Gemeenteraad dinsdag 30 juni 2020

Bijgewerkt: 9 jul 2020


(c) Lola List

De gemeenteraad werd door de maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus via videoconferentie gehouden.


MEnS stelde extra vragen met betrekking tot:

 • rapport organisatiebeheersing

 • woonbehoeftestudie

 • Anton van Wilderode-huis


MEnS kwam tussen met betrekking tot:

 • vaststelling jaarrekening 2019 en kennisname jaarverslag 2019

 • masterplan 2050

 • GBS "De Vlinderdreef": aanpassingen schoolreglement en afsprakennota


1. Goedkeuring verslag vorige zitting

MEnS was akkoord


2. Vaststelling jaarrekening 2019 en kennisname jaarverslag 2019

U kan hierover de volgende artikels lezen die voor de gemeenteraad zijn gepubliceerd:

Tussenkomst MEnS:

'Dit agendapunt bestaat uit 2 delen namelijk de jaarrekening en het jaarverslag.


Ik zal het eerst hebben over de jaarrekening. Groot was mijn verbazing dat ik reeds in 2 kranten een artikel gelezen heb over de jaarrekening van onze gemeente en dit vooraleer dat deze gemeenteraad heeft plaatsgevonden. MEnS vindt dit héél respectloos naar de gemeenteraad toe, dat een democratisch orgaan is.


In de krant wordt er ook uitgepakt met het feit dat de gemeente 1,3 miljoen overschot heeft. Maar in 1 adem staat er dat men deze nodig heeft om de schulden te betalen. Gelukkig dus dat we voldoende over hebben om onze schulden te betalen. Wat als we dit niet zouden gehad hebben, komt er dan een deurwaarder die het gemeentehuis komt leeghalen? En gelukkig dat er nog wat geld over is voor de investeringen zoals het sportcomplex. Wat hadden we anders gedaan? Misschien is het correcter om te zeggen dat het geld voorzien is voor …, in plaats van te zeggen dat er geld over is. Het is niet dat we dit geld zomaar opzij kunnen zetten om bijvoorbeeld infrastructuurwerken uit te voeren. Hiermee bedoelen wij om de wegen en de voetpaden grondig aan te pakken in plaats van het oplapwerk van 2 jaar geleden.


De berichten in de kranten zijn dus enkel een publiciteitsstunt die de inwoners van Moerbeke een vertekend beeld geven. MEnS vraagt om hiermee te stoppen! De inwoners van Moerbeke verdienen het om de waarheid te kennen en niet voorgelogen te worden.

Het jaarverslag is het tweede deel van het agendapunt. We hebben het verslag met heel veel interesse doorgenomen. Het is een heel interessant document om een beter beeld te krijgen over Moerbeke. MEnS wenst de algemeen directeur en haar team feliciteren met dit document maar vraagt toch om aandacht te hebben om onze partijnaam correct te schrijven.'


MEnS was akkoord met de jaarrekening. Het jaarverslag was ter kennisname.


3. Rapport organisatiebeheersing

Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen dat het management en het personeel ondernemen om redelijke zekerheid te krijgen over:

 • Het bereiken van de opgelegde doelstellingen en het effectief en efficiënt beheer van risico’s;

 • De naleving van de regelgeving en de procedures;

 • De betrouwbaarheid van de financiële en beheersrapportering;

 • De effectieve en efficiënte werking van de diensten en het efficiënt inzetten van de middelen;

 • De bescherming van hun activa en de voorkoming van fraude.

Het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de algemeen directeur aan het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn rapporteert over het organisatiebeheersingssysteem uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende jaar. Het organisatiebeheersingssysteem van het lokaal bestuur bepaalt hoe dit moet gebeuren (bv. de procedures, controlemaatregelen). Dat systeem beantwoordt minstens aan het principe van functiescheiding waar mogelijk en is verenigbaar met de continuïteit van de werking van de diensten. Een aantal onderdelen van dit systeem zijn ook decretaal bepaald.


