Gemeenteraad dinsdag 28 april 2020


De gemeenteraad werd door de maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus via videoconferentie gehouden.

MEnS stelde extra vragen met betrekking tot:

 • COVID-19 (coronavirus)

 • peddelroute Waasland

 • burensportdienst

 • babytheek

 • klachtenregister

 • burgemeestersconvenant

 • informatieveiligheidsbeleid

 • gebiedsdekkende maatregelen

 • brief van de bewoners van de Damstraat

 • zitdagen belastingen

 • werken aan de markt


1. Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 20 april 2020 houdende het laten doorgaan van de zittingen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau volgens videoconferentie gedurende de periode van de federale fase om de verspreiding van het coronavirus covid-19 te beperken

Door het coronavirus en de maatregelen genomen tegen verspreiding door de overheid is een fysieke Gemeenteraad en Raad voor maatschappelijk welzijn niet mogelijk. Deze kunnen enkel nog doorgaan via videoconferentie maar hiervoor dient het besluit van de burgemeester door de gemeenteraad bekrachtigd te worden.

MEnS was akkoord


2. Goedkeuring verslag vorige zitting

MEnS onthield zich omdat Seline Somers van MEnS niet aanwezig was tijdens de vorige zitting.


3. Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 23 maart 2020 houdende de verordening tot het opleggen van passende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken - afsluiten grensovergangen met Nederland

Naar aanleiding van de verspreiding van het COVID-19 virus (coronavirus) binnen Europa en België en de maatregelen die op federaal niveau werden getroffen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft de burgemeester vastgesteld dat er toch nog onnodige verplaatsingen tussen België en Nederland blijven plaatsvinden, die strijdig zijn met de federale maatregelen. Om die reden zag de burgemeester zich genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen teneinde de verspreiding van het COVID-19 (coronavirus) op het grondgebied van de gemeente Moerbeke tegen te gaan en in de mate van het mogelijke in te perken. De burgemeester heeft deze beslissing genomen gelet op de uitzonderlijkheid en hoogdringendheid van deze bijkomende maatregelen om de openbare veiligheid en gezondheid te herstellen.

MEnS was akkoord


4. Aanpassing concessieovereenkomst frituur

De gemeenteraad kende in zitting van 16 september 2014 een concessie toe voor een periode van negen jaar voor het plaatsen van een frituur. De beweegreden voor het toekennen van een concessie lag in het feit dat door een grondenruil ter hoogte van de markt en de Crevestraat met het oog op de bouw van nieuwe appartementen, de aldaar gevestigde frituur (op openbaar domein) diende verplaatst te worden. Om de uitbaatster van de frituur juridische zekerheid te verschaffen werd een concessie overeengekomen voor een periode van negen jaar (tot en met 30 september 2023) met een jaarlijkse vergoeding van € 2.250,00. Daarnaast beschikt de gemeente eveneens over een belastingreglement op standplaatsen voor frituren, dat heden vastgelegd is op € 2.500,00. Een andere frituur, gevestigd op openbaar domein, maar zonder concessie, betaalde dan enkel dit belastingtarief. Omdat de gelijke behandeling vereist dat alle standplaatsen dezelfde vergoeding betalen, stelt het college van burgemeester en schepenen voor om alle frituren met een standplaats op openbaar domein enkel een belasting op te leggen. Concreet kan voor de periode tot de beëindiging van de huidige concessieovereenkomst en het bestaan van het huidig belastingreglement, de concessievergoeding teruggebracht worden op een symbolische euro zodat tot en met 30 september 2023 dan beide bestaande frituren gelijk behandeld worden en beide een belasting betalen. MEnS was akkoord


