Gemeenteraad dinsdag 27 oktober 2020

Bijgewerkt: 24 nov 2020
Daar gemeenteraadslid Seline Somers getest was op corona en haar uitslag nog niet kende was ze niet aanwezig. Haar test bleek later negatief te zijn.


Dank zij raadslid Marc Cossaert van N-VA kon MEnS alsnog vragen stellen over:

 • Aanleggen van opritten en voetpaden op afroep - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 • Goedkeuring verlenging van de projectvereniging Erfpunt, het beleidplan, de toetreding van de gemeente Zwijndrecht en de uitbreiding van het werkingsgebied met Lokeren

 • Goedkeuring reglement cameratoezicht

 • Aanleg gescheiden stelsel Terweststraat tussen Opperstraat en Terwestvaart: uitbreiding opdracht


1. Goedkeuring verslag vorige zitting


2. Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 21 oktober 2020 houdende de opheffing van het besluit van 27 augustus 2020 en houdende beslissing om de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn fysiek te laten doorgaan in de kleuterspeelzaal van gemeentelijke bassisschool De Vlinderdreef te Zwaaikom 1 en tot nader order de publieksplaatsen te beperken tot tien plaatsen

Naar aanleiding van de verspreiding van het COVID-19 virus (coronavirus) binnen Europa en België en de maatregelen die op federaal niveau werden getroffen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft de burgemeester op 20 april 2020 beslist om de zittingen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau enkel nog te laten doorgaan in digitale zitting volgens videoconferentie, dit teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en dit gedurende de volledige periode van de federale fase en om bovendien geen publiek toe te laten bij de vergaderingen van zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn.


Ingevolge aangepaste richtlijnen waarbij bepaald wordt dat de vergaderingen van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn in de regel vanaf september terug fysiek moeten doorgaan, heeft de burgemeester het besluit van 20 april 2020 ingetrokken.


Op 27 augustus nam de burgemeester het besluit om vanaf september de vergaderingen van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn opnieuw fysiek te laten doorgaan op de gebruikelijke locatie, maar dit zonder publiek, omdat op de locatie waar de vergaderingen doorgaan, het niet mogelijk is om de regels van social distancing te garanderen indien publiek wordt toegelaten.


Op 21 oktober heeft de burgemeester het besluit van 27 augustus ingetrokken en het besluit genomen om de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn vanaf 27 oktober fysiek te laten doorgaan in de kleuterspeelzaal van gemeentelijke bassisschool De Vlinderdreef te Zwaaikom 1 en tot nadar order de publieksplaatsen te beperken tot tien plaatsen via verplichte inschrijving.


3. Tussentijdse rapportering: kennisname

De regelgeving van beheers- en beleidscyclus 2020 voorziet dat alle besturen een tussentijdse rapportering over het 1ste semester moeten voorleggen aan de gemeenteraad.


4. Intrekking van reeds ingediende jaarrekening 2019 en hervaststelling van de nieuwe jaarrekening 2019

De toezichthoudende overheid stelde vast dat de ingediende jaarrekening 2019 niet in overeenstemming was met de digitale rapportering. Hierdoor wijzigt ook de autofinancieringsmarge van € 486.290,44 naar € 504.634,70.

De jaarrekening, vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 30 juni 2020, dient te worden ingetrokken en opnieuw te worden vastgesteld.


5. Kerkfabriek - H. Hart Kruisstraat: budgetwijziging 2020

De gemeenteraad nam in zitting van 28 januari 2020 akte van het budget 2020 van de kerkfabriek H. hart Kruisstraat.


Op 21 september 2020 legde de kerkfabriekraad een budgetwijziging voor waarbij de exploitatie ontvangsten ongewijzigd bleven en de exploitatie uitgaven globaal ongewijzigd waren.

Op het gebied van de investeringen werd immers geen rekening gehouden met de BTW voor het plaatsen van dakhaken en brandbeveiliging. Bovendien worden de kosten van de architect voor de verzakking van de vloer verschoven van 2021 naar 2020.