De algemeen directeur stelt, in overleg met het managementteam, het organisatiebeheersingssysteem vast. Het kader daarvoor is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.


Het rapport werd voorgelegd aan de gemeenteraad ter kennisname.


MEnS stelde de volgende vragen maar de meerderheid kon niet onmiddellijk op de vragen antwoorden:

 • Soms staat er een x soms ok. Wat is het verschil? Antwoord ontvangen dag na gemeenteraad per mail: Alles wat in groene tekstkleur staat, inclusief de ‘OK’ is reeds in orde in de actiepuntentabel. De ‘x’ staan in zwarte tekstkleur en daar dient verder aan gewerkt te worden. Er staan zowel ‘x’ bij korte, middellange als lange termijn.

 • Waarom staat er niet overal een verantwoordelijke? Is dat niet transparanter, duidelijker voor iedereen? Geen antwoord tot nu toe op ontvangen.

 • Zal het document gepubliceerd worden op de website? Antwoord ontvangen dag na gemeenteraad per mail: Het rapport is een intern document en valt niet onder de verplichting om op de website te plaatsen.

4. Goedkeuring aanpassing gemeentelijke dotatie 2020 voor de hulpverleningszone centrum

Onze gemeente vormt samen met 17 andere steden en gemeenten, de hulpverleningszone centrum. De definitieve fase van de brandweerhervorming is gestart per 1 januari 2015. De wet civiele veiligheid bepaalt dat de (brandweer)zone gefinancierd wordt door onder meer de dotaties van de gemeenten van de zone. De gemeenteraad keurde op 26 november 2013 hiertoe de financiële verdeelsleutel goed. De dotaties van de gemeenten worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraden op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende gemeenteraden. Het voorstel van dotatie voor 2020 werd door de gemeenteraad op 22 oktober 2019 goedgekeurd en gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 17 december 2019 als volgt

 • Voor exploitatie: € 239.107,00

 • Voor investeringen: € 26.497,00

 • Bijdrage voor de pensioenen: € 1.291,51.

De brandweerzone heeft haar initiële begroting bijgestuurd. Het betreft ditmaal een eerder technische budgetwijziging, waarin een aanpassing van de personeelskredieten aan de indexering van de wedden doorgevoerd werd (april i.p.v. februari). Ook werden de werkingskredieten herzien en is er langs de ontvangstenzijde een toelage vanwege Zone Oost opgenomen. Tot slot werd ook een relatief beperkte meerkost ten gevolge van de corona-crisis verwerkt in de begroting.


Het gevolg van deze aanpassingen is dat zowel de exploitatie- als de investeringsdotatie van de gemeenten naar beneden gebracht kunnen worden. De aangepaste dotaties die door de gemeente Moerbeke worden toegekend aan de Hulpverleningszone centrum zijn:

 • Voor exploitatie: € 233.512,85

 • Voor investeringen: € 25.043,64

 • Bijdrage voor de pensioenen: € 1.291,51

MEnS was akkoord.

5. Goedkeuring Masterplan Moerbeke 2050

Op 30 mei 2017 besliste de gemeenteraad om een masterplan voor het centrum van onze gemeente op te maken de Vlaamse Bouwmeester een mandaat te geven om hiervoor een open oproep te organiseren. Op 29 mei 2018 keurde de gemeenteraad de projectdefinitie goed.

Het masterplan is een visie op onze gemeente met aandacht voor ondernemen, mobiliteit, openbare ruimte, groen, toerisme, wonen, parkeerruimte, openbare gebouwen… Het doel is een dorp(centrum) creëren dat één geheel vormt en waarin een duidelijke stijl naar voor komt.


De opdracht werd op 26 februari 2019 gegund aan de Tijdelijke Vereniging List-Lola landscape architects. Het afgelopen jaar is aan dit Masterplan hard gewerkt door de gemeente samen met het studiebureau List-Lola.