5. Gemeentelijk reglement op leegstand van gebouwen en woningen

Ingevolge het Grond- en pandendecreet behoort het bijhouden van een leegstandregister tot de bevoegdheid van de gemeente. Het college van burgemeester en schepenen wenst een leegstandbeleid te voeren zodat het aangewezen is daaraan invulling te geven via een gemeentelijk reglement. Het decreet bepaalt enkel nog de definitie van leegstand, bepalingen rond het (niet verplicht) bijhouden van een leegstandsregister en de relatie tussen leegstand en verwaarlozing van gebouwen of woningen en ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van een woning. Ons huidig reglement werd hernomen bij besluit van 17 december 2019. De toezichthoudende overheid formuleert volgende opmerking: "Met betrekking tot artikelen in belastingreglementen die de inhoud van artikel 11 van het van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen (hierna: Invorderingsdecreet) overnemen, is het in beginsel aangewezen deze artikelen in hun volledigheid te schrappen om de twee volgende redenen. Allereerst is de opname van een dergelijk artikel in een belastingreglement overbodig omdat het artikel reeds opgenomen is in het Invorderingsdecreet en dit decreet en zijn bepalingen in elk geval van toepassing zijn. Daarnaast werden vanaf 1 januari 2020 een aantal hoofdstukken en bepalingen van het WIB 1992 en het KB WIB 1992 opgeheven. Om die reden werd ook artikel 11 van het Invorderingsdecreet gewijzigd. Teneinde geen in principe overbodige bepaling op te nemen die daarenboven deels verwijst naar opgeheven hoofdstukken en bepalingen van het WIB 1992 en het KB WIB 1992 en die niet langer conform (artikel 11 van) het Invorderingsdecreet is, is het in beginsel dan ook aangewezen dergelijke artikelen in hun volledigheid te schrappen, of minstens aan te passen. De gemeenteraad kan eventueel in één beweging meerdere belastingreglementen bijsturen volgens de nieuwe regelgeving. Voor meer informatie hieromtrent verwijs ik u naar de FAQ op binnenland.vlaanderen.be: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/faq/financiering/moeten-we-onze-lokale- belastingreglementen-aanpassen-na-de-wijziging-van-het-decreet-van-30-mei-2008. Het is verder de belastingschuldige die een bezwaar kan indienen en niet de belastingplichtige, dit overeenkomstig artikel 9 § 1 van het invorderingsdecreet.

MEnS was akkoord


6. Goedkeuring overeenkomst peddelroute Waasland

De Vlaamse Waterweg, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Waasland, het Provinciaal Domein Puyenbroeck, het Polderbestuur Moervaart-Zuidlede, de lokale besturen van Gent, Lokeren, Moerbeke, Sint-Niklaas, Stekene en Wachtebeke, de Vlaamse Kano en Kajak Federatie, Wind– en Watersport Vlaanderen en Sport Vlaanderen hebben afspraken gemaakt over de peddelroute op de Moervaart, Zuidlede, Kanaal van Stekene en Boven- Durme, respectievelijk onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie (Zuidlede en Kanaal van Stekene) en bevaarbare waterwegen (Moervaart en Boven-Durme) in Vlaanderen. De bedoeling is:

 • recreatief medegebruik mogelijk te maken op de Moervaart, Zuidlede, Kanaal van Stekene en Boven-Durme rekening houdende met het beheer van de onbevaarbare waterlopen en bevaarbare waterwegen, de ecologische waarde en EU-doelstellingen voor de waterloop, de waterweg en het omliggende valleigebied;

 • de veiligheid te verhogen voor afvaarten van kano’s, kajaks en andere niet- gemotoriseerde vaartuigen zoals stand up paddles (SUP), vlotten,...;

 • de verschillende verantwoordelijkheden aan te duiden.

Deze afspraken werden opgenomen in een overeenkomst. Deze is van toepassing op de Moervaart, Zuidlede, Kanaal van Stekene en Boven-Durme.

MEnS stelde de volgende vragen:

 • Is dit in samenspraak met natuurverenigingen? Antwoord: De Vlaamse waterweg, Agentschap Natuur en bos en Vlaamse milieumaatschappij zijn alvast betrokken.

 • Kunnen mensen beboet worden indien er schade aan de natuur wordt toegebracht? Antwoord: Dat kan zeker. Er zal nog wel onderzocht worden wie verantwoordelijk is waar.

MEnS was akkoord

7. Kerkfabriek H. Hart: advies jaarrekening 2019

Het college van burgemeester en schepenen ontving de jaarrekening van de kerkfabriekraad H. Hart Kruisstraat. Het resultaat bedraagt:

MEnS heeft zoals altijd bij religieus getinte agendapunten onthouden


8. Burensportdienst Waasland: Goedkeuring jaarrekening 2019 en verslag van de algemene vergadering

De gemeente Moerbeke maakt deel uit van de Interlokale Vereniging "Burensportdienst Waasland" samen met de gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse, Waasmunster, Zwijndrecht en de stad Sint-Niklaas. Het doel van de vereniging werd vastgelegd in de nieuwe overeenkomst, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 maart 2019, en behelst het sportbeleid - in de ruime zin van het woord - van de deelnemende gemeenten af te stemmen en te stimuleren.