Het nieuwe voorgestelde budget 2020 is opgesteld als volgt.

De gemeentelijke bijleg bedraagt € 1.000,00.

De gemeentelijke bijleg bedraagt € 15.064,92.


Omdat de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het bedrag, opgenomen in het meerjarenplan, niet overschrijdt, werd de budgetwijziging enkel ter kennisneming aan de gemeenteraad voorgelegd.


6. Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2021 voor de hulpverleningszone Centrum

Onze gemeente vormt samen met 17 andere steden en gemeenten, de hulpverleningszone centrum.


De definitieve fase van de brandweerhervorming is gestart per 1 januari 2015. De wet civiele veiligheid bepaalt dat de (brandweer)zone gefinancierd wordt door onder meer de dotaties van de gemeenten van de zone. De gemeenteraad keurde op 26 november 2013 hiertoe de financiële verdeelsleutel goed.


Ter herinnering: De verdeelsleutel houdt rekening met volgende criteria en wegingen:

 • Residentiële bevolking: 30%

 • Kadastraal inkomen: 5%

 • Belastbaar inkomen: 5%

 • Punctuele risico’s: 50%

 • Actieve bevolking: 10%

Er is geen weging voor het criterium oppervlakte opgenomen omdat dit gelinkt wordt aan het criterium bevolking. Deze twee criteria vormen samen de bevolkingsdichtheid, waaraan elke andere bovenstaande factor wordt gerelateerd.


De prezoneraad besliste tevens de herverdeling van de kosten binnen de zone te spreiden over een periode van 10 jaar (2013 - 2023), teneinde de evolutie naar de overeengekomen verdeelsleutel geleidelijk te laten verlopen. De beginpercentages van deze overgangsperiode zijn de effectieve bijdragen van de verschillende gemeenten in het jaar 2013 en werden door een auditcomité van financieel beheerders vastgelegd (financiële nulmeting). De eindpercentages zijn de definitieve verdeelsleutel zoals voorgesteld door de federale werkgroep.


De dotatie van de gemeente voor 2021 wordt vastgesteld door de gemeenteraad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende gemeenteraden.

De definitieve goedkeuring van de begroting 2021 door de zoneraad is ingepland voor 28 oktober 2020 en houdt volgend voorstel in:

 • exploitatie: € 243.362,89. (in 2020 = € 233.512,85 en in 2019 = € 228.665,50).

 • investeringen: € 25.654,19. (in 2020 = € 25.043,64 en in 2019 = € 20.521,43).

 • bijdrage voor de pensioenen: € 909,35. (in 2020 = € 1.291,51 en in 2019 = € 1.133,25).

De goedkeuring van de toezichthoudende overheid is vereist opdat de begroting uitvoerbaar zou zijn.


7. Belasting op kampeerterreinen

De belasting op kampeerterreinen was gestemd voor de periode 2014-2019 en dient derhalve voor 2020 en volgende jaren te worden vernieuwd.


Het heffen van een belasting wordt gemotiveerd vanuit de inspanningen die de gemeente levert voor veiligheid en verfraaiing van de gemeente. Tijdelijke verblijvers dragen immers niet bij zoals personen met een vaste domicilie. Om die reden wordt van die tijdelijke verblijvers een redelijke bijdrage gevraagd.


Aan de gemeenteraad werd gevraagd of zij kunnen instemmen met de belasting op kampeerterreinen voor de periode 2020-2025 en het bedrag van € 0,12 per vierkante meter nuttige oppervlakte (zoals de vorige jaren).


8. Aanleggen van opritten en voetpaden op afroep - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

De aanvragen voor het aanleggen van opritten op openbaar domein nemen al enige tijd toe, waardoor dit een groot aandeel uitmaakt van de werken van onze technische dienst. Inmiddels zijn ook heel wat voetpaden op ons grondgebied aan herstelling toe.