Voor de bevolking vonden er 2 participatiemomenten plaats (29 april en 3 oktober 2019). Op 23 juni 2020 organiseerde de gemeente een webinar waarin het plan werd toegelicht en waar je met al je vragen bij de ontwerpers terecht kon.

Herbeluister hier de voorstelling.


Tussenkomst MEnS:

'Het masterplan is een visie, hoe Moerbeke in de toekomst er zal uitzien. De inwoners van Moerbeke hebben via verschillende kanalen de kans gekregen om hun inbreng te geven. Dat was toch het opzet, maar de realiteit was toch wel anders. De inbreng werd tot een minimum herleid: tijdens de participatiemomenten voor de bevolking of werkgroepen werd er steeds een uitgebreide voorstelling voorzien en was er weinig of zelfs geen tijd om inbreng te geven. Voor ons is er dus sprake van schijnparticipatie. Dit is een gemiste kans.


MEnS vindt het ook spijtig dat er geen werk is gemaakt van een tijdspad. 2050 ligt wel heel ver weg. Dat is voor de volgende generatie. Lange termijn denken is noodzakelijk maar vele infrastructuurwerken binnen Moerbeke kunnen geen 30 jaar wachten, ze kunnen zelfs geen 10 of 5 jaar wachten. Hoe ziet men dit? Welke zullen prioritair behandeld worden? Deze visie ontbreekt.


Ook over de kostprijs wordt er gezwegen. Met andere woorden is deze visie financieel draagbaar door onze gemeente. Dromen we niet van een kasteel maar we kunnen ons misschien maar een rijwoning permitteren die we veel beter kunnen onderhouden.


MEnS is zeer blij dat er werk wordt gemaakt van een overkoepelende visie waar men steeds naar terug kan grijpen, maar naar ons inziens is de droom te weinig afgetoetst met de realiteit. We kunnen maar volmondig ons akkoord geven als al onze bezorgdheden zijn weggewerkt. MEnS onthoudt zich dus voor dit agendapunt.'


Doordat de voltallige oppositie zich voor dit punt wou onthouden heeft de meerderheid beslist om dit agendapunt te verdagen naar september 2020.


U kan hierover ook de volgende artikels lezen die gepubliceerd zijn na de gemeenteraad:

6. Goedkeuring woonbehoeftestudie

De huidige woonbehoeftestudie dateert van 2003 en geeft prognoses tot 2022. Voor de periode 2020-2022 zijn deze prognoses achterhaald wegens de veranderde situatie tussen 2003 en nu met als voornaamste wijziging de sluiting van de suikerfabriek die gelegen was in het centrum van Moerbeke.


Voor de opmaak van masterplan Moerbeke 2050 was het noodzakelijk om een recente woonbehoeftestudie te hebben die rekening houdt met de huidige situatie op woonbehoeftevlak van zowel Moerbeke als Vlaanderen. De gemeenteraad keurde in zitting van 25 juni 2019 de prijsvraag en het bestek goed voor de actualisatie van de woonbehoeftenstudie. Na prijsvraag heeft het college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 december 2019 de opdracht gegund aan de firma Sweco.


Het einddocument werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.


MEnS stelde de volgende vraag:

 • Komt dit document op de website van Moerbeke? Zo ja, wanneer? Zo neen, waarom niet? Antwoord: Ja. Het zal op de website komen na de gemeenteraad.

MEnS was akkoord.


7. Sectoraal akkoord lokale besturen 2020 : invoering

Op 8 april sloten de VVSG, de VVP, de drie representatieve vakorganisaties en de Vlaamse regering een sectoraal akkoord af voor de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen. Politie en brandweer vallen niet onder het akkoord, omdat voor hen federale regels gelden. Het akkoord is evenmin van toepassing op het personeel in het gemeentelijk onderwijs, dat rechtstreeks bezoldigd wordt door het departement onderwijs van de Vlaamse overheid.