MEnS stelde de volgende vraag:

 • Op welke manier maakt de gemeente gebruik van de burensportdienst? Antwoord: De burensportdienst brengt de sportfunctionarissen van de deelnemende gemeenten samen en ondersteunen ze bij vragen. Ook organiseren ze 4 à 5 activiteiten per jaar die toegankelijk zijn voor de bewoners van de deelnemende gemeenten.

MEnS was akkoord


9. Huis van het kind: goedkeuring overeenkomst babytheek

Het Huis van het Kind Lokeren-Moerbeke is een feitelijke vereniging waarbij Lokeren de regierol van het samenwerkingsverband op zich neemt. Het Huis van het Kind is verantwoordelijk voor de organisatie van een toegankelijk, laagdrempelig aanbod preventieve gezinszorg voor alle opvoedingsverantwoordelijken én hun (klein)kinderen, leerlingen, patiënten of cliënten. Het samenwerkingsverband Huis van het Kind Lokeren-Moerbeke is sinds 1 januari 2019 erkend door Kind en Gezin. Het Netwerk Bewust Verbruiken heeft in de filosofie van een sociale en ecologische samenleving het concept 'babytheek' uitgewerkt. Dit concept past binnen de bestaande organisatie van het Huis van het Kind en wordt gesteund door Vlaanderen Circulair. Een babytheek is een uitleendienst voor babyspullen die ouders gebruiken in de eerste 12 maanden na de geboorte. De voordelen zijn:

 • het is een eenvoudige en goedkope oplossing voor het aanschaffen van een dure babyuitzet;

 • het is een manier om plaats te winnen in huis door spullen te lenen op die momenten dat je ze nodig hebt;

 • het is een makkelijke manier om een nieuw leven te geven aan reeds gebruikte babyspullen;

 • het ondersteunt het delen van goederen, waarbij de toegang belangrijker wordt dan het bezitten, en dit vanaf jongs af aan zodat optimaal gebruik gemaakt wordt van grondstoffen;

 • het speelt in op de circulaire economie;

 • in een transitie naar een duurzame samenleving is een slimme product- dienstcombinatie essentieel voor de ecologische crisis, afvalproblematiek en grondstoffenschaarste;

 • het is een ideale plek om mensen, jonge gezinnen, samen te brengen.

Het college van burgemeester besliste op 25 november 2019 om het voorstel ter advies voor te leggen aan de adviesraad Duurzaamheid, Jeugd en Kinderarmoede, die het project een warm hart toedragen.

MEnS stelde de volgende vraag:

 • Welke is de stand van zaken? Antwoord: Door de coronamaatrdegelen loopt de opstart wat vertraging op. Er zijn echter al oproepen verschenen om materiaal in te zamelen. De sociale dienst hoopt nog te kunnen starten met de babythees in het najaar.

MEnS was akkoord


10. IMEWO:kennisname agenda algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag

MEnS was akkoord


11. Interwaas: kennisname agenda algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag

MEnS was akkoord


12. TMVS dv: Kennisname agenda algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag

MEnS was akkoord


13. TMVW ov: kennisname algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag

MEnS was akkoord

14. Intercommunale Westlede: kennisname agenda algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag

MEnS was akkoord


15. Evaluatie en rapportering klachtenregister

In de gemeenteraadszitting van 26 maart 2019 werd het reglement inzake klachtenbehandeling goedgekeurd. Volgens artikel 7 - Evaluatie en rapportering van dit reglement dient er jaarlijks een overzicht van de binnengekomen klachten gerapporteerd te worden aan de gemeenteraad en aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Dit agendapunt was dus enkel ter kennisname.


MEnS stelde de volgende vraag:

 • Wordt het verslag openbaar gemaakt? Antwoord: In het verslag staat GDPR-gevoelige informatie. er zal nagegaan worden om een verslag op te maken dat conform GDPR is. Dat verslag kan dan gepubliceerd worden.


16. Gezamenlijke ondertekening burgemeestersconvenant 2030

Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 in Europa gelanceerd met de ambitie om lokale besturen samen te brengen die vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen. 

