Gemeenteraad dinsdag 26 mei 2020


De gemeenteraad werd door de maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus via videoconferentie gehouden.


MEnS stelde extra vragen met betrekking tot:

 • IMEWO: intekening uitgifte aandelen Apt

 • Aanpassing vergoeding monitoren speelpleinwerking De Suikerspin

 • Aanpassing personeelsformatie

 • Goedkeuring tarieven leerlingenvervoer 2020-2021

1. Goedkeuring verslag vorige zitting

MEnS was akkoord


2. IMEWO: intekening uitgifte aandelen Apt

De raad van bestuur van Imewo heeft in december 2019 beslist om in te tekenen op nieuwe aandelen Publi-T voor een totaal investeringsbedrag van € 14,34 miljoen. Publi-T is de holding die de hoogspanningsnetbeheer Elia controleert.

Om de steden en de gemeenten de mogelijkheid te bieden om te participeren, heeft Imewo beslist om over te gaan tot de uitgifte van 520.256 nieuwe aandelen Apt. De nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een eenheidsprijs van € 27,57. Behoudens onverwachte omstandigheden zal de dividendopbrengst op de nieuwe aandelen 3,2% bedragen en de komende jaren geleidelijk toenemen.

Aan Moerbeke worden 2.092 aandelen Apt aangeboden voor een totaalbedrag van € 57.676,44.

Voor deze investering moet onze gemeente geen eigen middelen inbrengen. Door gebruik te maken van het huidig potje van € 45.020,82 en het in de volgende 5 jaar op te bouwen potje van € 12.655,62 (dat voorlopig zal gedekt worden door een lening) kan Imewo de investering volledig intern financieren, er is zelfs nog een zekere marge voor bijkomende aandelen indien gewenst.

Moerbeke ontvangt van Imewo jaarlijks een vaststaand dividend van € 36.465,12 uit de participaties Publi-T (Apt) en Publigas (Apg). Dat is 85% van de winst uit deze participaties. Aan dit jaarlijks dividend voor Moerbeke wordt in dit voorstel sowieso niet geraakt, dit blijft.

Met het saldo van 15% wordt jaarlijks een potje (geboekt als overgedragen winst) gevormd voor eventuele kapitaaloperaties. Samen met een bedrag uit de stopzetting van de financieringsintercommunale Finiwo vormt dit het bestaand potje van € 45.020,82. Het op te bouwen potje van € 12.655,62 is enerzijds de normale opbouw met die 15% maar ook met de dividenden van de nieuwe aandelen.


MEnS stelde de volgende vragen:

 • Is Moerbeke verplicht op toe te treden? Antwoord: Neen is eigen keuze

 • Is de lening bij een financiële instelling of bij IMEWO? Welke intresten worden daar op gevraagd? Antwoord: Alle leningen worden door IMEWO gebundeld om zo een gezamenlijke lening aan te gaan bij een financiële instelling. Er zullen dus intresten moeten betaald worden.

MEnS was akkoord


3. IDM:kennisname agenda algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag

Goed om weten:

 • Mondmaskers horen bij restafval

 • Een paar maanden geleden keurde de gemeenteraad het gebruik van camera's aan glascontainers goed. Ondertussen zijn er reeds sluikstorters betrapt maar niet op het grondgebied Moerbeke.

MEnS was akkoord


4. Zefier: kennisname agenda algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag

MEnS was akkoord


5. Aanpassing vergoeding monitoren speelpleinwerking De Suikerspin

De vergoeding voor de monitoren van de speelpleinwerking De Suikerspin is niet meer gestegen noch geïndexeerd sinds 2014. Aangezien de ouderbijdrage wel gestegen is, is het niet meer dan logisch om ook de monitorenvergoeding te verhogen. In 2013 bedroeg de ouderbijdrage € 2,50 en in 2019 was er opnieuw een stijging van € 2,50 naar € 2,75. De verhoging van de vergoeding zal er tevens voor zorgen dat de functie als monitor aantrekkelijker wordt en er meer kandidaturen zullen zijn.

Volgende nieuwe tarieven worden voorgesteld:

De vergoeding stijgt met € 4 met uitzondering voor de ongediplomeerde monitor. Op deze manier wil de gemeente deze groep stimuleren om hun monitorsbrevet te behalen. De gemeente komt ook tussen in de kosten.