Het akkoord bevat twee grote luiken: een koopkrachtverhoging voor het personeel van globaal 1,1% vanaf 1 januari 2020 en een engagement van de sociale partners om verder werk te maken van een hedendaags personeelsbeleid.


Voor het personeel van de gemeente Moerbeke wordt het volgende voorgesteld :

 • Vanaf 1 juli 2020 de maaltijdcheques te verhogen van €7 naar €8 waarbij werkgeversbijdrage wordt verhoogd van €5,80 naar €6,91 en de werknemersbijdrage dus wordt verlaagd van €1,20 naar €1,09.

 • In 2020 een extra ecocheque te schenken van € 50 om op die manier nog de voorziene verhoging van €100 vóór eind 2020 te kunnen bereiken

 • Vanaf 2020 jaarlijks een ecocheque uit te reiken van € 200.

MEnS was akkoord.


8. Beheersovereenkomst Anton van Wilderode-huis

Als gevolg van het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies werd door de Vlaamse regering aan het gemeentebestuur een voorstel bezorgd tot infrastructuuroverdracht van de woning, gelegen Dorpvaart 70, het Anton van Wilderodehuis genoemd. Per brief van 26 oktober 2017 deelde het college van burgemeester en schepenen mede dat zij het engagement voor de overname formeel bevestigen. De overdracht werd definitief geregeld bij besluit van de Vlaamse regering van 22 december 2017. Het provinciebestuur diende een verzoekschrift tot nietigverklaring in tegen dat besluit bij de Raad van State van de Vlaamse regering van 22 december 2017, maar trok dit verzoekschrift zelf terug in waardoor het besluit tot eigendomsoverdracht uitvoerbaar bleef. In de periode dat het provinciebestuur eigenaar was van de woning, was er door het provinciebestuur een beheersovereenkomst afgesloten voor het gebruik van de woning. Het lijkt aangewezen dat ook de gemeente een gelijkaardige overeenkomst afsluit. Na besprekingen met het Anton van Wilderodegenootschap werd de beheersovereenkomst ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.


MEnS stelde de volgende vragen:

 • Wie staat er in voor het onderhoud van de tuin en het huis? Antwoord: Het onderhoud van de tuin is voor de rekening van de gemeente. Via een participatiemoment met de omwonenden zijn de volgende ideeën naar voor gekomen: Het voorste gedeelte van de tuin wordt een een ontmoetingsplaats met een duidelijke link naar cultuur. Het achterste gedeelte van de tuin zal zo ingericht worden dat er kleinschalige culturele evenementen kunnen plaatsvinden. Het onderhoud van het huis is voor rekening van de genootschap Anton Van Wilderode. Structureel onderhoud zoals bijvoorbeeld het dak is voor de gemeente. De verzekering van het huis en de inboedel is ten laste van de gemeente.

 • Is er een verantwoordelijke aangesteld, een soort van conciërge, die moet toezien dat de tuin steeds ordelijk is? Antwoord: De genootschap Anton Van Wilderonde blijft gebruik maken van het huis dus zal daar zeker op toezien.

 • Welke bestemming wordt er voorzien voor het Anton Van Wilderodehuis? In welke tijdspanne wordt dit voorzien? Antwoord: Enkel de tuin zal een andere bestemming krijgen. Het huis blijft onder het beheer van het genootschap Anton Van Wilderode

Het huis van Anton Van Wilderode is steeds te bezoeken na afspraak met de genootschap.


U kan over dit agendapunt ook de volgende artikels lezen:

MEnS was akkoord.


9. Aanvaarding schenking inboedel Anton van Wilderode-huis

Bij brief van 20 februari 2020 deelden de erven van Anton van Wilderode mede dat zij de inboedel van het huis willen schenken aan de gemeente om het huis en de nalatenschap van de dichter als één geheel te kunnen beheren. Bij mail van 3 juni 2020 stellen ze dan nog als uitdrukkelijke voorwaarde aan de schenking dat het huis en de inboedel als één geheel bewaard moet blijven minimaal tot de beheersovereenkomst tussen de gemeente en de Anton van Wilderodegenootschap vzw ophoudt te bestaan.