Om de bestaande Convenantsecretariaten te versterken worden vanaf 2017 regionale Convenantsecretariaten opgezet in Noord-Amerika, Latijns-Amerika en de Caraïben, China en Zuidoost-Azië, India en Japan.

Het Burgemeestersconvenant is een bottom-upbeweging die een groot aantal lokale en regionale autoriteiten heeft kunnen bewegen tot het ontwikkelen van actieplannen en het richten van investeringen op maatregelen voor mitigatie van klimaatverandering (2008). In 2014 werd, voortbouwend op het succes van het Burgemeestersconvenant, het "Mayors Adapt"-initiatief geïntroduceerd; het berustte op hetzelfde governancemodel en nodigde steden uit politieke verbintenissen aan te gaan en maatregelen te nemen om te anticiperen en zich voor te bereiden op de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering. Eind 2015 werden de initiatieven samengevoegd in het nieuwe geïntegreerde Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie waarin de EU 2030-doelstellingen en een geïntegreerde aanpak voor de mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering werden overgenomen 

De gemeente Moerbeke tekende samen met andere Wase gemeente het burgemeesterconvenant op 19 juni 2015. Na ondertekening dient men binnen de 2 jaar een ‘Actieplan voor duurzame Energie en Klimaat’ op te stellen. Deze kunt u hier terugvinden. Daarna dient er ook een adaptatieplan opgesteld te worden. Dit vindt u hier.


MEnS stelde de volgende vragen:

 • Gelieve het adoptieplan ook op de website van Moerbeke te plaatsen. Het is enkel terug te vinden op de website van Waasland klimaatland.

 • Is het mogelijk om het energiezorgplan zonnepanelen openbare daken te krijgen? Antwoord: Het zal bezorgd worden.

 • In het gemeentelijk actieplan is er maar één lokale partner. Is het mogelijk om voor het volgende actieplan op zoek te gaan naar meerdere lokale partners zodanig dat het actieplan meer gedragen wordt? Antwoord: Ja

 • Bij nazicht van het gemeentelijk actieplan, is ons opgevallen dat een groot deel van de acties niet zijn uitgevoerd. Er staan ook acties in opgesomd die door MEnS reeds naar voren werd geschoven waar de meerderheid zelfsop antwoordde dat er geen noodzaak voor is. MEnS vraagt dan ook een evaluatie van het actieplan vooraleer er loze beloftes in acties worden gegoten bij het volgende actieplan. Antwoord: De burgemeester zal werk malen van de evaluatie.

 • Is het klimaatteam dezelfde groep als de werkgroep duurzaamheid? Antwoord: Neen. Het klimaatteam wordt in 2021 samengesteld en zal bestaan uit verschillende actoren die voor een deel vastgelegd zijn.

