Gemeenteraad dinsdag 30 maart 2021

Bijgewerkt: jun 1


De gemeenteraad werd door de maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus via videoconferentie gehouden.

MEnS stelde extra vragen of kwam tussen met betrekking tot:

 • Kennisname nieuw cultureelerfgoedconvenant voor het Waasland van 2021 tot 2026

 • Concessieovereenkomst voor de exploitatie van de cafetaria op de sportsite: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

 • Aankoop werktuigdrager (kniklader) en toebehoren - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 • Vaccinatiecentrum


1. Goedkeuring notulen vorige zitting

MEnS was akkoord


2. Aanvaarding schenking kunstwerk

De familie De Baudringhien wenst een kunstwerk, met name een schilderij van kunstenaar Romain Malfliet aan de gemeente te schenken. Het betreft een schilderij 'Heidebos' met een geschatte waarde van € 1.000. De gemeente zal instaan voor de verzekering alle risico's van het kunstwerk.


Op vraag van de schenkers zal het schilderij een plaats krijgen in het Gemeentehuis in Moerbeke met de vermelding ‘ Schenking Familie De Baudringhien-Weemaes'.

De culturele adviesraad verleende op 3 maart 2021 een positief advies.


MEnS was akkoord en dankt de familie voor hun schenking.


3. Kennisname nieuw cultureelerfgoedconvenant voor het Waasland van 2021 tot 2026

Erfgoedcel Waasland is een onderdeel van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas en werkt voor tien steden en gemeenten, samen goed voor ca. 300.000 inwoners. De tien steden en gemeenten zijn: Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht.


Het staat in voor dienstverlening, projectwerking, belangenbehartiging en coherentie in het beleid dat de streek aangaat. Het gaat daarbij zowel om grondgebonden en bestuurlijk-organisatorische als persoonsgebonden aangelegenheden.


De Erfgoedcel ondersteunt al 15 jaar alle erfgoedprofessionals en -vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor het Wase erfgoed en werkt samen met hen aan een ideale zorg voor dat erfgoed.

Na drie convenanten (2005-2008, 2009-2014 en 2015-2020) heeft de Erfgoedcel Waasland samen met de 10 Wase steden en gemeenten en het erfgoedveld een gedragen regionaal cultureel-erfgoedbeleid uitgebouwd.


Begin januari 2021 werd een vierde cultureel-erfgoedconvenant voor een dienstverlenende rol op regionaal niveau (2021-2026) ondertekend tussen de Vlaamse Gemeenschap en Interwaas. De doelen en aandachtspunten voor deze convenant worden nu ter kennisgeving aan de Wase colleges van burgemeesters en schepenen en gemeenteraden voorgelegd.


Binnen de (nieuwe) dienstverlenende rol worden de doelstellingen uitgebreid toegelicht in een afzonderlijke nota.


Het ondertekende vierde cultureel-erfgoedconvenant voor een dienstverlenende rol op regionaal niveau (2021-2026) wordt enkel ter kennisgeving voorgelegd.


Vragen:

· Op welke manier ondersteunt Erfgoedcel Waasland Moerbeke nu? Antwoord: Moerbeke heeft in het verleden weinig gebruik gemaakt van Erfgoedcel Waasland.

· Is deze convenant ook ter kennisname voorgelegd aan de cultuurraad?

Antwoord: De voorzitter heet deelgenomen aan de vergaderingen ter voorbereiding van het covenant. Het convenant is nog niet geagendeerd op de cultuurraad maar dat zal gebeuren.

· Wordt deze convenant binnen de cultuurraad besproken om na te gaan op welke manier Erfgoedcel Waasland Moerbeke kan ondersteunen bij het uitwerken van culturele actitiviteiten?

Antwoord: Dit is de bedoeling.

· Wordt deze convenant besproken binnen de cultuurraad zodanig dat doelstellingen die in de convenant besproken worden kunnen gebruikt worden om het cultuurerfgoed binnen Moerbeke uit te breiden, te onderhouden, publiekelijk te maken, …?

Antwoord: Dit is de bedoeling.


Naar aanleiding van deze vragen stuurde de voorzitter een mail naar de gemeenteraadsleden:

Vooraleer te antwoorden op de gestelde vragen van MEnS en CD&V+ zou ik toch willen zeggen dat er in tegenstelling tot wat is gesuggereerd, al zeer veel is gebeurd.