Gelet op de beperkte capaciteit van de technische dienst (afdeling wegen) lijkt het aangewezen om deze werken ook af en toe te kunnen uitbesteden.


Het college van burgemeester en schepenen stelt daarom voor om een raamovereenkomst af te sluiten voor het aanleggen van opritten en voetpaden op afroep en heeft daarvoor een bestek opgemaakt.


In de meerjarenplanning is jaarlijks een budget voorzien van maximum € 25.000,00.


In het bestek wordt een looptijd voorzien van 1 jaar, verlengbaar van jaar tot jaar mits uitdrukkelijke beslissing van het bestuur, en beperkt tot een termijn van 4 jaar of een maximum van € 100.000,00 inclusief btw.

Gelet op de voorziene uitgave kan de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking worden gevolgd.


Vragen van MEnS gesteld via Marc Cossaert (N-VA):

MEnS is zeer tevreden dat er werk zal gemaakt worden van de voetpaden van onze gemeente. We hebben hierop ook al verschillende keren geattendeerd. We hebben de volgende vragen:

 • Zullen de voetpaden aangelegd worden zodanig dat rolstoelgebruikers, trolley’s, kinderwagens, … eenvoudig het voetpad op en af kunnen door middel van langshellingen aan oversteekplaatsen? Antwoord: Dat spreekt voor zich.

 • Ik ga er vanuit dat jullie een prioriteitenlijst hebben welke voetpaden er eerst dienen aangepakt te worden. Is het mogelijk om deze te krijgen? Antwoord: Er is geen prioriteitenlijst.

 • Hebben jullie een zicht hoeveel m voetpad er ongeveer kan heraangelegd worden met 25 000 euro? Antwoord: Dit is op dit moment nog niet geweten. Het is ook de bedoeling dat we zelf ook nog voetpaden aanleggen maar het bestuur vermoed dat als de gemeente zelf de voetpaden aanlegt, dat het goedkoper is.

9. IMEWO: inbreng openbare verlichting: goedkeuring akte

De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan de opdrachthoudende vereniging Imewo.


Sinds eind 2004 behoren de openbare verlichtingsnetten en -aansluitingen tot de eigendom van de distributienetbeheerders. De exploitatie van de openbare verlichting maakt als openbare dienstverplichting deel uit van de activiteit ‘netbeheer elektriciteit’. De exploitatiekosten, met uitzondering van de materiaalkosten hieraan verbonden, kunnen hierdoor worden opgenomen in het distributienettarief.


De activiteiten met betrekking tot de openbare verlichting die niet onder deze openbaredienstverplichting vallen (bv. renovatiewerken), worden beschouwd als een nevenactiviteit. Dit is een niet-gereguleerde activiteit waarvoor een vergoeding aan kostende prijs wordt aangerekend aan de deelnemers.


De deelnemers van Imewo hebben in 2004 naar aanleiding van de overname (aankoop) door de distributienetbeheerder van de openbare verlichtingsnetten via gemeenteraadsbesluit de beheersoverdracht rond de activiteit openbare verlichting herbevestigd. Statutair werd ingeschreven dat deze beheersoverdracht voor de exploitatie van de openbare verlichting geldt voor de volledige duur van de aansluiting en dat de beheersoverdracht voor de nevenactiviteit openbare verlichting steeds herroepbaar is.


De gemeenteraad heeft op 28 november 2017 de beslissing genomen om de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen tegen de symbolische waarde van € 1,00 te verkopen aan de opdrachthoudende vereniging.


Ingevolge de fusie van Eandis System Operator cvba en Infrax cvba tot Fluvius System Operator cvba werden de diverse systemen inzake het aanbod van openbare verlichting richting de lokale besturen in kaart gebracht. Dit resulteerde in een nieuw (verbeterd) aanbod openbare verlichting.

Het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2017 werd ingetrokken en werd in zitting van 10 september 2019 hernomen.