MEnS was akkoord


17. Advies gebruik mobiele ANPR-camera's door de politiezone Puyenbroeck

De politie maakt gebruik van ANPR-camera’s (Auto Number Plate Recognition) voor het opsporen van geseinde voertuigen, het aanpakken van verkeersmisdrijven, enz. De camera’s verhogen de pakkans en de ophelderingsgraad van misdrijven. De wetgeving voorziet dat de korpschef aan de gemeenteraad advies moet vragen over de inzet van dergelijke camera’s. Zo verleende de gemeenteraad op 24 februari 2015 gunstig advies voor de plaatsing van een vast ANPR-cameranetwerk op het grondgebied van de gemeente Moerbeke. De camera’s zijn geplaatst aan de invalwegen van de E34. De politie gebruikt ook mobiele camera’s in anonieme politievoertuigen. Door een wijziging in de wetgeving moet ook dit gebruik voor advies voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Concreet moet de gemeenteraad principiële toestemming verlenen om aan de politiediensten toe te laten mobiele camera’s te plaatsen en te gebruiken in niet-besloten plaatsen, desgevallend beperkt tot de duur van een interventie voor de plaatsen waarvan de politiediensten niet de beheerder zijn. De korpschef van de politiezone vraagt in een brief van 13 april 2020 aan de gemeenteraad om op het grondgebied van de gemeente Moerbeke mobiele camera’s in te zetten volgens de geplande shift. De camera’s worden altijd ingebouwd in een voertuig. De politiezone Regio Puyenbroeck wil deze camera’s en de opnames ervan enkel gebruiken in uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, zoals bepaald in de WPA (Wet op het Politieambt) en mits de beperkingen die de wetgever oplegt. Voor opdrachten van gerechtelijke politie, gedefinieerd in artikel 15 WPA, geldt geen beperking voor het gebruik van de data, gegenereerd door deze camera’s. Voor opdrachten van bestuurlijke politie, gedefinieerd in art. 14 WPA, geldt volgende beperking voor het gebruik van de data, gegenereerd door deze camera’s: “Art. 25/3, §2. Het zichtbare gebruik van camera's voor het inwinnen van informatie van bestuurlijke politie bedoeld in artikel 44/5, §1, is uitsluitend toegelaten in de gevallen bedoeld in artikel 44/5, §1, eerste lid, 2° tot 6°. Wat artikel 44/5, §1, eerste lid, 5°, betreft, kan dat gebruik bovendien alleen worden toegelaten ten aanzien van de categorieën van personen bedoeld in artikelen 18, 19 en 20". Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om gunstig advies te verlenen. De plaatsing en het gebruik van mobiele camera’s kan fundamenteel bijdragen tot het verhogen van de veiligheid en de leefbaarheid in onze gemeente. Garanties worden ingebouwd om de privacy van de inwoners te garanderen. Er moet een evenwicht zijn tussen het cameratoezicht en het respect voor de persoonlijke levenssfeer. MEnS was akkoord


18. Goedkeuring gemeentelijk informatieveiligheidsbeleid

Het decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2008 bepaalt dat elk gemeentebestuur als instantie die elektronische persoonsgegevens ontvangt of uitwisselt, een veiligheidsconsulent dient aan te wijzen. Deze verplichting is voornamelijk belangrijk in het kader van de raadpleging door het gemeentebestuur van authentieke gegevensbronnen zoals het Rijksregister, de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en de Kruispuntbank van Ondernemingen. De gemeente en het OCMW hebben met het Provinciebestuur een samenwerkingsovereenkomst afgesloten rond informatieveiligheid. Het opmaken van informatieveiligheidsbeleid is verplicht Het is een document, waarin het belang wordt gepreciseerd dat de gemeente hecht aan juiste, volledige en beschikbare informatie om zijn opdracht van maatschappelijke dienstverlening correct en ononderbroken te kunnen uitvoeren. Het komt tegemoet aan de eisen gesteld binnen:

 • de richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van persoonsgegevens in steden en gemeenten, en in instellingen die deel uitmaken van het netwerk dat beheerd wordt door de kruispuntbank van de sociale zekerheid en bij integratie OCMW – Gemeente;

 • de minimale normen van de KSZ;

 • de verordening (EU) 20161679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG of Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het is een formeel document dat door de informatieveiligheidsconsulent in nauw overleg met het management van de gemeente en OCMW wordt opgesteld en dat door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd. Op basis van het informatieveiligheidsbeleid wordt het veiligheidsplan opgesteld met een overzicht van de prioriteiten en concrete maatregelen die de gemeente wil nemen in de eerstvolgende drie tot vier jaar.

De informatieveiligheidscel, bestaande uit de informatieveiligheidsconsulent, die bij de provincie Oost-Vlaanderen werkt, de algemeen directeur, de adjunct algemeen directeur, de ICT, de communicatiemedewerker en een maatschappelijk werker, komt regelmatig samen voor de opvolging en eventuele bijsturing van het informatieveiligheidsplan. De informatieveiligheidsconsulent maakt hiervan een verslag. De rol van de informatieveiligheidsconsulent bestaat uit het verlenen van deskundige adviezen en aanbevelingen over alle aspecten op vlak van informatieveiligheid. Het blijft uiteraard een beslissing van het bestuur om deze adviezen of aanbevelingen op te volgen.


MEnS stelde de volgende vraag:

 • In het document staat dat het document reeds gepubliceerd is op 13 februari 2019. Hoe komt het dat het nu pas ter goedkeuring voorligt? Antwoord: De datum is niet correct. zal 2020 moeten zijn ipv 2019.