 • medewerking en coördinatie door erfgoedcel rond WOI

 • met Vergalis: de krokussenaanplant. Erfgoed verkreeg een vermindering van de bijdrage voor Moerbeke wegens kleine gemeente.

 • door Erfgoedcel gesubsidieerde herdenkingswandeling deportatie Dendermonde Kruisstraat

 • rondreizende tentoonstelling over WOI in de bib, een organisatie van Erfgoedcel

 • afsluiter met mijn deelname in Beveren met een "geapprecieerde" speech over de activiteiten van 5 jaar WOI herdenking In Moerbeke

 • het kunstproject met de grote bol voor de Bib.

 • erfgoedcel heeft in het verleden de subsidiemogelijkheden al eens voorgesteld in onze bib. Kan nog eens herhaald worden, maar dan voor een breder erfgoedpubliek. We kunnen daar ook de Moerbeekse info voor gebruiken.

 • Er zijn door erfgoedcel een 30 tal oude kaarten gedigitaliseerd via heemkring Ercus, kosten betaald door Erfgoedcel

 • de ontwikkeling van een erfgoedbeeldbank voor het Waasland, nog verder in ontwikkeling

 • rondreizende tentoonstelling in de bib rond de krant 'Het vrije Waasland.' realisatie Erfgoedcel.

 • rondreizende tentoonstelling Marius voor de jeugd in de bib (over de Romeinen in het Waasland)

 • 6 maandelijkse samenkomsten Wase heemkringen met daarbij horende opleidingen betaald door Erfgoedcel.

 • overleg (volledige dag) in Beveren met alle cultuurraden en erfgoedspelers, via debatgroepen en informatiesessies in 2019 (deelname van een 5 tal leden van cultuurraad)

 • de inventarisatie van het bouwkundig erfgoed Moerbeke (voor Erfpunt); door vrijwilligers onder toezicht van Erfpuntmensen.

 • de Wase Erfpuntprijs met een tweede prijs als gevolg. (financiële bijdrage van 500 euro gestort op rekening cultuurraad )

 • Wode: de inventarisatie van archieven. (kerkfabrieken, heemkring, De Polder, volksdansgroep Toon & Tine, ...)

 • de opstart van cenotaaf 3.0 (Erfpunt) in Moerbeke (inventarisatie van oude graven en bijhorend behoud

 • persoonlijk: deelname aan de werkgroep als afgevaardigde van de Wase heemkringen ter voorbereiding van dit nieuwe convenant.

A/ infodoorstroming convenant: wij respecteren hiërarchie: na informatie naar gemeenteraad volgt nu in een volgende vergadering informatie naar cultuurraad.

B/Grensoverschrijdend denken:

 • de nachtwandeling "in het spoor van de Polen" van Overslag over kruisstraat naar Axel.

 • aankomende grottenwandeling 2de pinksterdag (onder voorbehoud) tussen Kruisstraat, Zuiddorpe en Overslag (een samenwerking tussen de drie heemkringen)

 • ontwikkeling fietsroute St-gilles-Waas, Hulst, Terneuzen, Moerbeke, St-Gilles in het kader van spoorlijn 150 jaar Mechelen Terneuzen.

 • goede communicatie met Sankie Den Hamer (lid van organisatie Grensdorpen)

 • kunst aan het Raam met kunstgroep uit Terneuzen

C/ huidige voordelen financieel:

 • alle heemkringen van het Waasland (inclusief Ercus) krijgen een jaarlijkse subsidie voor het verspreiden van een tijdschrift (min 3x per jaar): 500 euro

 • projectsubsidies: bijv herdenkingswandeling Dendermonde Kruisstraat 1000 euro

 • publicatiesubsidies: uitgave over turfwinnning in Moerbeke, auteur Andre De Schepper, publicatie van heemkring Ercus: 1000 euro

D/ huidige voordelen door medewerking

 • Kunst aan het raam, als onderdeel van herdenking 150 jaar spoorweg Mechelen Terneuzen: Erfgoed helpt mee aan de promotie van het totaalproject

 • Fietsroute St-gilles-Waas, Hulst, Terneuzen, Moerbeke, St-Gilles: Erfgoed helpt mee aan de promotie van het totaalproject

Opmerking: nu de Moerbeekse info is uitgebreid, kunnen huidige en toekomstige projecten meer in de openbaarheid komen, meer bekendheid (wat in het verleden soms een probleem was).