MEnS stelde de volgende vragen:

 • Wie uit de administratie van de gemeente zal de monitoren ondersteunen met betrekking tot de te nemen maatregelen om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan? Antwoord: de jeugddienst, Schepen Sarah Poppe en de noodplanambtenaar

 • Zijn er al oplossingen om de bubbel van 50 personen te respecteren? Want toch regelmatig meer dan 100 kinderen die naar het speelplein komen en dit dan zonder de monitoren. Antwoord: Er zullen 2 contactbubbels voorzien worden nl een bubbel in de refter + turnzaal en de andere bubbel in het schoolgebouw. De buitenruimte wordt opgedeeld. Er is echter maar plaats voor 85 kinderen. In het verleden waren er pieken van 120 - 130 kinderen. Daarom wordt nog gekeken of het mogelijk is om een derde bubbel onder te brengen in de kinderopvang Alles Kids in samenwerking met Alles Kids. Men dient op voorhand in te schrijven voor een ganse week: € 12,50 voor gans de week. Op deze manier wordt er een plekje gereserveerd voor die week. Dit wil niet zeggen dat de kinderen gans de week dienen te komen maar hun plekje is dan verzekerd binnen de bubbel. Kinderen die gebruik maken van de kinderopvang hebben voorrang en er is een democratische buffer voorzien voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. De gemeente voorziet ook 3 weken sportkamp.

 • Kunnen zij beroep doen op mondmaskers en alcoholgel vanuit de gemeente? Antwoord: Ja dat is voorzien

 • Kunnen zij beroep doen op meer monitors? Antwoord: Momenteel voorziet men 10 monitors per bubbel maar dat is utopisch. Meestal is er een tekort aan monitoren. Per dag zijn er meestal een 15-tal monitors beschikbaar. Indien er zich meer monitors aanbieden zijn die altijd welkom. Er staat namelijk geen limiet op het aantal monitors.

MEnS was akkoord


6. Aanpassing personeelsformatie

Bij de opmaak van het meerjarenplan heeft het bestuur aangegeven dat ze het personeelsbeleid in de komende jaren willen hervormen.

Momenteel is er eerder een vlakke organisatiestructuur die ze willen omvorman aar een een feedbackgerichte teamstructuur.

Enkele principiële knopen werden hiervoor reeds doorgehakt door het College Burgemeester en Schepenen. Zo willen ze extra worden inzetten op communicatie, opvolging van grote projecten en op een competentie gericht personeelsbeleid. Het College Burgemeester en Schepenen heeft hiervoor een nieuw personeelskader uitgewerkt met enkele nieuwe functies.

Afdeling interne zaken. Op dit ogenblik zit een deel financiële dienst en administratie bij 0,8 full time administratief medewerker Het is aangewezen om deze taken uit elkaar te trekken. Dit geeft volgens het College Burgemeester en Schepenen aanleiding tot een upgrade van deze functie, zodat wordt voorgesteld om 1 full time administratief medewerker (C1-C3) om te zetten naar een functie van bestuursmedewerker (B1-B3), contractueel en voltijds.

Verder is er op dit ogenblik geen communicatiemedewerker. Deze functie wordt op dit ogenblik uitgeoefend door een administratief medewerker (C1-C3) die er ook nog andere administratieve taken bij doet. Het gemeentebestuur heeft dringend nood aan een eigen communicatiemedewerker. Het College Burgemeester en Schepenen stelt voor om de personeelsformatie uit te breiden met een communicatiedeskundige (B1-B3), contractueel.

Daarnaast zijn er heel wat bouw- , omgeving-, mobiliteitsprojecten op te volgen. Daarbij blijft er onvoldoende tijd en ruimte voor verkeerskundige problemen, mobiliteitsvraagstukken, plaatsbezoeken, controles en visie. Een projectmedewerker zou zich vooral moeten kunnen focussen op het meer inhoudelijke en beleidsmatige werk (samen met de werkgroepen en bevoegde schepen). Het College Burgemeester en Schepenen vindt het aangewezen om de dienst te versterken met een extra kracht die zich vooral dient te concentreren op het praktische en opvolg werk. Er wordt voorgesteld om de personeelsformatie uit te breiden met 0,5 full time projectmedewerker (B1-B3), contractueel.

Afdeling financiën. De taken van de financiële dienst die op dit ogenblik bij een administratief medewerker van de dienst secretariaat zitten, zouden volgens het College Burgemeester en Schepenen beter overgeheveld worden naar de financiële dienst zelf. Er wordt voorgesteld om deze dienst te versterken met een 0,8 full time administratief medewerker (C1-C3). Afdeling personen - frontwerking en burgerzaken.

Op de dienst bevolking en burgerlijke stand worden in de loop van 2021 twee pensioneringen verwacht van administratief medewerkers (samen 1,6 full time). De steeds ingewikkelder wordende wetgeving ter zake en het belang van een goede opvolging daarvan, verantwoorden volgens het College Burgemeester en Schepenen dat er 1 full time administratief medewerker (C1-C3) wordt omgezet naar een functie van diensthoofd burgerlijke stand en bevolking (B1-B3) zodat deze functie dan de coördinatie van deze dienst op zich nemen.