MEnS was akkoord


19. Hoogdringend: Schakelzorgcentrum Waasland: goedkeuring engagementsverklaring

Naar aanleiding van de COVID19-crisis vraagt het Agentschap Zorg en Gezondheid van

de Vlaamse overheid dat er op het niveau van de eerstelijnszones zgn. schakelzorgcentra worden opgericht. Schakelzorgcentra moeten een oplossing bieden voor mensen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar dikwijls om sociale redenen nog niet naar huis kunnen. Tegelijk moet de instroom in het ziekenhuis beperkt worden tot mensen die complexe zorg nodig hebben. De schakelzorgcentra kunnen daarom ook medisch toezicht bieden voor mensen die besmet zijn met COVID-19, en die niet thuis kunnen blijven, maar nog niet meteen naar het ziekenhuis moeten of het ziekenhuis al kunnen verlaten.

Binnen de eerstelijnszone werden per discipline (huisartsen, verpleegkundigen, apothekers, verzorgenden, enz...) de liaisons aangeduid en eerste contacten voor verdere samenwerking gelegd. Er werd nu een coördinatieteam ‘Schakelzorgcentrum Waasland’ (SCZ Waas) gevormd met leden met expertise op het vlak van coördinatie, eerstelijnszorg, medische zorg, logistiek, welzijn en administratie. De stad Sint-NIklaas is hiervan de beherende gemeente. Dit betekent dat de stad de verantwoordelijkheid opneemt om een schakelzorgcentrum te operationaliseren, volgens de instructies in het draaiboek van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en in nauw overleg met de partners uit de gezondheids- en zorgsector. Dit impliceert verder onder meer dat de stad via de gouverneur overlegt met en rapporteert aan de Vlaamse overheid, de uitgaven prefinanciert, maar anderzijds ook de subsidie voor opstart- infrastructuur- en coördinatiekosten voor het schakelzorgcentrum kan ontvangen; De organisatie van een schakelzorgcentrum wordt gekaderd binnen een werkbaar samenwerkingsverband met diverse partners uit verschillende gemeenten van het Waasland. Vooral de financiële afspraken moeten voldoende geregeld en voor iedereen duidelijk zijn. In afwachting van een later af te sluiten formele samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken gemeentebesturen en andere partners uit de eerstelijnszone Waasland met betrekking tot een schakelzorgcentrum, en in geval de Vlaamse subsidie niet alle kosten dekt, is het aangewezen dat de gemeentebesturen een engagement uitspreken met betrekking tot de verdeling van de kosten die gepaard gaan met de organisatie van de schakelzorg en/of van een schakelzorgcentrum. De burgemeesrters van de betrokken gemeenten gaan ermee akkoord om de verhouding van het bevolkingscijfer van elke gemeente ten opzichte van het totaal bevolkingscijfer van alle gemeenten samen als verdeelsleutel te nemen voor de kosten die kunnen voortvloeien uit de werking van een schakelzorgcentrum.

MEnS was akkoord


20. Toegevoegd punt door fractie MEnS op de dagorde gevraagd: vraag of de gemeenteraad sleden akkoord zijn om het label Hartveilig aan te vragen

De gemeente kan het label ontvangen door te voldoen aan de volgende 3 voorwaarden: Plaats een AED 1. Zorg ervoor dat er op het grondgebied van de gemeente minstens één automatische externe defibrillator (AED) aanwezig is.

2. Organiseer opleiding Reanimeren en defibrilleren

Personeel Organiseer binnen de periode van 6 maanden vóór tot 6 maanden na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst een opleiding ‘Reanimeren en defibrilleren Hartveilig’ voor minstens 10% van de medewerkers. Deze opleidingen worden gegeven door Rode Kruis-Vlaanderen. De themales ‘Reanimeren en defibrilleren Hartveilig’ duurt 3 uur en wordt ter plaatse georganiseerd.

Bevolking Sensibiliseer de inwoners van jouw gemeente of stad zo veel mogelijk en leid ze op in reanimatie en AED-gebruik. Voorzie daartoe op regelmatige basis de nodige opleidingen gegeven door Rode Kruis-Vlaanderen.

3. Onderteken de samenwerkingsovereenkomst Hartveilig Onderteken een samenwerkingsovereenkomst Hartveilig met Rode Kruis- Vlaanderen. Hierin geef je aan dat je het engagement aangaat om Hartveilig te worden voor een periode van 2 jaar.


Blijkbaar heeft de gemeente Moerbek dit label gehad in 2016 - 2017 - 2018.