Maurice Fruytier


Dit agendapunt was ter kennisname.


4. Melding ondertekende overeenkomst betreffende de machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid aan de gemeente Moerbeke om mededeling te bekomen van de lijst van personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, die de voorkeurtarieven genieten bij het RIZIV (rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering), de HVKZ (hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden) of de DOSZ (dienst voor overzeese sociale zekerheid)

Het reglement betreffende de algemene milieubelasting voorziet een verminderd tarief (van € 40) voor bepaalde categorieën van personen. De meeste van deze categorieën zijn opgenomen in de Kruispuntbank. Om toegang te krijgen tot deze gegevens, moet de gemeente een machtiging bekomen.


Wij beschikten over een machtiging tot en met 2020. Voor 2021 dienen wij over een nieuwe machtiging te beschikken. We hebben een nieuwe aanvraag ingediend en de burgemeester heeft de nieuwe overeenkomst ondertekend om mededeling te bekomen van de lijst van personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, die de voorkeurtarieven genieten bij het RIZIV, de HVKZ of de DOSZ.


Conform artikel 7 van voormelde overeenkomst is de burgemeester ertoe verplicht alle gemeenteraadsleden van de gemeente in kennis te stellen van deze overeenkomst.


Dit agendapunt was ter kennisname.


5. Concessieovereenkomst voor de exploitatie van de cafetaria op de sportsite: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

De gemeenteraad beslist in zitting van 29 september 2015 om toe te treden tot FARYS (voorheen TMVW). De toetreding betrof zowel de “aanvullende diensten” als de “secundaire diensten”. Onder “secundaire diensten” moet vooral worden verstaan: het beheer van sportinfrastructuur.


Na de toetreding tot de “secundaire diensten” vroeg FARYS een beslissing over de inschakeling van TMVW bij de realisatie van een project. De gemeenteraad besliste op 23 februari 2016 om de bouw van een nieuwe sporthal door FARYS als project te laten uitwerken en keurde het plan van aanpak goed.


Het project omvatte verschillende deelprojecten zoals de aanleg van de voetbalterreinen, de omgevingsaanleg, de bouw van een nieuwe sporthal, enz.

Rekening houdend met de voortgang van de werken, zou op 15 september 2021 volledig klaar zijn en kan gestart worden met de uitbating van de cafetaria.

Aangezien FARYS instaat voor de exploitatie van het sportcomplex, komt ook het beheer van de cafetaria ‘Sportcafé’ toe aan FARYS. FARYS opteert ervoor om de uitbating via marktbevraging uit te besteden. De procedure die voorgesteld wordt is de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking met nationale publicatie.


Kan de gemeenteraad goedkeuring verlenen aan:

 • de prijsvraag voor de exploitatie van het sportcomplex via de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking met nationale publicatie;

 • het bestek;

 • de afsprakennota;

 • de concessieovereenkomst ( voor de duur van 10 jaar met een minimumvergoeding van € 25.000 per jaar).

Vragen:

 • Is er overleg geweest met de buren? Antwoord: De buren hebben schriftelijk hun bezorgdheden doorgegeven. Er is geen gesprek geweest maar 6 van de 10 punten zijn opgenomen in de overeenkomst. Ook bij andere bevragingen gaan we op deze manier te werk: schriftelijk en niet face to face.

 • Hebben de buren reeds een bezoek mogen doen op de werf? Antwoord: Er was een bezoek gepland maar dat is nu niet meer mogelijk door de bubbel van 4 buitenhuis.

 • Waarom is het sluitingsuur van het sportcafé op vrijdag en zaterdag om 2 uur? In de omliggende gemeentes is dat ten laatste middernacht met uitzondering van Lokeren om 1 uur. Antwoord: De sporters moeten na hun late wedstrijden nog de kans krijgen om meer dan 1 consumptie te nuttigen.

 • Mikt de gemeente op een sportcafé of ook op een ontspanningscafé waar men kan uitgaan. Antwoord: Het is zeker ook de bedoeling dat niet-sporters naar het sportcafé komen om te ontspannen.