Afdeling personen - sociale zaken. Het sociaal huis bestaat uit 3 maatschappelijk werkers, zonder teamleider. Voor het verbeteren van de kwaliteit en de opvolging van beleidsmatige werk, wordt voorgesteld om 1 full time maatschappelijk werker (B1-B3) om te zetten naar een diensthoofd sociaal huis (B4-B5).

De algemeen directeur doet momenteel een gespreksrond met alle personeelsleden om hun wensen te horen.

Voor de nieuwe functies worden procedures uitgewerkt en examens uitgeschud"even.

Het is de bedoeling om een reorganisatie door te voeren die zo goed als budgetneutraal is.

De volgende reorganisatie zal plaatsvinden bij de technische dienst.


MEnS stelde de volgende vragen:

 • Welke is hiervan het financiële gevolg? Antwoord: Als alle omschakelingen zijn doorgevoerd dan vermoedt de gemeente dat het per maand € 650 - € 700 extra zal kosten.

MEnS was akkoord


7. Verlenging samenwerkingsovereenkomst scholengemeenschap Reinaert

In het kader van participatie op school en de regelgeving inzake intergemeentelijke samenwerking, kan de inrichtende macht voor de organisatie van haar basisonderwijs een scholengemeenschap vormen met andere inrichtende machten. Dank zij de samenwerking ontvangt de scholengemeenschap extra middelen en kan men de beschikbare middelen ook beter aanwenden.

De gemeente Moerbeke vormt al sinds 2003 een scholengemeenschap, SG Reinaert genaamd, samen met de inrichtende machten van Lochristi, Melle en Destelbergen voor de gemeentescholen van Moerbeke, Lochristi, Melle, Heusden en Destelbergen. Volgens de burgemeester verloopt de samenwerking zeer goed.

De samenwerkingsovereenkomst werd reeds meerdere malen verlengd en loopt af op 31 augustus 2020 (zie gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2014).

De schoolraad adviseerde reeds op 12 november 2019 gunstig, alsook de vakorganisaties.


MEnS was akkoord


8. Goedkeuring tarieven leerlingenvervoer 2020-2021

In het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2019 werden de tarieven schoolvervoer van 1 september 2019 tem 30 juni 2020 goedgekeurd. De organisatie van niet-zonaal leerlingenvervoer in het gewoon onderwijs kan door het schoolbestuur autonoom bepaald worden. Het College Burgemeester en Schepenen stelt voor om een indexering toe te passen en te starten met de tarieven van vorig schooljaar. De nieuwe tarieven gaan telkens in per 1 september.

A. Voor het leerlingenvervoer worden de bijdragen van de leerlingen van de GBS 'De Vlinderdreef' en van de scholen van de andere netten vastgesteld als volgt:

Peuters en kleuters tot en met 6 jaar rijden altijd gratis. Voor dezelfde aanvangsdatum en dezelfde geldigheidsperiode worden volgende kortingen toegestaan: vanaf het tweede kind binnen hetzelfde gezin wordt een korting van 20% toegekend. Het derde en alle volgende kinderen binnen hetzelfde gezin reizen gratis.

B. Voor het gebruik van de schoolbus buiten het leerlingenvervoer zal aan de GBS De Vlinderdreef en aan de andere netten volgend tarief worden aangerekend:

MEnS stelde de volgende vragen:

 • Zoals het hier vermeld staat kunnen alle scholen op grondgebied Moerbeke beroep doen op leerlingenvervoer dus ook middenschool De Moerbei. Antwoord: Middenschool De Moerbei kan er geen beroep op doen. Dit zou de gemeente per jaar € 25 000 kosten.

MEnS was akkoord


9. Gemeentelijk reglement op leegstand van gebouwen en woningen: aanpassing

Ingevolge het Grond- en pandendecreet behoort het bijhouden van een leegstandregister tot de bevoegdheid van de gemeente. Het college van burgemeester en schepenen wenst een leegstandbeleid te voeren zodat het aangewezen is daaraan invulling te geven via een gemeentelijk reglement. Het decreet bepaalt enkel de definitie van leegstand, bepalingen rond het (niet verplicht) bijhouden van een leegstandsregister en de relatie tussen leegstand en verwaarlozing van gebouwen of woningen en ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van een woning.

Het huidige reglement werd hernomen bij besluit van 28 april 2020. Inmiddels heeft de gemeenteraad met Interwaas een samenwerkingsovereenkomst afgesloten in het kader van Woonwijzer Waasland. Eén van de taken die wij als gemeente nu naar Woonwijzer Waasland kunnen delegeren is het onderzoek naar leegstand. Het onderzoek naar leegstand bevat diverse stappen en Woonwijzer Waasland kan één of meerdere van die stappen overnemen. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 4 mei 2020 beslist om de volledige procedure over te laten aan Woonwijzer Waasland. Uiteraard zal onze administratie nog moeten ondersteunen in het aanleveren van de nodige gegevens (bevolkingsregister, omgevingsvergunningen,enz.).