De voltallige gemeenteraad was akkoord om inspanningen te leveren om het label opnieuw te bekomen. Eind december 2019 zijn er reeds mondelinge afspraken gemaakt tussen Rode Kruis Moerbeke-Wachtebeke en de gemeente om opleidingen gebruik van AED-toestellen te voorzien voor de burgers.


21. Vragenronde

COVID-19 (Corona)

 • Worden er mondmaskers en face shields voorzien voor het personeel? Welke? Wanneer zijn deze beschikbaar? Antwoord: De gemeente heeft 300 mondmaskers voor het personeel aangekocht. Deze zijn reeds aanwezig. Face shields hebben ze tot nu toe niet aangekocht. Aan elke balie is er wel plexiglas geïnstalleerd.

 • Wordt er ontsmettende gel voorzien voor personeel? Is deze al aanwezig? Antwoord: Er is reeds ontsmettende gel aanwezig.

 • Worden er mondmaskers voorzien voor de inwoners? We gaan toch niet wachten op de mondmaskers die federaal besteld zijn want men geeft aan dat deze niet tegen 4 mei 2020 beschikbaar zullen zijn. Antwoord: Er worden geen mondmaskers aangekocht door de gemeente en dit om de volgende redenen: - er heerst nog te veel onduidelijkheid welke goede mondmaskers zijn - de veiligheidsraad legt dit niet expliciet op aan de gemeenten - dit is een te grote kost voor de gemeente wat zijn weerslag heeft op de bewoners - de kost om te verdelen is te groot - hoe pakken we dit aan om te verdelen? - je kan ze voor een kleine prijs aankopen bij de apotheker Deze kunnen dus gekocht worden in apothekers en de burgemeester is ervan overtuigd dat deze voor 4 mei ook verkocht zullen worden in supermarkten. De volgende redenen worden

 • Is het niet aan de gemeente een plicht om mondmaskers aan te bieden/verkopen aan mensen die zelf niet in staat zijn om een mondmasker te maken? Antwoord: Neen want ze zijn te koop bij de apotheker.

 • Wat als gezinnen dit financieel niet kunnen dragen? Antwoord: De kost is niet zo hoog dus we voorzien geen problemen.

 • Zijn er ondersteunende maatregelen voor bedrijven die dreigen over de kop te gaan? Antwoord: Neen. Dit is de verantwoordelijkheid van zowel de Vlaamse als de federale overheid en niet van de gemeente. Er wordt wel nagedacht over een actie voor de middenstand.

Stand van zaken gebiedsdekkende maatregelen:

 • Communicatie naar bevolking Antwoord: Wordt aan gewerkt

 • Fasering aanpassingen Antwoord: De verkeersborden zijn besteld en men verwacht ze te kunnen plaatsen tegen juli 2020.

 • Gedoogperiode en vanaf wanneer controles Antwoord: er zullen controles plaatsvinden

Bewoners van de Damstraat hebben een brief geschreven naar de gemeenteraadsleden met de vraag om het laatste onbebouwde perceel aan de Moervaart te behouden als parkje

De burgemeester heeft de brief beantwoord vooraleer de gemeenteraad samengekomen is: daar het perceel privébezit is is dit niet mogelijk

 • Is dit niet een voorstel van het masterplan? Antwoord: Inderdaad. De gemeente heeft aan de eigenaar gevraagd om samen rond de tafel te zitten maar de eigenaar gaat niet in op de uitnodiging.

 • Waar zal dit anders gerealiseerd worden? Antwoord: De gemeente is in het bezit van een stuk grond dichter bij de Lindeplaats waar momenteel een erfpacht op zit. Dit wordt nu verder onderzocht.


Zitdagen van de belastingen gaan blijkbaar niet door. Wat nu?

Antwoord: Er zal telefonische ondersteuning geboden worden aan de inwoners van Moerbeke. Men is er zich van bewust dat dit geen oplossing is voor iedereen. De burgemeester hoopt dat er nog andere initiatieven zullen zijn.


Waarvoor dienen de werken aan de markt

Antwoord: Nu de markt niet mag doorgaan, heeft de gemeente de kans gegrepen om de markt te verfraaien:

 • de boom meer ruimte geven om water op te nemen

 • de betonnen plantenbakken afspuiten met hogedrukreiniger

 • de zitbanken opknappen