Concreet werd het volgende beslist.

 1. Goedkeuring van de beheersoverdracht inzake de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare verlichtingsinstallaties, daaraan verbonden de automatische overdracht van de eigendom van de in de toekomst nog op te richten verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare verlichtingsinstallaties.

 2. Goedkeuring van de uitbreiding van de huidige aansluiting van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging Imewo voor de activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ en zo deel te nemen aan het aanbod Fluvius Openbare verlichting (inclusief het energieverbruik van de openbare verlichting) en de opdrachthoudende vereniging te verzoeken om de ‘aanvaarding van de uitbreiding van deze aansluiting’ voor te leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering.

 3. De inbreng die de gemeente heeft gedaan overeenkomstig het artikel 9 van de statuten van Imewo uit te breiden wat betreft:

 • de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;

 • de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die zijn weergegeven in het reglement.

4. inventariswaarde op 1 januari 2018 - tegen een inbrengwaarde van € 85.970,00 in cash

(zijnde 25% van de inbrengwaarde) en € 257.910 in OV-aandelen (zijnde 75% van de inbrengwaarde) in te brengen bij de opdrachthoudende vereniging Imewo. De inbreng van de semi-openbare verlichting gebeurt op projectbasis na risicoanalyse en na het in overeenstemming brengen van de installaties aan de geldende wetgeving en regels. De inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de steunen en armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris.


Echter was dan de juridische afwikkeling nog niet rond. In februari 2020 werd het bedrag van de inbreng op de rekening van de gemeente gestort. De ondertekening van de notariële akte wordt heden gepland op 24 november 2020.


Aan de gemeenteraad werd nu gevraagd om het ontwerp van notariële akte goed te keuren en om de heer Peter De Bock, voorzitter van de gemeenteraad en mevrouw Karin Van de Sompel, algemeen directeur, aan te duiden om als gevolmachtigde van de gemeente om de authentieke akte te ondertekenen op 24 november 2020.


10. IDM: kennisname agenda buitengewone algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag

Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur wordt de gemeente uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IDM die doorgaat op woensdag 16 december 2020. Agenda.

 • Communicatieplan 2021.

 • Begroting 2021 bestaande uit:

 • de toelichting;

 • de exploitatierekening 2021 met verdeling per vennoot;

 • de detailrekening van de kosten;

 • de detailrekening van de opbrengsten;

 • het investeringplan;

 • de begroting 2021 van de milieudienst (enkel voor Wachtebeke en Moerbeke).

11. IMEWO: Kennisname agenda buitengewone algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag

Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur wordt de gemeente uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IMEWO die doorgaat op 14 december 2020.

Agenda.

1. Aanpassen van de statuten als volgt:

a) wijziging van het doel/voorwerp;

b) aanpassen van de titels van Hoofdstukken I en II;

 • aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5,6,7, 8,9,10,11,12,14,15, 16bis, 17, 19, 24, 25, 26, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38, 40 en bijlage 3;

 • toevoegen van een artikel 29ter;

 • hernummeren van bijlage 1bis, schrappen van bijlage 2 en toevoegen van een nieuwe bijlage 4.


2. Verlenen van machtiging aan de secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de agendapunten 1,5 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen.


3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.


4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.


5. Statutaire benoemingen.


6.

a) aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van 'licht als dienstverlening' - verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WVV houdende de inbreng in natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en per 14 december 2020.

b) Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.


7. Statutaire mededelingen. De voorgestelde statutenwijzigingen vinden vooreerst hun oorsprong in de verplichte aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV):

 • verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap ingevolge het nieuwe WVV;

 • vermelding inzake het sui generis karakter van de opdrachthoudende vereniging;

 • terminologie in verband met kapitaal werd in overeenstemming gebracht met het WVV, met invoering van termen zoals vermogen of inbreng (rekening 10/11 van het passief), onderscheid tussen vast en variabel kapitaal is zonder voorwerp geworden en vervangen door de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening;

 • afstemming op de bepalingen van het WVV wat betreft de procedure schriftelijke besluitvorming raad van bestuur en de modaliteiten voor het vergaderen op afstand van de algemene vergadering;

 • in overeenstemming brengen van de statutaire bepaling alarmbelprocedure.