MEnS stelde de volgende vragen:

 • Welke kostprijs heeft dit voor onze gemeente? Antwoord: Geen want het zit vervat in het totaalbedrag die we reeds betalen aan Interwaas.

MEnS was akkoord


10. Toegevoegd punt door fractie MEnS op de dagorde gevraagd: Opknappen van het plein ter hoogte van de Rozenlaan


Het pleintje in de Rozenlaan ligt in een rustige wijk. Momenteel wordt het niet zoveel gebruikt al heeft het heel veel potentieel. Het kan een ontmoetingsplaats zijn voor zowel jong als oud. Er kan echt een plek zijn waar iedereen terechtkan voor een gezellig en ontspannen moment met familie, vrienden en buren maar hiervoor is er wat opknapwerk nodig.

1. Petanquebanen

Op deze banen kan er momenteel niet gespeeld worden. Dit is zonde maar mits een beetje onderhoud is het probleem zo opgelost.

Antwoord: Deze worden eerstdaags opgekuist.

2. Basketbalveld

Er is een basketbalring maar deze staat in het gras. Op gras kan men echter niet basketten. De ring staat er dus zondere dat deze kan gebruikt worden. Dit is spijtig. Daarom stellen we voor om een verharding van een half basketplein te voorzien (15m x 14m) en belijning te voorzien. Ook kan de basketbalring een poetsbeurt gebruiken.

Antwoord: Alle pleintjes in Moerbeke zullen stapsgewijs opgeknapt worden. Dit zal steeds in samenspraak met de buren gebeuren. Waar er een banketplein voorzien wordt is nu nog niet duidelijk. Voorlopig blijft het basketten op gras.

3. Voetbalveld

Er is een groot grasveld met 1 voetbalgoal. De voetbalgoal is echter niet voorzien van een net. Een voetbalnet zou het voetballen echter veel aangenamer maken.

Antwoord: Er wordt een net aangekocht en geplaatst.

4. Gevaarlijk hekwerk

Op het terrein staat aan de kant waar vroeger waarschijnlijk een tweede voetbalgoal staat een gevaarlijk hekwerk die dringend dient aangepakt te worden.

Antwoord: Wordt zo snel mogelijk verwijderd.

5. Hondenloopweide

Binnen Moerbeke is er geen hondenloopweide. De plaats aan het gevaarlijk hekwerk is een ideale plaats om een hondenloopweide te voorzien. Dit kan in samenspraak met hondenschool Filos.

Antwoord: MEnS merkt dat de noodzaak van een hondenloopweide niet echt gezien wordt omdat er in Moerbeke veel plaats is om te wandelen. Maar honden dienen dan steeds aan de leiband en in een hondenloopweide mogen honden vrij lopen. Toch geeft men aan dat het meegenomen wordt in de gesprekken met buurtbewoners van pleintjes.

6. Extra vuilbakken

Momenteel staat er maar 1 vuilbak. Dit is te weinig in vergelijking met de grote van het terrein. Antwoord: IDM raadt extra vuilbakken af omdat dit aanzet tot het storten van huisvuil in de vuilbakken.

7. Zitbanken

Momenteel staan alle zitbanken aan de petanquebanen. Indien er een hondenloopweide voorzien wordt zijn extra zitbanken noodzakelijk.

Antwoord: Indien er een hondenloopweide na overleg met de buurtbewoners er komt zullen er extra banken worden voorzien.


Daar de belofte is gemaakt om stapsgewijs alle pleintjes in Moerbeke in samenspraak met de buurtbewoners op te knappen, heeft MEnS geen stemming gevraagd.


8. Vragenronde

Opvolging vorige gemeenteraad

 • Mag de evaluatie klachtenregister publiekelijk gemaakt worden. Antwoord: Dit wordt nog onderzocht.

Voedelsbedeling

In verschillende adviesraden wordt er met het idee gespeeld om de voedselbedeling voor kansarme Moerbekenaren - die momenteel in Lokeren is 1 keer per maand – in Moerbeke op te richten en dit 2 keer per maand.

 • Hoe staat de meerderheid hier tegenover?

 • Kan er uitgezocht worden hoe dit kan ondersteund worden vanuit de gemeente?

Antwoord: Het voorstel zal bekeken worden.

Contact

mensmoerbeke@gmail.com

Dahlialaan 7 te Moerbeke-Waas

0499 34 94 80

facebook-icon-preview-1.png

Onafhankelijken

© 2020 by MEnS. Created with Wix.com