden gestegen.

 • Is dat op het ganse grondgebied of slechts op bepaalde plaatsen? Antwoord: Er zal gefocust worden op de probleemplaatsen aangegeven door de procureur.


 • Bib

We hebben bij MEnS een aantal vragen gekregen over de bib. Vele Moerbekenaren maken zich zorgen doordat de openingsuren zijn verminderd en het aantal personeelsleden is verminderd. In andere gemeenten wordt de bib gezien als ontmoetsplaats, een plaats voor cultuurbeleving, ..

 • Wat betekent de bib voor jullie? Antwoord: Het gebouw van de bib is een ontmoetingsplaats die misschien in de toekomst kan opengesteld worden zonder dat de uitleendienst open dient te zijn.

 • In andere gemeenten zien we dat de bib wordt uitgebouwd maar hier wordt de bib afgebouwd? Waarom doen jullie dit? Hoe zit het op langere termijn? Antwoord: De openingsuren van de uitleendienst zijn aangepast gebaseerd op een studie van de openingsuren van de uitleendienst in de naburige gemeenten. Deze aanpassing zal geëvalueerd worden.


 • Jeugd- cultuur- en sportsubsidie in kader van corona

MEnS stelde deze vraag niet omdat deze gesteld werd door CD&V+

Er zijn een aantal zaken van Moerbeke zomert niet doorgegaan waardoor de vooropgestelde verdeling van de financiële middelen niet kan doorgaan. Hoe zal het verdelingsmechanisme aangepast worden? Welke werkgroepen krijgen inspraak bij deze aanpassing?

Antwoord:

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft beslist om het budget van schijf 2 en de subsidie van de provincie toe te voegen aan schijf 1. Dit gaat over ongeveer 50 000 euro.

Er wordt een werkgroep opgesteld in de maand september bestaande uit 2 personen uit de werkgroep sport, 2 personen uit de jeugdraad en 2 personen uit de cultuurraad. Deze werkgroep zal in oktober een voorstel formuleren/een reglement. In de maand november zal dit teruggekoppeld worden aan de volledige werkgroep sport, jeugdraad en cultuurraad. Dit reglement zal dan nog voorgelegd worden aan het college en de gemeenteraad.

Contact

mensmoerbeke@gmail.com

Dahlialaan 7 te Moerbeke-Waas

0499 34 94 80

facebook-icon-preview-1.png

Onafhankelijken

© 2020 by MEnS. Created with Wix.com