Daarnaast vinden nog een aantal andere wijzigingen plaats zoals:

 • vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle naast de reeds in de statuten opgenomen zetel;

 • invoering en/of actualisering van een aantal definities;

 • toevoeging van een bijkomende onverenigbaarheid in hoofde van een lid of voormalig lid van het personeel van Fluvius System Operator cv of van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging;

 • aanpassingen inzake de bepalingen van het kapitaal, aandelen, winstverdeling en stemrechten, schrappen bijlage 2 en toevoeging bijlage 4, ten gevolge van de partiële splitsing door overneming van de activiteiten van de stad Deinze;

 • overige statutaire bepalingen: update, aanvulling.


Bovendien wordt gevraagd om een expliciete beslissing te nemen over alle voorliggende agendapunten zodat desgevallend kan overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken als we nog geconfronteerd worden met het coronavirus Covid-19 en daarbijhorende richtlijnen omdat het nog niet duidelijk is onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden: fysiek, digitaal, dan wel schriftelijk.


12. TMVW ov: kennisname agenda buitengewone algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag

Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur wordt de gemeente uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van TMVW ov die op vrijdag 11 december 2020 plaats heeft.

Agenda:

 1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal.

 2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten.

 3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. artikel 432 DLB).

 4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB).

 5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing.

 6. Statutairebenoemingen.

 7. Varia.

13. TMVS dv: kennisname agenda buitengewone algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag

Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur wordt de gemeente uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van TMVS dv die op dinsdag 8 december 2020 plaats heeft.

Agenda:

 1. Toetredingen van deelnemers.

 2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen.

 3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. artikel 432 DLB).

 4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB).

 5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing.

 6. Statutaire benoemingen.

 7. Varia.

14. Goedkeuring verlenging van de projectvereniging Erfpunt, het beleidplan, de toetreding van de gemeente Zwijndrecht en de uitbreiding van het werkingsgebied met Lokeren

Erfpunt is een projectvereniging van heden 8 Wase gemeenten (Beveren, Kruibeke, Sint- Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Moerbeke) en werd opgericht in 1987. Onze gemeente is ingevolge een besluit van de gemeenteraad van 18 december 2018 toegetreden.


Erfpunt is het aanspreekpunt voor onroerend erfgoedzorg. Met zijn erkenning als archeoloog, onroerend erfgoeddepot en intergemeentelijk onroerend erfgoeddienst is Erfpunt een actieve regionale speler in het Wase onroerend erfgoed werkveld. Conform de oprichtingsakte van de vereniging (van 9 december 2002) verstrijkt de termijn op 9 december 2020.


Aan de gemeenteraad werd gevraagd om het vertrouwen in de projectvereniging Erfpunt opnieuw te bevestigen door het beleidsplan en de verlenging van de vereniging voor 6 jaar goed te keuren.


Daarnaast hebben de gemeente Zwijndrecht en de stad Lokeren een aanvraag ingediend tot toetreding. Deze toetreding werd reeds voorwaardelijk goedgekeurd door de raad van bestuur van Erfpunt maar wordt heden eveneens ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.


Vragen van MEnS gesteld via Marc Cossaert (N-VA):

 • Hoeveel zal de bijdrage per inwoner bedragen? In 2018 € 0,40/inwoner, jaarlijks geïndexeerd. Antwoord: Dat zal iets hoger zijn.