MEnS was akkoord.


10. Aanvaarding schenking van een arduinen Reynaert boek aan de gemeente


Hedwig De Guchteneire wenst uit sympathie een arduinen Reynaert boek met een sokkel te schenken aan de gemeente. Hedwig behaalde op de wedstrijd “Pimp je eigentijdse Reynaert” in 2015 de eerste prijs met dit kunstwerk. De gemeenteraad is overeenkomstig het decreet lokaal bestuur bevoegd om schenkingen te aanvaarden. De cultuurraad heeft op 5 juni 2020 unaniem gunstig advies uitgebracht en stelt voor om het kunstwerk een prominente plaats te geven in de bibliotheek.


U kan hierover ook het volgende artikel lezen in:


MEnS was akkoord.


11. Speelpleinwerking "de Suikerspin": goedkeuring aangepaste tarifering voor het jaar 2020

Met de organisatie van de speelpleinwerking deze zomer moet rekening worden gehouden met de federale maatregelen inzake de verspreiding van het Covid-19 virus welke verplicht om contactbubbels van maximum 50 personen te creëren. Het huidig reglement voorziet in een dagvergoeding maar om die bubbels te kunnen respecteren, is het belangrijk dat steeds dezelfde kinderen deel uitmaken van die bubbels zodat er in de loop van de week geen nieuwe kinderen kunnen aansluiten. Om die reden wordt voorgesteld om een weekvergoeding toe te passen. Het voorstel is om € 12,50 per week te tariferen ongeacht het aantal aanwezige dagen en een sociaal tarief van 50%. Dat weektarief van € 12,50 is gebaseerd op het dagtarief van € 2,75 per dag x 5 mits een "korting" van € 1,25. Enkel met een geldig doktersattest of annulatie (ten laatste donderdag voor de week van deelname) wordt er geen factuur opgemaakt.


MEnS stelde de volgende vraag:

 • Kan er geen gebruik gemaakt worden van de jeugd- cultuur en sportsubsidie in kader van corona. Daarvoor dient dit toch om de gezinnen die het meeste getroffen worden door Corona te ondersteunen. Antwoord: Neen, de gemeente geeft al korting.

MEnS was akkoord.


12. GBS "De Vlinderdreef": aanpassingen schoolreglement en afsprakennota

Voor volgend schooljaar werden een aantal aanpassingen aan het schoolreglement

voorgesteld.


Tussenkomst MEnS:

'MEnS heeft de vorige keer reeds aangegeven dat er in het reglement weinig is terug te vinden over ondersteuning als leerlingen extra noden hebben. De burgemeester heeft toen laten weten dat hij dit ging doorspelen aan de directie. MEnS vindt het dan ook spijtig dat er in het nu voorliggende document geen toevoeging is gedaan met betrekking tot leerlingen met extra noden. De visie en hoe leerlingen met extra noden omkadert worden is niet terug te vinden in het document.


MEnS is ervan overtuigd dat de school heel wat inspanningen doet om school op maat aan te bieden. Dit is voor een ouder een grote meerwaarde. Waarom is men er dan zo bescheiden over?'


MEnS was akkoord.


13. Toegevoegd punt door fractie CD&V+ op de dagorde gevraagd: jeugd- cultuur en sportsubsidie in kader van corona voor 56.953 euro

De coronacrisis treft het lokaal cultuur-, jeugd- en sportbeleid. Vlaanderen keert daarom 87,3 miljoen euro uit het noodfonds uit aan Vlaamse lokale besturen en de VGC in Brussel.


Het gaat om een eenmalige extra dotatie die 71,842% bedraagt van het bedrag dat in 2018 via het Gemeentefonds is uitbetaald voor de intersectorale subsidies sport, cultuur en jeugd. De middelen worden in de loop van de zomer verwacht.