MEnS stelde voor om het agendapunt uit te stellen tot dat er een overleg is geweest met de buren om tot een consensus te komen. Ook stelde MEnS voor om het sluitingsuur te verlagen naar middernacht zoals de sportcafés in de omliggende gemeentes.


MEnS was niet akkoord.


6. Aanpassing reglement kampvervoer voor jeugdverenigingen

De gemeenteraad keurde op 21 december 2010, aangevuld bij gemeenteraadsbesluit van 16 september 2014, het reglement op het kampvervoer voor jeugdverenigingen goed.


In dat reglement is bepaald dat aan jeugdverenigingen materiële steun wordt verleend door tegemoet te komen in het vervoer van materialen naar en van kampen in België, over een afstand van maximum 80 km vanaf Moerbeke (enkele rit) en dat voor elke kilometer die 80 km overschrijdt een vergoeding van € 1 moet worden betaald.


Op 23 december 2020 adviseert de jeugdraad om het aantal gratis kilometers te verhogen van 80 km naar 200 km omdat ze van mening zijn dat ook kampen verder van huis mogelijk moeten zijn.


MEnS was akkoord.


7. Aankoop werktuigdrager (kniklader) en toebehoren - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Het college van burgemeester en schepenen wenst ten behoeve van de technische dienst een multifunctionelewerktuigdrager aan te kopen.


Het multifunctioneel toestel zal ingezet worden voor allerlei doeleinden: het vegen van wegen en voetpaden, grondwerken en groenonderhoud. Omdat dit een multifunctionele machine is, kan die voor vele doeleinden gebruikt worden met de juiste toebehoren.


Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de aankoop van de werktuigdrager, inclusief volgende toebehoren:

 • Palletvork

 • Grondbak

 • Graafbak

 • Borstel met opvangbak en zijborstel.

Kan de gemeenteraad daarmee akkoord gaan en tevens instemmen met:

 • De lastvoorwaarden (=bestek).

 • De toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 • Het krediet te voorzien in de volgende meerjarenplanaanpassing op 0119-02/2403000.

Vragen:

 • In welke grootorde ligt de prijs? Antwoord: € 80 000

 • Over welke periode zal het krediet voorzien worden. Antwoord: Het krediet van 2020 is niet opgebruikt en zal hiervoor worden gebruikt samen met dat van 2021 en waarschijnlijk ook nog 2022. Noot MEnS: Over de duur van het krediet kreeg MEnS na 2 keer vragen geen antwood.

MEnS heeft het moeilijk dat in 1 agendapunt 2 verschillende zaken worden aangebracht:


 • Lastenvoorwaarde en gunningswijze (zoals de titel van het agendapunt)

 • Fiat over het voorzien van het krediet in de volgende meerjarenplanning

Er zijn voor ons 2 mogelijke oplossingen:

 • Het agendapunt wordt opgesplitst in 2 aparte agendapunten

 • Het agendapunt wordt aangepast: aanpassing titel + vermelding grootorde bedrag en tijd van het krediet

We hebben het nl moeilijk met het toekennen van iets dat zo onduidelijk is.

Antwoord: Dit is de gebruikelijke wijze om iets te agenderen.


MEnS was akkoord.


8. Vragenronde

 • Info vaccinatiecentrum De burgemeester gaf de stand van zaken mee maar er was weinig nieuws te melden. Vragen:

 • Vorige week had de stad Lokeren een inschrijvingslink aangemaakt voor 65+ op zich in te schrijven op de reservelijst vaccinatie. Deze was nog niet op de website van Moerbeke te vinden. Ook is de website van Lokeren in verband met het vaccinatiecentrum heel overzichtelijk en staat er veel meer informatie op. De website van Moerbeke, pagina vaccinatiecentrum bevat veel informatie, minder dan in Lokeren, maar is voornamelijk minder overzichtelijk dan Lokeren. De website van Waasmunster bevat minder informatie dan de website van Moerbeke. Is het structureel mogelijk om de informatie overzichtelijker te maken en nog extra informatie toe te voegen zoals de virtuele rondleiding. Antwoord: De communicatiedienst van Moerbeke heeft regelmatig contact met de communicatiedienst van Lokeren. Onze dienst is natuurlijk niet zo uitgebreid als die van Lokeren. De suggesties worden doorgegeven aan de dienst.