 • Voor welke projecten heeft de gemeente Moerbeke beroep gedaan op Erfpunt? Antwoord: Ze hebben in het verleden advies gegeven over het project Hof Koudenborm. Ze gaan ook enkele toekomstige projecten begeleiden zoals het project met betrekking van het erfgoed op de kerkhoven op het grondgebied Moerbeke.

15. Samenwerking sovereenkomst project Moervaartvallei 2021-2023

Het openruimteproject Moervaartvallei omvat het realiseren van natuurgebieden, het versterken van duurzame landbouw en het bieden van rechtszekerheid aan de haven in het gebied.


Tussen de partners van het Openruimteproject werd in 2018 een raamovereenkomst gesloten die de engagementen van alle partners voor de realisatie van het plan vastlegt. Die partners waren:

 • Boerenbond

 • Algemeen boerensyndicaat

 • Natuurpunt

 • Natuurpunt Gent

 • Natuurpunt Moervaart-Zuidlede

 • Vzw Durme

 • Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed

 • Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

 • Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

 • Provincie Oost-Vlaanderen

 • Havenbedrijf Gent

 • Stad Gent

 • Gemeente Wachtebeke

 • Gemeente Moerbeke

 • Polder van Moervaart en Zuidlede.

Het Strategisch Project Moervaartvallei uit 2018 loopt eind juli 2020 af. Het werk is echter nog niet klaar en er wachten ook nieuwe uitdagingen. Een samenwerkingsovereenkomst maakt het mogelijk om belangrijke doelen voor de hele Moervaartvallei te realiseren en te continueren.


Het nieuwe project Moervaartvallei zet het geleverde werk uit het strategisch project verder én gaat met een verruimd partnerschap samen nieuwe uitdagingen aan. De Moervaartvallei is nu nog voor velen een onbekend gebied dat eenheid en uitstraling mist. Maar net daar liggen ook de kansen en troeven die we de komende jaren willen uitspelen. De voorliggende samenwerkingsovereenkomst is vanuit dat oogpunt opgesteld.


In de nieuwe voorgelegde overeenkomst zijn volgende partners betrokken:

Financierende partners:

 • Provincie Oost-Vlaanderen

 • North Sea Port

 • Stad Gent

 • Stad Lokeren

 • Stad Sint-Niklaas

 • Gemeente Lochristi

 • Gemeente Moerbeke

 • Gemeente Stekene

 • Gemeente Wachtebeke

Andere partners:

 • Boerenbond

 • Algemeen Boerensyndicaat

 • Natuurpunt

 • Vzw Durme

Het document legt de doelstellingen van de partners voor het projectgebied, de projectstructuur, de taken van de projectcoördinator en de financiering van het geheel vast voor de periode 2021-2023.


16. Goedkeuring aanstelling intergemeentelijke vaststellers GAS reglementering

De wet inzake de gemeentelijke administratieve sancties voorziet dat personeelsleden van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (zoals IDM), die hiertoe door de gemeenteraad van de deelnemende gemeente worden aangewezen, vaststellingen kunnen doen van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete).


Begin 2019 heeft de gemeenteraad enkele vaststellers aangeduid. Intussen is IDM meer gaan inzetten op handhaving in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort, in samenwerking met de lokale politie en de gemeentelijke diensten.


Door de aanstelling van bijkomende medewerkers (vaststellers) kan doeltreffender opgetreden worden en wordt de continuïteit van de vaststellingen gewaarborgd. Aanvullend vond IDM het een meerwaarde om bij extreme gebeurlijke inbreuken op de reglementering van het recyclagepark snel, adequaat en doortastender te kunnen optreden door de hoofdparkwachter.


Om die redenen heeft IDM beslist om extra medewerkers op te leiden en stellen zij volgende medewerkers voor om aan te stellen als vaststeller van afval gerelateerde inbreuken.