Deze middelen worden ter beschikking gesteld in de vorm van algemene financiering. Dat betekent dat er geen afzonderlijke rapportering of verantwoording gevraagd wordt en dat gemeentebesturen dus zelf kunnen bepalen op welke wijze zij die middelen op een zo effectief mogelijke wijze kunnen inzetten. De spreiding van de uitgaven in de tijd is een van de keuzes die lokaal kunnen en moeten gemaakt worden.


Om 16.00 u. op de dag van de gemeenteraad ontvingen de gemeenteraadsleden de volgende mail:

'Beste Moerbeekse vereniging,

Ondertussen hebben jullie wellicht vernomen dat Vlaams viceminister-president van Binnenlands Bestuur Bart Somers een eenmalige coronasubsidie aan onze gemeente overmaakt ter ondersteuning van het lokale verenigingsleven. Goed voor een bedrag van 56.953,33 euro voor gemeente Moerbeke. De kunst bestaat er nu uit dit bedrag zo efficiënt én eerlijk mogelijk verdeeld te krijgen onder onze lokale verenigingen. En om gedurende deze zomer ons verenigingsleven op een coronaveilige manier nieuw leven in te blazen. Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de eenmalige subsidie met €3000 aan te vullen en te verdelen in drie schijven. Een eerste schijf van €20.000 zal integraal gereserveerd worden voor verenigingen die schade hebben geleden door het niet kunnen ophalen van winsten met activiteiten die door de corona niet konden doorgaan. De verdeelsleutel van die €20.000 zal opgemaakt worden in overleg met jeugd-, sport- en cultuurraad. Verdeling van dit bedrag voorzien we ergens midden oktober.


Een volgende schijf van €20.000 gaat naar verenigingen die tijdens de zomervakantie iets organiseren in ons dorp in samenwerking met de lokale horeca. Moerbeke Feest zal de organisatie hiervan op zich nemen en zowel de activiteiten als de verdeling van dat bedrag onder de verenigingen coördineren. Kleinere verenigingen die niet per sé financiële schade hebben geleden kunnen we op deze manier ook extra ondersteunen. Voor wat, hoort wat. Met kleinere zomeractiviteiten in ons centrum ondersteunen we in de eerste plaats de verenigingen. Maar ook de lokale horeca. Win-win voor iedereen.


Een laatste schijf van €20.000 zal ingezet worden ter stimulatie van het Moerbeeks verenigingsleven in zijn geheel. Het gemeentebestuur werkte daarvoor het concept ‘Moerbeke Zomert’ uit. Een kern- en horecaversterkend project dat zowel het verenigingsleven, toerisme als lokale horeca- en middenstand een boost moet geven na de moeilijke coronaperiode. Een sterke lokale middenstand is immers een cruciale bouwsteen voor een sterk verenigingsleven. Naast sponsoring voor tal van activiteiten, zorgen ze het hele jaar door voor leven in ons dorp. Van zodra er concrete informatie is over de wijze waarop jullie zich kunnen aanmelden, brengen we jullie daarvan op de hoogte.'


Met andere woorden heeft het College van Burgemeester en Schepenen zelf beslist wat te doen met 56.953 euro. De gemeenteraad is niet geraadpleegd en ook zo goed als geen adviesorganen. Enkel de werkgroep Moerbeke feest werd geraadpleegd. De voltallige oppositie was niet akkoord met deze werkwijze. Alsook was de voltallige oppositie niet akkoord met de voorgestelde verdeling.


U kan hierover ook de volgende artikels lezen:

Meer info hierover vindt u ook op de website van CD&V+.


14. Vragenronde

MEnS stelde geen extra vragen.

Contact

mensmoerbeke@gmail.com

Dahlialaan 7 te Moerbeke-Waas

0499 34 94 80

facebook-icon-preview-1.png

Onafhankelijken

© 2020 by MEnS. Created with Wix.com