17. Goedkeuring reglement cameratoezicht

De parking en het park rond het gemeentehuis worden regelmatig bezocht door plegers van vandalisme. Op 27 juni jl was er zelfs een poging tot brandstichting. Op 19.09.2020 gaf de korpschef positief advies dat het gebruik van camera's een aanvullend middel is op ander techno-preventievemaatregelen die kunnen genomen worden om diefstallen in het algemeen en diefstallen met braak/inklimming te vermijden. In dit specifieke geval kunnen de camera's preventief werken met betrekking tot het voorkomen van vandalisme, beschadigingen en sluikstort. De impact op het privéleven van de bezoeker of de werknemer is eerder beperkt. Er wordt immers niet gefilmd in de burelen van personeelsleden, evenmin in andere bezoekersruimtes wat zorgt voor een evenwicht tussen enerzijds de genomen maatregelen en anderzijds de inbreuken op de privacy. Het plaatsen van pictogrammen zorgt er bovendien voor dat personen geïnformeerd worden over het feit dat ze gefilmd worden. Het pictogram heeft dus een informerende rol waardoor men niet kan spreken van het heimelijk gebruik van bewakingscamera's. De plaatsing van de camera zal eveneens zorgen voor een ontradend effect op potentiële inbrekers en overlastveroorzakers.


Vragen van MEnS gesteld via Marc Cossaert (N-VA):

 • Wanneer worden de videobeelden ingekeken? Antwoord: Bij een overtreding.

 • Wie heeft inzage in de videobeelden? Wordt daar een inzageregister bijgehouden? Antwoord: Er wordt inderdaad een inzageregister bijgehouden. De politie zal inzage hebben in de beelden.

 • Hoelang worden de beelden bewaard? Antwoord: De beelden worden voor een beperkte periode bewaard.

 • Waar worden de camara’s geplaats? Buiten en binnen? Antwoord: De camera's worden buiten geplaatst.

Het bestuur geeft aan dat ze op gebied van drugsproblematiek al heel veel doen.


CD&V+ geeft aan dat jongeren ergens terecht moeten kunnen. MEnS is hiermee akkoord. het bestuur geeft aan dat ze wel degelijk mogen hangen in het park maar dat het vandalisme achterweg moet blijven. Ook wordt er werk gemaakt van het verfraaien van pleintjes om zo aangename plaatsen voor onder andere jongeren te creëeren.

18. Aanleg gescheiden stelsel Terweststraat tussen Opperstraat en Terwestvaart: uitbreiding opdracht

Op 16 juni 2009 tekende de gemeente een overeenkomst met de toenmalige VMW, Rio-P genaamd, waarbij ze het gemeentelijk rioleringsstelsel en al haar rechten daarop overdroeg aan de VMW. VMW heeft voor het uitvoeren van haar taken inzake optimale afkoppeling later een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Aquafin. Met de gemeente werd dan de RioPact overeenkomst afgesloten: een overeenkomst tussen de gemeente, de Watergroep en Aquafin.

In de overeenkomst worden jaarlijks de projecten voor afkoppeling opgenomen.

Het project "Aanleg gescheiden stelsel Terweststraat tussen Opperstraat en Terwestvaart" is in de Rio-pact overeenkomst opgenomen en er werd een aanvraag voor subsidies ingediend bij de VMM.


Het college van burgemeester en schepenen wenst het project uit te breiden met de Wachtebekesteenweg en Terweststraat tussen Terwestvaart en Fortstraat.

Hierdoor moet de studieopdracht uitgebreid alsook de raming aangepast worden. Voor de raming is het immers belangrijk dat een onderscheid wordt gemaakt tussen het noodzakelijk wegherstel (gesubsidieerd) en de wegverfraaiing (ten laste van de gemeente).

De aangepaste raming is:

 • rioleringskost ten laste van RioPact: € 2.224.000,00;

 • noodzakelijk wegherstel ten laste van RioPact: € 1.048.000,00;

 • wegverfraaiing ten laste van de gemeente: € 230.000,00

Om deze uitbreiding verder uit te werken, is het noodzakelijk dat het erelooncontract, dat nu een 2-partijenovereenkomst is, via een addendum uitgebreid wordt tot een 3- partijenovereenkomst, zodat de gemeente medecontractant wordt.


Vragen van MEnS gesteld via Marc Cossaert (N-VA):

 • Waaruit bestaat de wegverfraaiing? Antwoord: Meestal gaat het over een deel van voetpad en fietspad. Het studiebureau zal een nieuw wegbeeld uitwerken met langs beide kanten zal een eenrichtingsfietspad.

 • Aan de terwestvaart zijn er nog maar juist nieuwe bovenlaag opgelegd. Wat zal er daar gebeuren? Antwoord: Aan de terwestvaart zullen er geen nieuwe werken gebeuren. Het is aan de terweststraat.

19, Vragen

 • Wanneer zal de geluidswand op de sportterreinen af zijn? (Vraag van N-VA) Antwoord: De huidige status van de werken is niet ok, niet conform het bestek. Ook is de aannemer over zijn termijn. De gemeente en Farys nemen de nodige maatregelen.

 • Is de bouw van de sporthal op schema? (Vraag van N-VA) Antwoord: De bouw van de sporthal heeft vertraging door COVID. De bedoeling is om eind augustus 2021 te sporthal te openen.

 • Waarom heeft Moerbeke vanaf 2018 de melding van pesticiden niet gedaan aan de bevoegde overheid? (Vraag van N-VA) Antwoord: Dit klopt. Dit zal rechtgetrokken worden.

 • Welke is de stand van zaken van de procedure die opgezet is ivm de sporthal? (Vraag van N-VA) Antwoord: De hoogdringendheid is verworpen. De werken kunnen dus verdergaan maar de procedure blijft wel lopen bij de raad van vergunningbetwistingen. Dat is dus afwachten.

 • Welke is de stand van zaken van de procedure die opgezet is ivm de Dorpvaart? (Vraag van N-VA) Antwoord: Daar is men ook nog aan het wachten op een uitspraak. Dat is ook lopende.

 • Zal er in de begroting van 2021 bedragen ingeschreven worden voor herstelling aan voet- en fietspaden, voor de aankoop van het huis op de hoek van de Dorpvaart en de Moerhofstraat, voor de voorbereiding van de aanleg van de rotondes? (Vraag van N-VA Antwoord: In feite dient de gemeenteraad geen jaarlijkse begrotingen meer goed te keuren omdat er een begroting is opgesteld voor het meerjarenplan. Daarin is er een budget voorzien voor het masterplan waar een deel van het gevraagde onder vallen. Bij wijziging van plannen dient het bestuur een wijziging van het meerjarenplan te agenderen. Wanneer dit zal gebeuren is nog niet duidelijk. Het gemeentebestuur zegt dat ze uiteraard budget zullen voorzien voor zaken die ze willen realiseren. Volgens schepen Deschepper is er nog nooit sprake geweest van een rotonde aan kruispunt Den Uil. Wel is er sprake geweest van de heraanleg aan kruispunt Den Uil. Dat plan is volop in opmaak.

 • Hoever staat het overleg met Wegen en Verkeer over de aansluiting van de parallelweg op de rotonde naar aanleiding van de gewijzigde verkeerssituatie op de Kruisstraat? (Vraag van CD&V+) Antwoord: Het overleg is nog aan de gang.

 • CD&V+ heeft enkele bedenkingen bij de volgorde van de fases over de heraanleg van de Kruisstraat. Antwoord: Schepen Deschepper werkt aan een oplossing om het verkeer weg te halen aan de Kruisstraat maar de gesprekken hierover zijn nog lopende. Hierdoor zullen de volgende fases even on hold geplaatst.

Contact

mensmoerbeke@gmail.com

Dahlialaan 7 te Moerbeke-Waas

0499 34 94 80

facebook-icon-preview-1.png

Onafhankelijken

© 2020 by MEnS. Created with Wix.com